03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Sınıfsız Toplum

İçindekiler
  1. Sınıfsız toplum ne demek ?
  2. Sınıfsızlık
  3. Marksist tanım
  4. Toplumsal özgürlükçülük

Sınıfsız toplum ne demek ?

Sınıfsız toplum, hiç kimsenin bir sosyal sınıf içinde doğmadığı bir toplum anlamına gelir. Zenginlik, gelir, eğitim, kültür veya sosyal ağ gibi ayrımlar ortaya çıkabilir ve bu ayrımlar böyle bir toplumda sadece bireysel deneyim ve başarıyla belirlenir.

Codere, sosyal sınıfı topluluğun bir parçası olarak tanımlar. Ona göre sınıfın üyeleri hiyerarşik bir sıralamada ortak bir sosyal konum gösterirler. Codere, gerçek bir sınıf tarafından organize edilen toplumun, prestij ve statü hiyerarşisinin, her biri kendi toplumsal, ekonomik, tutumsal ve kültürel özelliklerine sahip gruplara bölünebilir ve her biri toplum kararında farklı derecelerde güç sahibi olan bir topluluk olduğunu öne sürer. Bununla birlikte, sınıf örgütlü toplumlar nadiren bu yapıya uyarlar ve sınıfsız bir toplumun daha iyi olabileceğini ileri sürerler.

Bu ayrımların önlenmesi güç olduğundan, sınıfsız bir toplumun anarşistler, komünistler vb. gibi savunucuları, genel programlarında / felsefesinde bir son olarak sınıfsızlığı sağlamak, muhafaza etmek ve ona çeşitli derecelerde önem vermek için çeşitli araçlar önermektedir.

Sınıfsızlık

Sınıfsızlık terimi farklı sosyal fenomenleri tanımlamak için kullanılmıştır.

Sınıfların kaldırıldığı toplumlarda, genellikle üyelik yoluyla böyle bir toplum kurma, var olan bir toplumda var olan bir sınıf yapısını ortadan kaldırmak veya herhangi bir kimseye sahip olmayan yeni bir sınıf oluşturmak için verilen gönüllü bir kararın sonucudur. Bu, Paris Komünü, Rus Devrimi gibi ulus-devlet düzeyinde devrimci ve siyasi eylemlerin yanı sıra, çeşitli Ütopyacı toplulukları, kibutz vb. gibi modern devrin komünlerini de içerecektir. Sosyal sınıfların kaldırılması ve sınıfsız bir toplumun kurulması, komünizmin, özgürlükçü sosyalizmin ve anarşizmin ana hedefidir.

Sınıfsızlık aynı zamanda bir sosyal antropolog gibi etkin bir şekilde çalışabilmek için gereken zihin durumunu da ifade eder. Antropolojik eğitim, kendi sınıfının varsayımlarının değerlendirmesini yapmak ve böylece kendi sınıfının varsayımlarını fark etmeyi içermekte ve böylece diğer toplumlar hakkında ulaşılan sonuçlar bir yana bırakılabilmektedir. Bu, etnosantrik önyargılar (bir kimsenin kendi kültürünün standartlarına göre diğer insanları ve kültürleri değerlendirmesi) ya da Max Weber tarafından zorunlu tutulan "nötr aksiyoloji" (tarafsız değer bilim) ile karşılaştırılabilir. Aksi takdirde, incelenen toplumlar hakkında elde edilen sonuçlar, muhtemelen antropoloğun kendi sınıf değerleri ile renklendirilecektir.

Sınıfsızlık, ekonomik üst sınıfın hiçbir özel siyasal güç kullanmadığı ve yoksulluğun tarihsel olarak deneyimlendiği gibi elde edilemediği için yok olduğu yaygın ve önemli toplumsal adalete sahip olan bir topluma da atıfta bulunabilir. 

