03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Tüketici Harcamaları

İçindekiler
  1. Tüketici harcamaları nedir?
  2. Tüketici harcamalarını etkileyen faktörler
  3. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lüks tüketici harcamaları
  4. Tüketim
  5. Tüketici harcamaları verisi

Tüketici harcamaları nedir?

Tüketici harcamaları, tüketici talebi, tüketim veya tüketim harcamaları, bireylerin veya ailelerin mal ve hizmet satın almasıdır. Toplam talebin makroekonomik seviyedeki en büyük kısmıdır. Temel modelde iki tüketim bileşeni vardır: Uyarılmış tüketim (gelir düzeyinden etkilenir) ve özerk tüketim (gelir düzeyinden etkilenmez).

Tüketici harcamalarını etkileyen faktörler

Vergilerin tüketici harcamalarına etkisi

Vergiler ekonominin ayarlanmasında bir araçtır. Hükümetler tarafından tasarlanan vergi politikaları, tüketici gruplarını, net tüketici harcamalarını ve tüketici güveni etkilemektedir. Spesifik manipülasyonların kesin etkisi çoğu kez tartışmalara neden olurken, ekonomistler vergi manipülasyonunun tüketici harcamalarında artış ya da azalışa neden olmasını beklerler.

Vergi manipülasyonunun, teşvik edici veya tüketici harcamalarını bastıran temelli olması, Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) için bir denklemdir. Denklem, GSYİH = C + I + G + NX şeklindedir. Burada (GSYİH), ekonomide sağlanan tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini, (C) özel tüketimi, (I) özel yatırımı, (G) devleti ve (NX), ihracat ile ithalat arasındaki net farkı ifade etmektedir. Devlet harcamalarındaki artışlar talep ve ekonomik genişleme yaratmaktadır. Devlet harcamalarındaki artışlar, vergi artışları veya bütçe açığına dönüşebilir. Dolayısıyla, bu genişleme, özel tüketim (C) veya diğer iki unsurdan biri olan yatırım (I) veya ihracat ile ithalat arasındaki net fark (NX) üzerinde potansiyel bir olumsuz etki olmadan yapılamaz.

Tüketici duyarlılığı

Tüketici duyarlılıkları, hane halklarının ve diğer varlıkların ekonomiye ve mali piyasaların sağlığına yönelik tutumlarıdır ve bunlar tüketici harcamalarının güçlü unsurlarından biridir. Duyarlılıkların ekonomide dalgalanmalara neden olabilecek güçlü bir yeteneği vardır. Çünkü ekonominin durumuyla ilgili tüketici tutumu kötü ise, tüketiciler harcama konusunda isteksiz olacaklardır. Bu nedenle, duyarlılıklar ekonominin güçlü bir belirleyicisidir. İnsanlar ekonomiye inandıklarında ya da inandıkları şey kısa süre içinde gerçekleşecek olduğunda, güven içinde harcama ve yatırım yapacaklardır. Bununla birlikte duyarlılıklar, bazı insanların harcama alışkanlıklarını her zaman başka şeyler için olan alışkanlıkları kadar etkilemez. Örneğin, bazı haneler düzenli bir biçimde gelirlerinin içinden harcamalarını ayırırlar. Böylece gelirleri, tüketimlerine (tasarruflar dahil) eşit veya neredeyse eşit olur. Diğerleri gelirlerini nasıl harcadıklarını belirlemek için duyarlılıklarına güvenirler.

Hükümetin ekonomik teşvikleri

Ekonomik sıkıntı ya da belirsizlik dönemlerinde hükümet sıklıkla para iadeleri, uzun vadeli krediler ya da indirimler şeklinde ekonomik uyaranlar dağıtarak meseleyi düzeltmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte, bu tür teknikler geçmişte birkaç nedenden ötürü başarısız olmuştur. Daha önce de tartışıldığı gibi, geçici finansal erteleme nadiren başarılı olur. Çünkü insanlar harcama alışkanlıklarını hızla değiştirmekten genellikle hoşlanmazlar. Ayrıca, insanlar çoğu zaman ekonomik teşvik paketlerinin ekonomik krizlerden kaynaklandığını anlayacak kadar zekidir ve bu nedenle bunları harcamak konusunda daha isteksizdirler. Harcamak yerine onları tasarruf haline getiriyorlar ve bu da potansiyel olarak ekonomiyi teşvik etmeye yardımcı olabilir. Çünkü, insanlar tasarruf etmek için para biriktirdiklerinde, bankalar kâr ederler ve faiz oranlarını düşürebilirler. Böylece düşük faiz oranları başkalarını daha az tasarruf etmeye ve gelecekteki harcamalarını yükseltmeye teşvik eder.

