02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Sembol

İçindekiler
  1. Sembol nedir?
  2. Sembol kelimesinin kökeni
  3. Sembol tanımları
  4. Semboller ve semiyoloji
  5. Paul Tillich
  6. Sembolizmde anlam
  7. Sembolik eylem

Sembol nedir?

Sembol; bir fikir, nesne veya ilişki olduğunu belirten, ifade eden veya anlaşılan bir işaret, simge veya kelimedir. Semboller,  insanların bilinen veya görülenin ötesine geçmesine veya bunların dışında çok farklı kavramlar ve deneyimler arasında bağlantı oluşturmalarına izin verir. Tüm iletişim (ve veri işleme) sembollerin kullanılması yoluyla gerçekleştirilir. Semboller sözcük imgelerini, sesleri, hareketleri, fikirleri veya görsel şekilleri alır ve diğer fikirleri ve düşünceleri aktarmak için kullanır. Örneğin kırmızı bir sekizgen "DUR" sembolü olabilir. Bir haritada, mavi bir çizgi bir nehri temsil edebilir. Rakamlar sayılar için sembollerdir. Alfabetik harfler, sesler için semboller olabilir. Kişisel adlar, bireyleri temsil eden simgelerdir. Kırmızı bir gül sevgiyi ve merhameti simgeleyebilir. Bir matematiksel denklemdeki 'x' değişkeni, bir parçacığın uzayda konumunu sembolize edebilir.

Kartografide, organize bir semboller topluluğu bir harita için açıklamalar oluşturur.

Sembol kelimesinin kökeni

Sözcük Yunancada işaret veya şifre anlamında kullanılan Symbolon  (σύμβολον) kelimesinden gelmektedir. Syn- "beraber" +  bole "atma, fırlatma, ok atışı, yıldırım, ışık dalgası" gibi kelimelerin birleşmesinin bir karışımıdır. Yunancada "bir şeyleri birlikte fırlatmak" tan oluşan anlamsal algı, "karşıtlık" ve "karşılaştırma" ile "bir şeylerin gerçek olup olmadığını belirlemek için  kullanılan işaret" ten kaynaklanmaktadır. Bu, bir şeyin dışa dönük simgesidir. "Başka bir şey ifade eden bir başka şey" anlamındadır ve ilk kez Edmund Spenser'ın Faerie Queene'sinde 1590'da kaydedilmiştir.

Sembol tanımları

Bir simgenin psikolojiye etkisini değerlendiren, Anlamsız semboller isimli ufuk açıcı makalesinde Joseph Campbell şu tanımı ileri sürmektedir: Bir sembol, bir enerjiyi uyaran ve yönlendiren bir aracıdır.

Daha sonra, Campbell, bu tanımla ne demek istediğini açıklayarak şunları söylemektedir:

"Her şey gibi bir sembol de iki yönlülük gösterir. Bu sebeple sembolün 'algısı' ve 'anlamı' arasında ayrım yapmak zorundayız. Bana göre, mükemmel şekilde açık olan şey, geçmişin büyük ve küçük sembolik sistemlerinin hepsi eş zamanlı üç seviyede işlev görmüşlerdir: Bilincin fiziksel uyarımı, hayal edilenin ruhu ve mutlak bilinmezliğin ifade edilmezliği. 'Anlam' terimi sadece ilk iki kavramı ifade edebilir, ancak bugün bu ikisi  bilimin ilgi alanındadır. İfade edilemezlik ve mutlak bilinmezlik ancak hissedilebilir. Bu sadece İfade etmenin değil  aynı zamanda ve hatta birincil olarak sanatın uzmanlık alanıdır. Aynı zamanda bir araştırma, biçimlendirme, yaşanmışlık anımsatma ve enerji uyandıran görüntülerdir. Sir Herbert Read'un uygun tespiti ile 'varolmanın duyusal bir tutumu' dur."

Heinrich Zimmer, sembollerin doğasına ve uzun süreli ilgisine kısa bir bakış sunar.

"Kavramlar ve kelimeler semboldür, aynı görüntüler, ritüeller ve imgelerin olduğu gibi; günlük hayatın görgü ve gelenekleri de aynıdır. Bunların hepsinden geçerek oluşan insan aklını aşan bir gerçeklik yansır. Bunlar bir şeyleri yansıtan ve ima eden çok sayıdaki mecazlardır, çeşitli şekillerde ifade edilse bile, tasvir edilemezdir, çok biçimlendirilmiş olsa bile, anlaşılmaz kalırlar. Semboller, zihni gerçeğe yönlendirir ancak kendileri gerçek değildir, dolayısıyla bunlara uymak yanıltıcıdır. Her medeniyet, her çağ, kendine özgü bir nitelik kazanmalıdır."

İşaretler ve Semboller kitabında, A simgesinin ... bir fikri temsil eden görsel bir resim veya evrensel gerçeğin daha derin bir işareti olduğu belirtilmektedir.

