31 May 2023, Wednesday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Yargısal Denetim

İçindekiler
  1. Yargısal denetim nedir?
  2. Yargısal denetim yolları
  3. Yargısal denetimde idari işlemler
  4. Yargısal denetimi kim yapar?

Yargısal denetim nedir?

Yargısal denetim, yürütme ve (bazı ülkelerde) yasama eylemlerinin yargının incelemesine tabi tutulduğu bir süreçtir. Yargı denetimi yetkisine sahip bir mahkeme, bir üst makamla uyuşmayan kanun ve kararları geçersiz kılabilir. Bir yürütme kararı yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle geçersiz kılınabilir veya bir tüzük, yazılı bir anayasanın şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçersiz kılınabilir. Yargı denetimi, güçlerin ayrılığı ilkesindeki kontrollerden ve dengelerden biridir: Yürütme organı yetkilerini aştığında, yargının yasama ve yürütme organlarını denetleme yetkisi vardır. Prensip, yargı bölgeleri arasında değişiklik gösterdiğinden, prosedür ve yargı denetimi kapsamı, ülkeler arasında ve ülkeler içinde farklılık gösterebilir.

Yargısal denetim yolları

Yargısal denetim, iki ayrı fakat paralel yasal sistem, medeni hukuk ve ortak hukuk bağlamında ve ayrıca devletin, yasama üstünlüğü ve güçlerin ayrılığı ilkelerine ve doktrinlerine göre örgütlenmesi gereği ile ilgili iki ayrı demokrasi teorisi bağlamında anlaşılabilir.

Birincisi, iki ayrı yasal sistem olan medeni hukuk ve ortak hukuk, yargısal denetim hakkında farklı görüşlere sahiptir. Ortak hukuk hâkimleri, yeni hukuk ilkeleri oluşturma yeteneğine sahip olan ve artık geçerli olmayan yasal ilkeleri reddetme yetkisine sahip hukuk kaynakları olarak görülmektedir. Medeni hukuk geleneğinde, hakimler yasal ilkeleri oluşturma (ya da yok etme) gücü olmayan, yasayı uygulayan kişiler olarak görülür.

İkincisi, güçlerin ayrılması görüşü, demokratik bir toplumun hükümetinin nasıl örgütlenmesi gerektiği konusundaki bir diğer teoridir. Yasal üstünlüğün aksine, güçlerin ayrılması görüşü ilk kez Montesquieu tarafından ortaya kondu. Sonradan John Marshall mahkemesinde Marbury v. Madison'daki Yüksek Mahkeme kararı ile Birleşik Devletler'de kurumsallaştı. Güçlerin ayrılığı, herhangi bir hükümet kolunun adil bir hukuki süreç olmadan herhangi başka bir kol üzerinde güç uygulayamaması gerektiği fikrine dayanıyor. Hükümetin her bir kolunun, hükümetin diğer kollarının yetkileri üzerinde bir kontrole sahip olması gerekir. Bu, tüm hükümet kolları arasında düzenleyici bir denge oluşturur. Bu fikrin kilit noktası kontroller ve dengelerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yargısal denetim, hükümetin diğer iki kolunun yargı yoluyla yetkileri üzerinde önemli bir kontrol olarak görülmektedir.

"Demokratik" toplulukların örgütlenmesindeki farklılıklar, yargı denetimine ilişkin farklı görüşlere yol açtı. Ortak hukuk temeline dayanan toplumlar ve güçlerin ayrılması ile yargı denetiminden yararlanma ihtimalinin en üst düzeyde olduğunu vurgulayanlar vardı. Bununla birlikte, yasal sistemlerinin yasal üstünlük fikrine dayandığı birçok ülke, gücü yalnızca mülki yasama koluna devretmenin muhtemel tehlikeleri ve kısıtlamalarını öğrendi. Medeni hukuk sistemine sahip birçok ülke, çoğunluğun zorba yönetimini engellemek için bir çeşit yargı denetimi benimsemiştir.

Yargısal denetimin hem iki ayrı yasal sistemin (medeni hukuk ve ortak hukuk) gelişimi hem de demokrasinin iki kuramı (yasama üstünlüğü ve güçlerin ayrılığı) bağlamında anlaşılmasının bir başka nedeni, ortak hukuk sistemine sahip bazı ülkelerin birincil mevzuatın yargı denetimine sahip olmamalarıdır. Birleşik Krallık'ta bir ortak hukuk sistemi mevcut olmasına rağmen, ülke hala yasama üstünlüğü fikri ile güçlü bir bağa sahiptir. Dolayısıyla, Birleşik Krallık'taki hâkimlerin birincil mevzuatı ihlal etme gücü yoktur. Bununla birlikte, Birleşik Krallık Avrupa Birliği'ne üye olduktan sonra, ülkenin yasama üstünlüğü eğilimi ile AB'nin Adalet Mahkemesi'ne adli denetim yetkisi veren AB hukuk sistemi arasında gerginlik yaşanmıştır.

