02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Sinagog

İçindekiler
 1. Sinagog nedir?
 2. Sinagog kelimesinin kökeni
 3. Kökeni
 4. Sinagogların mimari tasarımı
 5. Sinagog içi
 6. Toplum merkezi olarak sinagog
 7. Sinagog dalları
 8. Büyük sinagoglar
 9. Dünyanın en büyük sinagogları
 10. Dünyanın en eski sinagogları
 11. Diğer ünlü sinagoglar

Sinagog nedir?

İbranice: בית כנסת bet kenesset, 'toplanma evi' veya בית תפילה bet tefila, "ibadet evi" olarak da bilinen sinegog, Yahudilerin ibadet ettiği yerdir. Sinagoglarda, büyük bir ibadet salonu (ana tapınak) bulunur. Ayrıca eğitim için kullanılan küçük odalar, bir salon ve ofisler de bulunabilir. Bazı Sinagoglarda, Beith Midrash (Sephardi-Safarad), beis medrash (Ashkenazi-Aşkenaz) - בית מדרש ('eğitim evi') adlı Tevrat eğitimleri için ayrı bir oda bulunur.

Sinagoglar, Tevrat okumak ve öğrenmek, ibadet etmek ve birlikte olmak için kullanılan dini mekanlardır. Ancak ibadet etmek için bir sinagogda olunması gerekli değildir. Halaha'da (Musevilerin dini yasaları) ibadetin, on Yahudi'nin (bir minyan) toplandığı her yerde yapılabileceği belirtilir. İbadet tek başına ya da ondan az kişiyle de yapılabilir. Bununla birlikte Halaha'ya göre bazı ibadetlerin toplu yapılması gerekir, bu nedenle bu tür ibadetler, yalnızca bir minyan tarafından yapılabilirler. Sinagog, yıkılan Kudüs Tapınağı'nın yerini almaz.

Sinagog kelimesinin kökeni

İsrailliler, İbranice beyt knesset (toplanma evi) terimini kullanırlar. Aşkenaz kökenli Yahudiler, geleneksel olarak Yidiş shul terimini (günlük Almanca schule (okul) kelimesiyle türdeş) günlük konuşmada kullanırlar. Sefarad Yahudileri ve Romanyot Yahudileri, genellikle kal (İbranice Ḳahal, "topluluk") kelimesini kullanırlar. İspanyol Yahudileri sinagogu, sinagoga olarak ve Portekizli Yahudiler ise, esnoga olarak isimlendirir. Fars Yahudileri ve bazı Karaim Yahudileri de Aramice'den türemiş ancak İbranice olmayan kenesa terimini ve bazı Arap Yahudileri ise kenis terimini kullanır. Reformist ve bazı Muhafazakar Yahudiler, tapınak kelimesini kullanır. Bir Yunan sözcüğü olan synagogue (sinagog), önceki olasılıkları kapsadığı için İngilizce (Almanca ve Fransızca) olarak kullanılır.

Kökeni

Sinagogların, MS 70 yılında Süleyman Tapınağı'nın yıkılmasından çok önce var olmasına rağmen, Tapınak hala ayaktayken toplumsal ibadet, Kutsal Tapınak'taki Kohenler'in (rahipler) yönettiği korbanları ("kurbanlar") merkez alırdı. Aslında bütün gün devam eden Yom Kippur (Kefaret Günü), cemaatin, günün kurbanlarını sunarken kohen gadol'un (baş rahip) yaptığı hareketleri gözlemlemesi ve baş rahibin başarısı için dua etmesiydi.

Babil'in Esareti sırasında (MÖ 586-537) Men of the Great Assembly (Büyük Meclis'in Adamları), Yahudi dualarının dilini biçimlendirdi ve standartlaştırdı. Başlarda insanlar kendi uygun gördükleri şekilde dua ettiler. Okunan standart bir dua bulunmamaktaydı. İkinci Tapınak (Süleyman Tapınağı) döneminin sonundaki liderlerden biri olan Haham Yohanan ben Zakkai, Yahudilerin bulundukları her yerde yerel ibadethane evleri oluşturma düşüncesini ilan etti. Birçok tarihçiye göre bu olay, tapınağın tahrip edilmesine rağmen eşsiz bir kimlik ve hareketli bir ibadet biçimi benimseterek, Yahudi halkının sürekliliğine katkıda bulundu.