Akaryakıt

Petrol, her yerde ekonomiler ve toplumlar için son derece değerli ve hayati bir kaynaktır. Petrol fiyatlarındaki artış ile ekonomideki gerçek büyüme arasında güçlü bir ilişki vardır. Bir toplum enerji arzında bir bozulma yaşarsa, motorlu taşıtlar ve makine gibi ağırlıklı olarak enerjiye bağımlı olan pahalı tüketim veya yatırım mallarına karşı bir şok oluşma potansiyeli vardır. Bunun nedeni, enerji arzındaki bozulmanın, bu malzemelerin kullanılabilirliği ve gelecek fiyatları konusunda belirsizlik yaratmasıdır. Çoğu zaman tüketiciler, bozulma geçtiğinde enerji fiyatlarının nasıl görüneceğine dair daha iyi bir fikre sahip olana kadar, bu tür ürünleri satın almayı geciktirmeye çalışırlar. Petrol fiyatındaki artış, tüketicinin gelirinde petrol alımı için gerekli olan kısmın büyümesi anlamına gelir ve bu nedenle diğer malları satın almak için daha az harcama yapabilir. Petrol fiyatlarındaki hem artış hem de azalış şeklindeki değişiklikler, tahsis (pay ayırma) kanalları üzerinde son derece güçlü bir etkiye sahiptir.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lüks tüketici harcamaları

2007'de Amerika Birleşik Devletleri'nde lüks mallar 157 milyar dolarlık bir sektörü oluşturuyordu. 1979-2003 arasındaki dönemde hane halkı gelirleri, hane halklarının beşte biri için %1, beşte biri için %9 ve beşte biri için, hane halkı geliri iki katına çıkarak %49 (%111'e kadar) oranında arttı. Yukarıdaki eğilim tersine çevrilmiş olsaydı, piyasadaki 1 milyon dolarlık araba ve 45 milyon dolarlık özel jet gibi neredeyse pek çok aşırı lüks öge olmazdı. Bu kadar yavaşlayan bir ekonomide bile, tüketicilerin paralarını lüks ürünler üzerinde harcaması için büyük bir pazar bulunmaktadır.

Tüketim

Tüketim, endüstriyel gelişmede kaçınılmaz bir aşama olmamasına karşın, karmaşık kültürel, siyasi ve sosyal bağlamlarda sıklıkla yapılan bir seçim olmuştur. Bu, Amerikalıların lüks mallara duydukları arzu ve bunları almaya gücü yetebilecek olan tepedeki %1'lik oranla ilgili daha önceki iddiaları desteklemektedir. Bu, sanayiciliğin, mal temin ederek tüketimi özendirmeye nasıl katkıda bulunduğunun sebeplerini açıklıyor ancak aynı zamanda endüstriyel dünyayı işler durumda tutan insanların tüketiminin özendirilmesine zarar veriyor. Bunun sebebi, işçilerin bu malları yaparak geçimlerini sağlamak için uğraşmaları ve iş lüks malları satın almaya geldiğinde ya yeterli paraya sahip olmamaları ya da lüksü satın alacak ya da kullanacak zamana sahip olmamalarıdır. Bu basit gerçek, ülkenin tüketici ekonomisinin tepedeki %1'lik kısmına %30 kazandıran şeyin ne olduğudur.

Tüketici harcamaları verisi

Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici harcamaları

1929'da tüketici harcamaları ülke ekonomisinin %75'ini oluşturuyordu. Bu, iş dünyası harcamalarının düştüğü 1932'de %83'e yükseldi. İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük devlet giderleri ve tüketici ürünleri eksikliği nedeniyle tüketici harcamaları %50'ye düştü. ABD'de tüketici harcamaları 1960'da, (1981 yılına kadar) GSYİH'nın yaklaşık %62'si oranında yükseldi ve 2013'te %71'e ulaştı.

Birleşik Devletler'de, Ekonomik Analiz Bürosu tarafından yayınlanan Tüketici Harcamaları rakamına üç kişisel harcama kategorisi dahildir.

Dayanıklı tüketim malları: Motorlu taşıtlar ve parçaları, mobilyalar ve dayanıklı ev eşyaları, eğlence amaçlı mallar ve araçlar ve diğer dayanıklı tüketim malları.

Dayanıklı olmayan mallar: Yiyecek-içecek, kıyafet ve ayakkabı, benzin ve diğer enerji ürünleri ve diğer dayanıklı olmayan ürünler.

Hizmetler: Konut ve kamu hizmetleri, sağlık hizmetleri, ulaşım hizmetleri, rekreasyon hizmetleri, gıda hizmetleri, konaklama tesisleri, finansal hizmetler ve sigorta ve diğer hizmetler.

ABD Sayım Bürosu tarafından hane halkı düzeyinde toplanan ve Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından analiz edilen ve yayınlanan nüfus ve gelir demografik verilerine göre ABD yerel tüketici harcamaları için BLS.gov/CEX adresindeki bağlantıya bakınız.