Semboller, genellikle çok farklı anlamlara sahip olabilen karmaşık bir iletişim aracıdır. İşaretlerin tek bir anlamı olduğu için bu sembolleri, işaretlerden ayırır.

İnsan kültürleri, belirli ideolojileri, toplumsal yapıları ifade etmek ve belirli kültürlerinin özelliklerini temsil etmek için semboller kullanır. Dolayısıyla semboller kişinin kültürel geçmişine dayanan anlamları taşırlar; başka bir deyişle, bir sembolün anlamı sembolün kendisinde değildir, fakat kültürel olarak öğrenilmiştir.

Semboller tüm insanların anlayışının temelini oluşturur ve tüm insanlık bilgisi için kavrama araçları olarak hizmet eder. Semboller, içinde yaşadığımız dünyayı anlamayı kolaylaştırır, böylece üzerinde yargıda bulunmamızın gerekçeleri olur. Bu şekilde, insanlar sembolleri, yalnızca çevrelerindeki dünyayı anlamak için değil, aynı zamanda yasa yapıcı söylemler yoluyla toplumda kimliklendirme ve işbirliği yapma konusunda kullanırlar.

Semboller ve semiyoloji

Göstergebilim işaretler, semboller ve anlam vermeyi iletişimsel davranış olarak incelemektir. Göstergebilim araştırmaları, belirteç ile belirtilen arasındaki ilişkiyi, görsel ipuçları, beden dili, ses ve diğer bağlamsal ipuçlarını da hesaba katarak ele alır. Göstergebilim hem dilbilim hem de psikoloji ile bağlantılıdır. Göstergebilimciler, yalnızca bir sembolün ima ettiği şeyi değil, aynı zamanda anlamını nasıl aldığını ve toplumda anlam oluşturma işlevini de incelemektedir. Semboller insan beyninin sürekli duyusal girdi kullanarak anlam oluşturmasına ve hem sembolik hem de çağrışım yoluyla sembolleri çözmesine izin verir.

Paul Tillich

Paul Tillich, işaretler icat edilirken ve unutulurken, sembollerin de doğduğunu ve öldüğünü savunur. Bu nedenle, ölü ve canlı semboller vardır. Yaşayan bir sembol, bir bireye gizli anlam katmanlarını, insan aklını aşan dini gerçekleri gösterebilir. Tillich için bir sembol her zaman "kendisinin ötesine geçer"  tanımlanamayan ve gizemli bir şeye işaret eder. Semboller "realitenin kendisinin derinlik boyutunu" açığa çıkarır. Semboller karmaşıktır ve anlamları birey veya kültür geliştikçe gelişebilir. Bir sembol bir kişinin veya bir kültürün anlamını ve gücünü kaybettiğinde ölü bir sembol haline gelir. Yunan Tanrıları, eski Yunanlılar için bir zamanlar yaşayan ancak günümüzde anlam ve gücü artık yok olan simgeler için bir örnek olabilir.

Bir sembol, atıfta bulunduğu derin realite ile özdeşleştiğinde, "sembol gerçekliğe götürüldüğü için" putlara dönüşür. Sembol, iletmek istediği derin anlamın yerine geçer. Bir sembolün benzersiz doğası, erişilebilir olmayan gerçekliğin daha derin katmanlarına erişim sağlamasıdır.

Sembolizmde anlam

Bir sembolün anlamı, popüler kullanım, geçmiş ve bağlamsal niyet dahil olmak üzere çeşitli faktörler tarafından değiştirilebilir.

Tarihsel anlam

Bir sembolün geçmişi, belli bir sembolün belirgin anlamını belirlemede birçok faktörden biridir. Sonuç olarak, duygusal gücü olan semboller yanlış kök bilimlere, benzer problemleri taşırlar.

İçerik

Bir sembolün içeriği anlamını değiştirebilir. Üniformaya bağlı olarak, benzer beş köşeli yıldızlar bir kolluk görevlisini veya silahlı hizmetlerin bir üyesini simgeleyebilir.

Sembolik eylem

Hiç hareket yapılmayan veya çok az yapılan bir sembolik  eylem, yapan kişinin istediği ya da inandığı şeyleri sembolize etmesine imkan verebilir. Eylem izleyicilere mesajı taşır.

Sembolik eylem, sembolik konuşmayla örtüşebilir, örneğin düşmanlığı ifade etmek için bayrak yakma veya vatanseverliği ifade etmek için bayrağı selamlama gibi.

Yoğun kamu eleştirilerine tepki olarak işletmeler, kuruluşlar ve hükümetler tanımlanan sorunlardan doğrudan bahsetmek yerine, bunlara karşı sembolik eylemlerde bulunabilirler.

Sembolik eylemler bazen gevezelik olarak algılanır.