İbadet amaçlı inşa edilmiş mekanlar veya odalar anlamındaki sinagoglar, aslında ortak ibadet alanından başka amaçlar için yapıldı. Bununla birlikte bu yapılar, İkinci Tapınağın yıkılmasından çok daha önce de bulunmaktaydı. Sinagogların varlığını gösteren ilk arkeolojik kanıt Mısır'da bulunur. MÖ 3. yüzyılda yazılan taş sinagog anıt yazıtları, o tarihte sinagogların var olduğunu gösterir. MÖ 75-50 yılları arasına tarihlenen bir sinagog, Eriha yakınlarındaki Haşmonayim dönemi kış sarayında ortaya çıkarıldı. Arkeologlar tarafından bir düzineden fazla İkinci Tapınak Dönemi sinagogu tespit edildi.

Herhangi bir Yahudi ya da Yahudi grubu sinagog inşa edebilir. Sinagoglar, antik Yahudi kralları, varlıklı kişiler ve belirli bir yerde yaşayan Yahudi topluluğu tarafından veya eğitim kurumları, hükumetler ve oteller de dahil olmak üzere çok çeşitli kurumların bir parçası olarak ya da meslek, etnik köken (yani bir şehrin Sefarad, Polonyalı veya Fars Yahudileri gibi) ve mezhep (yani bir Reformist veya Ortodoks sinagogu) grupları ya da belirli bir hahamın takipçileri tarafından yapılmıştır.

Sinagogların mimari tasarımı

Sinagoglar için kesin bir plan taslağı mevcut değildir. Sinagogların mimari şekilleri ve iç tasarımları büyük ölçüde değişir. Aslında, sinagogların kemer, kubbe ve kulelerinde genellikle diğer yerel dini yapıların etkisi görülür.

Tarihsel olarak sinagoglar, zaman ve mekanlarının hakim mimari tarzında inşa edildi. Bundan dolayı, Çin, Kaifeng'te bulunan sinagog, dış duvarı ve birkaç binanın bulunduğu bahçesiyle, bölgenin ve dönemin Çin tapınaklarını anımsatır. İlk sinagogların yapıları, doğu Roma İmparatorluğu'nun diğer mezheplerinin yapılarına benzemektedir. Orta Çağ İspanya'sından günümüze kalan sinagoglar, mudéjar alçı işlemesiyle ile süslenmiştir. Budapeşte ve Prag'daki Orta Çağ'dan günümüze kalan sinagoglar, tipik Gotik yapılardır.

Yahudilerin Avrupa ülkelerinde özgürleşmesi, sadece Yahudilerin önceden yasaklanmış olduğu alanlara girmelerini sağlamakla kalmadı, onlara özel izin almaksızın sinagoglar yapma hakkını da verdi. Böylece sinagog mimarisi canlandı. Büyük Yahudi cemaatler, muhteşem sinagoglar inşa ederek sadece servetlerini değil, yeni kazandıkları vatandaşlık statüsünü de göstermek istediler. Bu yapılar, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm tarihselci ya da neo mimari tarzlarında yapıldı. Tarzlar arasında, Neo-klasik, Neo-Bizans, Neo-Romanesk, Neo-Moorish, Neo-Gotik ve Neo-Greek Mimarisi vardı. Neo-Mısır Mimarisi sinagogları ve Neo-Maya Mimarisi sinagogu bile bulunmaktadır. Bununla birlikte tarihselci mimarinin en parlak dönemi olan 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında, tarihselci mimarisi sinagoglarının çoğu, birden fazla tarzda inşa edildi. Tarihselci mimarisinin en iyi sinagog örnekleri bile, ağırlıklı olarak tek bir tarz göstermedi. Birden fazla tarzın bulunduğu bu dönem, eklektik olarak tanımlanmaktadır.

Savaş sonrası dönemde sinagog mimarisi, modernizme geçerek tarihselci stilleri terk etti.

Sinagog içi

Bütün sinagoglarda, hahamın masasının yer aldığı yükseltilmiş bir platform olan bimah bulunur.

Torah Ark (İbranice: Aron Kodesh- ארון קודש[Tevrat Sandığı]) (Sefaradlar tarafından heikhal- היכל [tapınak] olarak adlandırılır), Tevrat yazılarının tutulduğu dolaptır.