Beck'e göre, sınıfsızlık sınıf mücadelesiyle elde edilir: "Sınıflandırma mücadelesiyle toplumsal başarı, kişiselleştirmeyi kurumsallaştıran ve radikalleşen eşitsizlik koşulları altında bile sınıfların kültürünü ortadan kaldıran" dır. Esasen sınıfsızlık, eşitsizlik ve adaletsizlik toplumları sıralarken toplumsal sıralamaya ve hiyerarşiye duyulan ihtiyacın düşüncesiyle ortaya çıkacaktır.

Günümüzdeki sosyal sınıflar

Bugün toplumdaki toplumsal sınıfların durumu tartışılmaktadır. Gerçek gelişme tartışmayla elde ediliyorsa, batı toplumu sınıfları geçerek sınıfsız bir topluma taşındı. Becker ve Hadjar'ın ifadesine göre, "sınıf kimliklerinin zayıflaması, bireylerin toplumsal sınıfı hala işaret etmesine rağmen sınıf konumunun artık derin bir kimlik ve aidiyet anlamı yaratmadığını varsayan Savage (2000, s.37) tarafından da öne sürülüyor." Bununla birlikte, toplum bugün sınıfları tamamen kaldırmamıştır çünkü deneyim ve başarıya atfedilen ayrımlar hala mevcuttur.

Marksist tanım

Marksist teoride, kabile avcı-toplayıcı toplum, ilkel komünizm, sınıfsızdı. Herkes, kabilenin bir üyesi olarak basit bir anlamda eşitti ve ilkel üretim tarzının farklı işlevsel görevleri, sayıları yüzünden yapmadıkları ve yapamadıkları gibi ne kadar katı ve katmanlı olsalar da yalnızca böyle bir sınıf toplumu üretiyorlardı. Tarıma geçişle, artı bir ürün üretme ihtimali, yani acil ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olanın fazlasını üretme imkânı, üretici güçlerin gelişimi sırasında gelişti. Marksizm'e göre, bu aynı zamanda bir sınıf toplumunun gelişmesini mümkün kıldı, çünkü artı ürün üretime katılmayan egemen bir sınıfı beslemek için kullanılabilir.

Toplumsal özgürlükçülük

Sosyal anarşizm, sol özgürlükçülük ve sosyalist özgürlükçülük olarak da adlandırılan toplumsal özgürlükçülük, sosyalizmi ekonominin merkezileşmiş devlet mülkiyeti ve kontrolü olarak reddeden bir anti-otoriter politik felsefe grubudur. Politik felsefe, hükümet, devlet, adalet, siyaset, özgürlük ve yasal bir yönetmeliğin yetkili bir organ tarafından uygulanması hakkındaki temel soruların incelenmesidir. Larmore'a göre, ikinci yaklaşım, siyasal felsefeyi, bireyin, siyasi hayatın gerçeğini oluşturan insan koşulunun temel özelliklerinden birisi olarak disipline etme özgürlüğü olarak görüyor.

Özgürlükçülük, toplumsal özgürlükçülüğü de içeren çeşitli politik felsefeleri içerir. Felsefelerin her biri, asgari hükümetin genel hedefini paylaşıyor. Konuşma özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, silah taşıma özgürlüğü, din özgürlüğü, basın özgürlüğü, mülkiyet hakkı ve ekonomik özgürlük öngörülüyor. Özgürlükçülük, komünizmin ve sosyalizmin zorunluluklarını reddeden devlet tarafından verilen hizmetlerin yerine kişisel sorumluluk ve özelleştirmeyi teşvik ediyor.

Otonomculuk, toplumsalcılık, katılımcılık, lonca sosyalizmi, devrimci sendikalizm; konsey komünizmi ve Lüksemburgizm gibi özgürlükçü Marksist felsefeler ve anarşizm (özellikle anarşist komünizm, anarşist kolektivizm, anarko-sendikalizm ve karşılıkçılık) de dahil olmak üzere geçmiş ve bugünkü siyasal felsefeler ve hareketler sosyal özgürlüğü tarif etti. Bunlara "ütopik sosyalizm" in bazı versiyonları ve bireyci anarşizm de dahildir.