03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Temsili Demokrasi

İçindekiler
  1. Temsili demokrasi nedir?
  2. Temsilcilerin yetkileri
  3. Temsili demokrasi tarihçesi
  4. Temsili demokrasi üzerine araştırmalar
  5. Temsili demokrasi hakkında eleştiriler

Temsili demokrasi nedir?

Temsili demokrasi (dolaylı demokrasi veya temsilci cumhuriyet), doğrudan demokrasiden ziyade bir grup insanı temsil eden seçilmiş yetkililer üzerine kurulu bir demokrasi türüdür. Hemen hemen tüm modern Batı tarzı demokrasiler temsili demokrasi türleridir; örneğin, Birleşik Krallık taçlı bir cumhuriyettir, İrlanda bir parlamento cumhuriyeti ve Birleşik Devletler federal bir cumhuriyettir.

Temsili demokrasi, sıklıkla, kitle topluluklarında mümkün olan en etkili demokrasi biçimi olarak sunulmaktadır. Temsili demokrasi tartışmasız, daha büyük sayıdaki insanlar adına yeteri kadar az sayıda kişinin etkili karar vermesine izin verir. Hükümetin verimliliği, maliyet etkinliği ve zaman etkinliği metriğine dayanarak değerlendirilebilir. Halk adına oy kullanan temsilciler, oy kullanma yerleri, oy sayaçları vb. kullanımında azalma olduğundan parasal bir fayda sağlarlar. Hükümet genelde temsilcilerin ücretlerini ödemekle yükümlüdür ve bir doğrudan demokrasinin mevcut masrafını karşılamak zorunda kalacaktır. Kararlar, tüm ülke nüfusundan ziyade seçilmiş az sayıdaki bilgili yasa koyucular grubu tarafından verilebildiğinden, bu yönetim sistemi zaman kazandırmaktadır. Temsili demokrasi 18. yüzyılda Fransız ve Amerikan devrimleriyle doğan "temsilci hükümet" olarak bilinen siyasi sistemle tarihsel olarak örneklendi. Bu, insanların milletvekillerini (temsilcilerini, kanun yapıcılarını) seçtikleri ve bu kişilerin hükümet içindeki faaliyetlerinden dolayı sorumlu tutuldukları bir sistemdir.

Temsili demokrasi hem parlamenter sistemin, hem de başkanlık sisteminin bir unsurudur ve genellikle Avam Kamarası (Birleşik Krallık) veya Dáil Éireann (İrlanda) gibi bir alt kademede kullanılmaktadır ve bir üst kademe gibi anayasal kısıtlamalarla sınırlandırılabilir. Temsili demokrasi, Robert A Dahl, Gregory Houston ve Ian Liebenberg gibi bazı siyasal kuramcılar tarafından poliarşi olarak tanımlanmıştır. İktidar, seçimlerde halk tarafından seçilen temsilcilerin elindedir.

Temsilcilerin yetkileri

Temsilciler, ulusal yasama için yapılan ulusal seçimlerde olduğu gibi halk tarafından seçilir. Seçilmiş temsilciler, diğer temsilcileri, cumhurbaşkanlarını veya hükümetin (başbakan gibi) veya yasama organının diğer yetkililerini seçme yetkisini ellerinde tutarlar (dolaylı temsil).

Temsilcilerin gücü genellikle (anayasal bir demokrasi ya da anayasal bir monarşideki gibi) bir anayasa ya da temsili gücü dengelemek için diğer önlemler ile kısıtlanmaktadır:

  • Yasama eylemlerini anayasaya aykırı ilan etme yetkisine sahip olabilecek bağımsız bir yargı (örneğin, anayasa mahkemesi, yüksek mahkeme).

  • Anayasa, aynı zamanda, müzakereci demokrasi (örneğin, Kraliyet Komisyonları) veya bir takım doğrudan popüler önlemler (örneğin, yasa teklifinde bulunma hakkı, referandum, geri çağırma seçimleri) sağlayabilir. Bununla birlikte, bunlar her zaman bağlayıcı değildir ve genellikle bazı yasama eylemleri gerektirir; yasal güç genellikle sıkı sıkıya temsilcilerle kalır.

  • Bazı durumlarda, iki meclisli bir yasama meclisi, örneğin İngiliz Lordlar Meclisi'nde modellenen Kanada Senatosu gibi doğrudan seçilemeyen bir "üst meclise" sahip olabilir.