Sinagogta bulunan dolap neredeyse daima, Kudüs'e bakacak şekilde konumlandırılır. Bu nedenle, Batı dünyasındaki kutsal alan oturma planları genellikle doğuya bakarken, İsrail'in doğusundakiler, batıya bakmaktadır. İsrail'deki kutsal yerler Kudüs'e bakmaktadır. Bazen sinagoglar yapısal nedenlerden ötürü başka yönlere de bakabilir. Bu gibi durumlarda, bazı kişiler ibadet ederken Kudüs'e dönebilirler, ancak cemaat bütün olarak bunu yapmaz.

The Ark (Dolap), On Emir'in bulunduğu Ahit Sandığını anımsatır. Musevi tapınağının en kutsal iç kısmına eşit olan bu alan, bir sinagogdaki en kutsal noktadır. The Ark, kapılarının içinde veya dışında asılı duran süslü bir perdeyle kapanır.

Aşkenazlar tarafından bimah (בימה), Sefaradlar tarafından ise tebah olarak adlandırılan ve Tevrat yazılarının okunması için yerleştirilen geniş ve yükseltilmiş bir okuyucu platformu, tüm sinagoglarda bulunan ortak bir özelliktir. Sefarad sinagoglarında, hahamların okuma masası olarak da kullanılır.

Diğer geleneksel unsurlar arasında, ner tamid (נר תמיד -"Ebedi Işık") olarak adlandırılan, Kudüs Tapınağındaki mucizevi şekilde sürekli yanan menora lambasının bir hatırlatıcısı olarak, sürekli aydınlatılan bir lamba veya fener bulunur. Çağdaş sinagoglarda aydınlatma genellikle elektrikle yapılır. Sinagogların birçoğunda, peygamber Elijah'a (Hz. İlyas) adanan süslenmiş bir koltuk bulunur. Koltuk sadece Brit milah töreninde kurulur. Birçok sinagogda, Menorah ayini için yedi kollu büyük bir şamdan bulunur. Çoğu çağdaş sinagogda, haham için bir kürsü de bulunur.

Sinagog yapıları, sanat eserleriyle süslenebilir. Ancak Rabbinik ve Ortodoks geleneğinde, insan vücudunun üç boyutlu heykellerine ve tasvirlerine izin verilmez, çünkü bunlar put benzeri sayılır.

19. yüzyıla kadar bir Aşkenaz sinagogunda, tüm koltuklar Torah Ark'ın karşına dizilirdi. Sefarad sinagogunda koltuklar, genellikle kutsal alanın çevresine yerleştirildi ancak ibadet edenler dua için kalktıklarında, herkes yüzünü Ark'a dönerdi. Aşkenaz sinagoglarında Tevrat, odanın merkezinde bulunan bir okuma masasında okunurdu. Bu sırada ibadet lideri olan Hazzan (Kantor), kendi kürsüsünde veya masasında yüzünü Ark'a dönerdi. Sefarad sinagoglarında Tevrat okuma masası sık sık Tevrat'ı, Ark ile okuma masası arasında taşıyan törensel bir ayin için odanın merkezini boş bırakarak, Torah Ark'ın bulunduğu odanın karşı tarafına yerleştirildi.

Dinsel farklılıklar

Ortodoks sinagoglarda, erkeklerin ve kadınların oturma alanlarının ayrı olduğu bir bölme (mechitzah) veya kadın bölümünün yer aldığı bir balkon bulunurdu.

19. yüzyılın başlarında ortaya çıkan Alman Reform Hareketi, sinagogların geleneksel görünüşünde, aynı anda hem Yahudi kültürü hem de bulunduğu kültür tarafından kabul edilen birçok değişiklikler yaptı.

1811'de Hamburg'da açılan ilk Reform sinagogu, görünümünü daha çok kiliseye benzeten değişikliklere sahipti. Bu benzerlikler arasında dualara eşlik edecek bir orgun kurulması (Halaha kanunları tarafından müzik aletlerinin yasaklandığı Şabat'ta bile), hazzana (kantor) eşlik eden bir koro ve sinagog hahamının giymesi için merasim elbiseleri bulunur.

Sonraki on yıllarda merkezi okuma masası olan Bimah, Reform sinagoglarında kutsal alanın önüne taşındı. Böyle bir değişiklik Ortodoks sinagoglarında, daha önce hiç yapılmamıştı. Haham vaazlerini, kilisede papazların yaptığı gibi ön taraftan vermeye başladı. Sinagoglar, artık Kudüs Tapınağı'nı yeniden inşa etme amacının bulunmadığını vurgulaması için "tapınak" olarak yeniden adlandırıldı.