Yargısal denetimde idari işlemler

Çoğu modern yasal sistem, mahkemelere idari işlemleri (bir kamu kuruluşunun bireysel kararları, örneğin bir sübvansiyon verilmesi veya ikamet iznini geri alma kararı gibi) denetlemesine izin verir. Çoğu sistemde, bu aynı zamanda ikincil mevzuatın (idari kurumlar tarafından yasal olarak geçerli uygulanabilir kurallar) denetlenmesini de içerir. Bazı ülkeler (özellikle Fransa ve Almanya), kamu üyeleri ve idare arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi ile görevli bir idari mahkeme sistemi uygulamaktadır. Diğer ülkelerde (Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere) yargısal denetleme, bu mahkemelerdeki uzmanlaşmış heyetlere (İngiltere Yüksek Hukuk Mahkemesi ve Galler Yüksek Mahkemesi dahil) tahsis edilmiş olmasına rağmen, düzenli sivil mahkemeler tarafından yürütülür. Birleşik Devletler, bazı idari kararların Birleşik Devletler bölge mahkemeleri (genel dava mahkemeleri) tarafından denetlendiği karışık bir sistem kullanmaktadır. Bazıları doğrudan ABD Temyiz Mahkemeleri tarafından, bazıları doğrudan temyiz mahkemeleri tarafından ve bazıları da Amerika Birleşik Devletleri Kıdemli İddia Temyiz Mahkemesi (adına rağmen, teknik olarak federal yargı kolunun bir parçası değildir) tarafından denetlenmektedir. Bir idari davanın yargı denetimine ilişkin bir talep mahkemeye sunulmadan önce, bazı ön şartlar (yetkili makamın kendisine şikâyette bulunma gibi) yerine getirilmelidir. Çoğu ülkede, mahkemeler idari durumlarda özel prosedürleri uygularlar.

Yargısal denetimi kim yapar?

Birincil mevzuatın anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi için üç geniş yaklaşım vardır. Diğer bir deyişle yasalar seçilen bir yasama organı tarafından doğrudan geçirilir.

Herhangi bir mahkeme tarafından gözden geçirme yok

Bazı ülkeler, birincil mevzuatın geçerliliğinin denetlenmesine izin vermemektedir. Birleşik Krallık'ta, tüzük, parlamento egemenliği prensibi uyarınca bir kenara bırakılamaz. Bir başka örnek de Hollanda'dır. Burada anayasa, mahkemelerin birincil mevzuatın anayasaya uygunluğunun soruşturulması üzerine karar vermelerini açıkça yasaklamıştır. 

Genel mahkemelerce gözden geçirme

Birleşik Devletler'de, federal ve eyalet mahkemeleri (her seviyede, hem temyiz hem de duruşma), "anayasaya uygunluğu" ya da Anayasa mevzuatı ile olan uyuşmayı (ya da bunun eksikliğini) denetleyebilir ve beyan edebilir.  Bu, kendi yargı bölgelerinde herhangi bir davayla düzgün bir şekilde bağlantılıdır. Amerikan hukuk dilinde "yargısal denetim" öncelikle Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi tarafından tüzüklerin anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesine atıfta bulunur. Bu, 1803'de Yüksek Mahkeme'de savunulan Marbury v. Madison davasında oluşturulmuştur. Benzer bir sistem Avustralya'da da benimsenmiştir.

Uzman bir mahkeme tarafından inceleme

1920'de Çekoslovakya, zamanın önde gelen bir hukukçusu olan Hans Kelsen tarafından yazılmış olan Anayasa Mahkemesi gibi, uzmanlaşmış bir mahkeme tarafından yargısal denetim sistemini benimsedi. Bu sistem daha sonra Avusturya tarafından benimsenmiş ve bir dizi başka ülke tarafından taklit edilen Hans Kelsen'in birincil yazarlığı altında Avusturya Sistemi olarak bilinir hale gelmiştir. Bu sistemlerde, diğer mahkemeler birincil mevzuatın anayasallığını sorgulamakla yetkili değildir. Bununla birlikte, çoğunlukla, Anayasa Mahkemesi tarafından denetleme sürecini başlatabilirler.

Rusya, federal ve eyalet olmak üzere (ABD'deki gibi) her seviyedeki mahkemelerin birincil mevzuatı denetleme ve anayasayı ilan etme yetkisine sahip olduğu karışık bir modeli benimser. Çek Cumhuriyeti'nde, birincil mevzuatın anayasallığını denetlemekle sorumlu bir anayasa mahkemesi vardır. Aradaki fark şudur: İlk davada, yasanın Rusya Anayasası için yeterli olup olmadığına ilişkin karar yalnızca tarafları dava içine bağlar. İkincisinde, mahkemenin kararı her seviyedeki hakimler ve hükümet yetkilileri tarafından izlenmelidir.