Edmund Burke gibi teorisyenler, bir temsilcinin görevinin bir kısmının, yalnızca seçmenlerin dileklerini iletmek değil, görüşleri seçmenlerin çoğunluğun fikirlerini yansıtmasa bile, yetkilerini uygularken kendi yargılarını kullanmak olduğunu düşünüyorlardı:

"... Bu, bir temsilcinin en katı sendikada yaşamak, en yakın yazışmalar ve seçmenleriyle en koşulsuz iletişimi kurmaktan sağladığı mutluluk ve ihtişam olmalıdır. Onların istekleri ( onların görüşleri, işleri, yüksek saygı) onunla büyük ağırlık kazanmalı. Uykusundan, zevklerinden, tatminlerinden fedakarlık etmek onun vazifesidir. Ve her şeyden önce, her zaman ve her durumda onların çıkarlarını kendisininkilere tercih eder. Fakat alçak gönüllü düşüncesini, olgun yargılamasını, aydınlanmış vicdanını, size, herhangi bir adama ya da yaşayan herhangi bir gruba feda etmemelidir. O, bunları sizin iradenizden sağlamıyor; hayır, ne yasa ne de anayasadan. Bunlar, derinden sorumlu olanı kötüye kullandıkları için, takdiri ilahiden gelen güvendir. Temsilciniz çabasına değil size borçlu; ve size hizmet etmek yerine, onu düşüncenize feda ederse, ihanet eder."

Temsili demokrasi tarihçesi

Roma Cumhuriyeti, Roma meclislerinde doğrudan bir hükümet biçimi uygulamasına rağmen, batı dünyasında temsili bir hükümete sahip ilk hükümetti. Roma yönetim modeli, yüzyıllar boyu birçok siyasi düşünüre esin kaynağı olmuştur. Bugünkü modern temsili demokrasiler, Yunan modellerinden ziyade, yüksek gücün halk ve seçilmiş temsilciler tarafından elde tutulduğu ve seçilmiş veya aday gösterilmiş bir aday veya lidere sahip bir devlet olan Roma'yı taklit eder. Temsili demokrasi, halkın, doğrudan demokrasinin (halkın, yasa teklifinde bulunma hakkı için doğrudan oy kullandığı demokrasi) aksine daha sonra yasa teklifinde bulunma hakkı için oy kullanacak olan temsilciyi seçmek için oy kullandıkları bir demokrasi şeklidir. Bir Avrupa Orta Çağ geleneği olan monarşilere tavsiye vermek veya onları kontrol etmek için çeşitli sınıflardan temsilciler seçme, Roma sistemlerinden ilham alan temsili sistemlere ilişkin geniş bir yatkınlığa yol açtı.

İngiltere'de Simon de Montfort, iki ünlü parlementoyu muhafaza etmesiyle temsili hükümetin kurucularından biri olarak hatırlanır. Birincisi, 1258'de, Kral'ı sınırsız otoriteden alıkoydu ve ikincisi, 1265'te, kasabalardaki sıradan vatandaşları içerdi. Daha sonra, 17. yüzyılda, İngiltere Parlamentosu, Şanlı Devrim ve 1689 Sayılı Haklar Fonu'nun geçişi ile sonuçlanan bazı liberal demokrasi fikir ve sistemlerine öncülük etti.

Amerikan Devrimi, 1787'de Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Anayasası'nın oluşturulmasına yol açtı. 'Beşte Üç Uzlaşması', güneydeki köle sahiplerinin güçlerini birleştirmesine daha sonra bir seksen yıl daha Amerika'da köleliği sürdürmesine imkan verdi; ancak oy haklarının ve özgürlüklerin genişletilmesiyle sonraki on yıllar ve yüzyıllar boyunca seçilen hükümet halkın iradesine karşı sorumlu hale geldi.

1789'da, Devrimci Fransa, İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesi'ni kabul etti ve kısa sürmesine rağmen, 1792'de tüm erkekler tarafından Ulusal Sözleşme seçildi.

Temsilci demokrasi, çok sayıda vatandaşın siyasete olan ilgisini açıkça ortaya çıkardığı, teknoloji ve nüfus rakamlarının doğrudan demokrasiye yön vermekte yetersiz kaldığı endüstri devrimi sonrası ulus devletlerinde özellikle genel lehine oldu. Yukarıda belirtildiği üzere, Edmund Burke, Bristol seçmenlerine yaptığı konuşmada temsilcilerin İngiltere'deki etkinliklerini ve seçilmiş bir temsilcinin hak ve görevlerini klasik bir şekilde analiz etti.

Küresel olarak, dünya halkının çoğunluğu, anayasal monarşiler ve güçlü temsilci kolları olan cumhuriyetler de dahil olmak üzere temsili demokrasilerde yaşamaktadır.

Temsili demokrasi üzerine araştırmalar

Siyaset felsefesi ve sosyal bilimler alanındaki ayrı fakat ilişkili ve çok büyük araştırma organları, yasa koyucular gibi seçilmiş temsilcilerin bir seçim grubunun veya diğer bir seçim grubunun çıkarlarını veya tercihlerini nasıl ve ne kadar iyi temsil ettiğini araştırır.