Toplum merkezi olarak sinagog

Sinagoglar, sıklıkla modern Yahudi cemaatlerinde geniş bir rol alırlar ve yemek salonu, koşer mutfağı, din okulu, kütüphane, günlük bakım merkezi ve günlük hizmetler için küçük bir şapel gibi ek yapılar içerebilir.

Sinagog dalları

Ortodoks Yahudileri, tek başına ibadet etmek yerine bir minyan (onluk bir çoğunluk) toplamayı tercih ettikleri için, resmi sinagog binalarında yapılması gerekmeyen ayinlerde, genellikle önceden belirlenmiş zamanlarda bürolarda, oturma odalarında veya diğer alanlarda toplanırlar. Bu şekilde kullanılan bir oda veya bina, özel bir küçük sinagog veya ibadet odası olarak adlandırılabilir. Bu yerler Aşkenaz Yahudileri arasında geleneksel olarak "shtiebel" (שטיבל, pl. shtiebelekh veya shtiebels, Yidiş dilinde "küçük ev") olarak isimlendirilir ve dünya genelindeki Ortodoks cemaatlerinde bulunur.

Bazı çağdaş Yahudilerin tercih ettiği bir diğer ortak ibadet grubu, Chavurah ya da dua cemaatidir. Bu gruplar düzenli bir yerde, genellikle özel bir evde, ve belirli bir saatte buluşurlar. Antik çağda Ferisiler, birbirlerine yakın olan chavurotlarda yaşadılar ve yiyeceklerden hiçbirinin kurallar dışında olmadığından emin olmak için birlikte yediler.

Büyük sinagoglar

 • Moskova Koro Sinagogu
 • St. Petersburg Büyük Koro Sinagogu
 • Harkov Koro Sinagogu
 • Macaristan, Budapeşte'deki Dohány Sinagogu 
 • Paris Büyük Sinagogu 
 • Brüksel Büyük Sinagogu (Avrupa Büyük Sinagogu olarak da bilinir) 
 • Floransa Büyük Sinagogu 
 • Vahran Büyük Sinagogu 
 • Plzeň Büyük Sinagogu 
 • Roma Büyük Sinagogu 
 • Stockholm Büyük Sinagogu 
 • Sidney Büyük Sinagogu 
 • Berlin Yeni Sinagogu 
 • Amsterdam'daki Portekiz Sinagogu 
 • Novi Sad Sinagogu 
 • Sofya Sinagogu 
 • Szeged Sinagogu 
 • Edirne Büyük Sinagogu 
 • Temeşvar Kumaş Sinagogu 

Dünyanın en büyük sinagogları

 • Dünyadaki en büyük sinagog büyük ihtimalle, 10.000 kişilik kutsal alanıyla Kudüs'teki Belz Büyük Sinagogu'dur. Yapının inşası 15 yıldan fazla sürdü.
 • "Birkaç bin" kişilik olduğu söylenen New York Kiryas Joel'deki Satmar Sinagogu da oldukça büyüktür. 
 • Congregation Yetev Lev D'Satmar Sinagogu da (Rodney Caddesi, Brooklyn), binlerce kişiliktir ve çok büyüktür. 
 • New York'ta bulunan Emanu-El Tapınağı, 2,523 m² alana sahip, 2.500 kişilik bir Reform Tapınağıdır. Aynı zamanda dünyanın en büyük Reform Sinagogu'dur. 
 • Ukrayna'nın Uman kentindeki Breslov Hahamı Nahman'ın mezarlığının yanına inşa edilen Breslov Merkezi, kapladığı alan açısından Avrupa'daki en büyük sinagog olabilir. Yaklaşık olarak 5000 kişilik kapasitesiyle, koltuk sayısına göre en büyük olan sinagog olabilir. 
 • Macaristan'ın Budapeşte kentinde yer alan Dohány Street Sinagogu, Avrupa'daki en büyük sinagog olabilir. 3000 kişilik olan Sinagog, 1.200 m² alana sahiptir ve 26 m yüksekliğindedir (kuleleri dışında). 
 • Trieste Sinagogu, Batı Avrupa'daki en büyük sinagogtur. 
 • Roma Büyük Sinagogu, Avrupa'nın en büyük sinagoglarından biridir. 
 • Congregation Yetev Lev D'Satmar Sinagogu (Hooper Caddesi, Brooklyn), yaklaşık olarak 4.000 kişiliktir. 
 • "Esnoga" olarak da isimlendirilen Amsterdam'daki Portekiz Sinagogu, 1675 yılında inşa edildi. O dönemde, Dünya'nın en büyük sinagoguydu. Sinagogu çevreleyen binaların yanı sıra 1.008 m² alana sahiptir ve 19,5 metre yüksekliğindedir. 1227 erkek ve 440 kadını barındıracak şekilde inşa edildi. 
 • Adas İsrail Congregation Sinagogu'nun ana kutsal alanı (Washington, DC) 1.500 kişiliktir. 
 • Miami Beach, Florida'da bulunan Emanu-El Tapınağı, yaklaşık olarak 1.400 kişiliktir. 
 • Macaristan'ın Szeged şehrinde bulunan Szeged Sinagogu, 1.340 kişiliktir ve 48,5 m yüksekliğindedir. 
 • Bulgaristan'ın Sofya şehrinde bulunan Sofya Sinagogu, yaklaşık olarak 1.200 kişiliktir. 
 • New York'un Brooklyn kentinde bulunan ve Ortodoks Sefarad sinagogu olan Congregation Shaare Zion, New York'un en büyük Suriyeli Yahudi cemaatidir. Hafta sonları buraya, 1000'den fazla inanan gelmektedir. 
 • Kudüs'teki Baka'da bulunan ve bir Reform sinagogu olan Kehilat Kol HaNeshama, İsrail'deki en büyük Reform (ve Ortodoks Olmayan) Yahudi sinagogudur. 
 • Çek Cumhuriyeti'ndeki Büyük Sinagog (Plzeň), Avrupa'nın ikinci ve Dünya'nın üçüncü büyük sinagogudur. 
 • Ontario Toronto'da bulunan Beth Tzedec Congregation, Kuzey Amerika'daki en büyük Muhafazakar sinagogudur. 

Dünyanın en eski sinagogları

 • En eski Samiri sinagog olan Delos Sinagogu, M.Ö. 150 - 128 yıllarına tarihlenir ve Delos adasında bulunur.
 • Dünya'nın en eski Yahudi sinagogu olan Eriha Sinagogu, M.Ö. 70 ile 50 yılları arasında Eriha yakınlarındaki kraliyet kış sarayında inşa edildi. 
 • En eski sinagog kalıntıları, orta ve alt Mısır'da bulunan ve M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen sinagog yazıt taşlarıdır. 
 • Suriye'nin kuzey doğusundaki bir Seleukos kentinde bulunan Dura Europos Sinagogu, M.S. 3. yüzyıla tarihlenir. Benzersiz olan yapının duvarlarında, Eski Ahit'ten figürlü sahneler bulunur. Sahneler İbrahim ve İshak, Musa ve Harun, Süleyman, Samuel ve Yakup, İlyas ve Ezekiel'i içerir. Günümüze kalan tablolarıyla sinagog odası, Şam'daki Ulusal Müze'de yeniden düzenlendi. 
 • Paradesi Sinagogu, Hindistan'nın Kerala eyaletinin Koçi şehrinde bulunan Commonwealth of Nations'taki(Uluslar Topluluğu) en eski sinagogtur. Yapı 1568'de, Cochin(Koçi) Krallığı'ndaki Malabar Yehudan halkı ya da Cochin(Koçi) Yahudi topluluğu tarafından yaptırıldı. Paradesi, birkaç Hint dilinde kullanılan bir kelimedir ve terimin anlamı "yabancılardır". Sinagog için bu terim seçildi çünkü yapı tarihsel olarak Cranganore'lu(Kodungallur), Orta Doğulu ve Avrupalı ​​Yahudilerin karışımı olan "Beyaz Yahudiler" tarafından kullanıldı. Aynı zamanda Cochin Yahudi Sinagogu veya Mattancherry Sinagogu olarak da bilinir. Sinagog, Yahudi Kasabası olarak bilinen Eski Cochin'de bulunur ve bölgede hala kullanılmakta olan yedi sinagogdan biridir. 
 • Günümüzde kullanımda olan Steep Hill'deki Yahudi Mahkemesi(Lincoln İngiltere), Avrupa'nın tartışmasız en eski sinagogudur. 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski sinagoglar

 • 1654 yılında Manhattan'da kurulan Congregation Shearith İsrael, Birleşik Devletler'in en eski cemaatidir. Mevcut binası, 1897 yılında yapılmıştır.
 • Rhode Island, Newport'taki Touro Sinagogu, Kuzey Amerika'da hala ayakta olan en eski Yahudi ibadet evidir. 1658 yılında kurulan Jeshuat İsrail cemaati için 1759 yılında inşa edilmiştir.