Temsili demokrasi hakkında eleştiriler

Robert Michels, 1911 yılında yazdığı Siyasal Partiler kitabında, temsilci sistemlerin çoğunun oligarşiye doğru gerilediğini iddia ediyor. Bu, oligarşinin demir yasası olarak bilinir. İstikrarlı temsili demokrasiler, Adolf Gasser tarafından analiz edilmiş ve 1943'de ve ikinci baskısı 1947'de (Almanca olarak) yayımlanan "Gemeindefreiheit als Rettung Europas" kitabında istikrarsız temsili demokrasilerle karşılaştırılmıştır. Adolf Gasser, oligarşinin demir yasasından etkilenmeden bir temsili demokrasinin istikrarlı kalabilmesi adına aşağıdaki gereklilikleri belirtti:

Toplum alttan üste kadar inşa edilmelidir. Sonuç olarak, toplum, özgür ve silahlarla kendilerini savunma yetkisine sahip insanlar tarafından oluşturulmuştur.

Bu özgür insanlar, yerel topluluklara katılır veya bu toplulukları oluştururlar. Bu yerel topluluklar mali bağımsızlığı da içerecek biçimde bağımsızdır ve kendi kurallarını belirleme konusunda özgürdürler.

Yerel topluluklar, daha yüksek bir birlik, örneğin bir kanton (küçük eyalet/bölge) halinde bir araya gelirler.

Hiyerarşik bir bürokrasi yoktur.

Bu yerel topluluklar arasında, örneğin verilen hizmetler veya vergiler üzerine bir rekabet vardır.

Bu tür hükümetlerin bir dezavantajı, seçilmiş yetkililerin seçimlerden önce verilen sözleri yerine getirmeleri gerekmemesidir ve seçildikten sonra bağsız bir yönetim sistemi sağlayarak kendi çıkarlarını geliştirirler. Ayrıca, geniş bir grup insanın sorunları için oy kullanan çoğunluğun oyunu kazanmış yasa koyucular sistemi, marjinal olanlar arasındaki eşitsizliği teşvik ettiği için yasama meclis üyeleri inceleme altındadır.

Temsili demokrasi için önerilen çözümler

Stokokrasi sistemi temsilcilerin seçildiği temsili demokrasi sistemine kıyasla gelişmiş bir sistem olarak önerildi. Stokokrasi en azından tüm temsilcilerin oy kullanarak seçilmesi yerine kurayla tayin edilmesi yoluyla bu bozulmayı azaltmayı amaçlıyor. Bu nedenle bu sisteme lotokrasi denir. Sistem, 1998 yılında La Stochocratie adlı kitabında yazar Roger de Sizif tarafından önerildi. Devlet memurlarını kura ile seçmek de eski Atina demokrasisinde standart bir uygulama idi. Bu uygulamanın arkasındaki mantık, ekonomik oligarşiler tarafından yapılan lobicilikten ve seçim propagandasından kaçınmaktı.

Müzakereci demokrasi sistemi çoğunluk tarafından yönetilen bir sistem ile fikir birliği temelli bir sistem arasındaki bir karışımı ifade etmektedir. Müzakereci demokrasi, temsilci demokrasilere veya doğrudan demokrasilere yönetim sistemi ile birlikte var olma imkânı verir ve bu da bir ilk avantajı sağlar. Bu, yasa koyucuların konuyu fikir birliğine varmaya çalışan üretken bir şekilde tartışmalarına izin veren bir sistemdir. Eğer grup oy birliği sağlayamazsa o zaman ''çoğunluğu kazanan'' oylaması yapılmalıdır.

Delegasyoncu demokrasi sistemi veya Saydam Demokrasi, temsili demokrasinin ve doğrudan demokrasinin dinamik bir karışımıdır. Her katılımcı, bir karara katılmak istediğinde doğrudan oy kullanabileceği gibi kendisi için oy kullanacak bir delege isteyip istemediğini bir yazılım kullanarak belirtebilir. Oy veren kişi oyunu, bir örgüt, bir siyasi parti ya da bir bireye devredebilir. Kişi, farklı konularda farklı delegelere (temsilci) sahip olabilir ve daima delegeyi değiştirebilir. Seçmen bir konuda doğrudan oy kullandığında delegelerin oyları silinir ve doğrudan kullanılan oy sayılır. Bu sistem aynı zamanda halkın yasa teklifinde bulunma haklarını ve müzakereleri de içerir. Gerçek bir siyasi ortamda bir yazılım programı kullanan delegasyoncu demokrasi veya saydam demokrasinin ilk örneği, İsveç Stockholm yakınlarındaki Vallentuna'da bulunan Demoex yerel siyasi partisini kapsıyordu. Belçikalı Pirate Partisi üyeleri Get Opinionated adlı kendi yazılımlarını geliştirirken, Almanya'daki Pirate Partileri, İtalya, Avusturya, Norveç, Fransa ve Hollanda açık kaynaklı LiquidFeedback yazılımı ile delegasyoncu demokrasiyi kullanıyorlar.