Diğer ünlü sinagoglar

 • 1175 yılında Almanya'nın Worms şehrinde kurulan ve 1938 yılındaki Kristallnacht'da (Kristal Gece) yıkılan Rashi Shul Sinagogu, orijinal taşların çoğu kullanılarak, özenle yeniden inşa edildi. Günümüzde sinagog olarak hala kullanılmaktadır.
 • İspanya'daki Toledo El Transito Sinagogu, Kastilya Kralı I. Peder'in defterdarı Samuel ha-Levi tarafından 1356 yılında yaptırıldı. Yapı, İspanya'daki Mudéjar mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Sinagogun tasarımı, aynı dönemde Granada'daki Alhambra sarayının yanı sıra Córdoba'daki Büyük Cami'nin süslemelerinde de kullanılan Nasrid mimarisi tarzını anımsatır. Yapı 1964 yılından bu yana, bir Sefarad müzesine ev sahipliği yapmaktadır. 
 • Kudüs Eski Şehir'in Yahudi Mahallesi'nde bulunan Hurva Sinagogu, 16.-20. yüzyılları arasında, kentin fethinden birkaç gün sonra Arap Lejyonu tarafından yıkılana kadar (1948), ana Aşkenaz sinagoguydu. Altı Gün Savaşından sonra, sinagogun bulunduğu noktayı belirtmesi için bir kemer inşa edildi. Mart 2010 yılında Mimar Nahum Meltzer tarafından hazırlanan planlara göre tam bir restorasyon başlatıldı. 
 • Cezayir'in Vahran Büyük Sinagogu 1880 yılında inşa edildi. Daha sonra Fransa'nın bağımsızlığını kazanmasıyla çoğu Cezayir Yahudisi ülkeden çıktı. Bundan dolayı sinagog, 1975 yılında camiye dönüştürüldü. 
 • Bridgetown'un başkentinde yer alan Barbados Nidhe İsrail Sinagogu (Bridgetown Sinagogu), 1654 yılında inşa edildi. 1831 yılı kasırgasında tahrip oldu ve 1833 yılında yeniden inşa edildi. 
 • Hollanda Antilleri'nde bulunan Curaçao'nun başkenti Willemstad'daki Snoa Sinagogu, Brezilya'nın Recife şehrindeki ve Amsterdam'daki Sefarad Portekiz Yahudileri tarafından inşa edildi. Yapının tasarımı, Amsterdam Esnoga'sına göre yapıldı. Congregation Mikvé İsrael, bu sinagogu 1692'de inşa etti. Daha sonra 1732'de yapı, yeniden düzenlendi. 
 • New York'un Lower East Side mahallesinde bulunan Bialystoker Sinagogu, başlangıçta Methodist Episkopal Kilisesi olan, 1826'dan kalma önemli bir yapıda yer almaktadır. Yapı, Manhattan'daki Pitt Street'ten getirilen mermerden yapıldı. Yapı aynı zamanda, Federalist mimarinin bir örneğidir. Tavanlar ve duvarlar, zodyak fresklerle elle boyandı ve kutsal alanı, 12,19 metrelik vitraylı camlarla aydınlatılıyor. Bimahı ve ark'ı, el oyması işlemeciliğiyle süslenmiştir. 
 • Floransa Büyük Sinagogu (Tempio Maggiore, Florence, 1874-82), 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında hemen hemen her büyük Avrupa kentinde inşa edilen görkemli, katedral benzeri sinagoglara bir örnektir. 
 • 1920 yılında Boston Massachusetts'te yapılan Vilna Shul Sinagogu, günümüze kalan nadir Göçmen Dönemi sinagoglarındandır. 
 • Alaska'nın Fairbanks eyaletinde bulunan ve "Dünya'nın Işığı" olarak adlandırılan Congregation Or Hatzafon, Dünya'nın en kuzeyinde bulunan sinagog yapısıdır.