03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Seçim Bölgesi

İçindekiler
  1. Seçim bölgesi ne demek?
  2. Seçim bölgesi teriminin kullanımı
  3. Seçim bölgesi büyüklüğü
  4. Seçim bölgelerinde değişiklik
  5. Gerrymandering ne demek?
  6. Güvenli sandalye ve sallanan sandalye
  7. Seçim bölgesi çalışması
  8. Ek üyelik şartları olan özel seçim bölgesi
  9. Seçim bölgeleri olmadan oylama

Seçim bölgesi ne demek?

Bir seçim bölgesi, adayları herhangi bir yasama organına seçmek için çalışma yapılan bölgesel bir alt bölümdür. Genel olarak, yalnızca bölgede ikamet eden seçmenlerin, düzenlenen bir seçimde oy kullanmasına izin verilir. Bir seçim bölgesinden, tek bir üye veya birden fazla üye seçilebilir. Üyeler, first-past-the-post sistemi (önerilen adaylardan en fazla oyu alanın kazandığı) veya orantılı bir temsilci sistemi veya tamamen başka bir oylama yöntemi ile seçilebilir. Üyeler, evrensel oy kullanma, dolaylı bir seçim ya da başka bir oy kullanma biçimi altında doğrudan seçimler yapılarak seçilebilirler.

Seçim bölgesi teriminin kullanımı

Seçim bölgelerinin isimleri ülkeler arasında ve bazen seçilecek olan göreve göre farklılık gösterir. Seçmenler terimi, genellikle bir seçim bölgesine atıfta bulunmak için kullanılır. Bu terim, temsil edilen bölgedeki uygun seçmenlerin bütününe de atıfta bulunabilir. Benzer şekilde, Avustralya ve Yeni Zelanda'da, seçim bölgelerine seçmenler denir, ancak başka yerlerde seçmenler terimi genel olarak seçmenlerin bütününe atıfta bulunur. Hindistan'da seçim bölgeleri, "Chûnāô Kshetra" (Hintçe: चुनाव क्षेत्र) olarak anılır; terim için resmi tercüme "seçmenler" olsa da, kelime tam anlamıyla "seçim bölgesi" olarak tercüme edilebilir. "Chûnāô-Kshetra" terimi genel olarak yasama organı ne olursa olsun bir seçim bölgesine atıfta bulunurken kullanılır. Belirli bir yasama organı seçim bölgesine atıfta bulunulduğunda bu, Hintçe'de sadece yasama organının adı ile birlikte "Kshetra" olarak ifade edilir (örneğin, Lok Sabha Seçmenleri için 'Lok Sabha Kshetra'). Belediye veya diğer yerel kuruluşlar için seçim bölgelerine "koğuşlar" (İngilizce ''wards'') denir. Kanada'da, bölgeler halk dilinde ''ata binilen alanlar'' anlamına gelen ''ridings'' (eski bir Britanya coğrafi alt bölümünden kaynaklanan kelime, aynı zamanda idari bölgeler demektir) olarak adlandırılır. Fransızca'da, idari bölge/ilçe anlamına gelen circonscription veya (konuşma dilinde) comté denilmektedir. İrlanda Cumhuriyeti'nde yerel yönetimlerde oy alanlarına "seçim alanları" adı verilir.

Seçim bölgesi büyüklüğü

Bölge büyüklüğü, belirli bir bölgeden aynı yasama organına seçilen temsilcilerin sayısıdır. Tek üyeli bir bölgede bir temsilci bulunurken, çok üyeli bir bölgede birden fazla kişi bulunur. Orantılı temsil (tek devredilebilir oy gibi) isteyen oylama sistemleri, çok üyeli bölgeleri gerektirir ve bölge büyüklüğü ne kadar yüksek olursa, sistem o kadar orantılı olur (ve temsil edilebilecek taraflar veya seçimler o kadar fazla olur). Orantısız sistemler, Unreformed House of Commons (Reform Yapılmamış Avam Kamarası), Singapur Grup Temsilciliği Seçim Bölgesi veya New Hampshire Temsilciler Meclisi'nde olduğu gibi çok üyeli bölgeleri kullanabilir.

Orantılı temsil sistemleri altında bölge büyüklüğü, seçilen yapının düzeninin önemli bir belirleyicisidir. Kazananlar arasında daha fazla sayıda aday orantılı olarak daha küçük azınlıkları temsil edebilmektedir. Belirli bir bölgedeki %10'luk azınlık, 5 üyeli bir seçimde hiç sandalye alamamaktadır ancak askıya alma kontenjanını yerine getirdiği için 9 üyeli bir seçimde bir sandalyeyi garanti altına alabilecektir.

Azınlıkların coğrafi dağılımı temsillerini de etkilemektedir. Belirli bir bölgede yoğunlaşmışlarsa, halk arasında az bilinen bir azınlık yine de bir sandalye temin edebilmektedir. Bölge büyüklüğü bazen bir seçim sırasında aynı sistem içinde değişiklik gösterebilir. Örneğin, İrlanda Cumhuriyeti'nde, Dáil Eireann için yapılan ulusal seçimler, 3, 4 ve 5 üyelik bölgelerin birleştirilmesiyle yapılır. Hong Kong'da, 1998'de mevcut seçim sistemi Yasama Konseyi coğrafi seçim bölgesi seçimleri için tanıtıldığında büyüklük 3 ila 5 arasında değişiyordu. Eylül 2012'deki seçimlerde 5 ila 9 arasında değişti. 

Seçim bölgelerinde değişiklik

Tahsis, eyalet veya il gibi farklı bölgelere bir dizi temsilci ayırma işlemidir. Tahsis değişikliklerine çoğunlukla yeniden bölme, yani seçmen bölge sınırlarının yeni temsilci sayısını karşılamak üzere yeniden çizilmesi eşlik eder. Bu yeniden çizim, her yeni temsilcinin kendi bölgesini gerektirdiğinden, tek üyeli bölge sistemleri için gereklidir. Bununla birlikte, çok üyeli sistemler diğer kurallara göre farklılık gösterir. Örneğin, İrlanda, her nüfus sayımı sonrasında seçim bölgelerini yeniden çizerken, Belçika mevcut il sınırlarını seçim bölgesi için kullanıyor ve her biri için tahsis edilen temsilci sayısını artırıyor.

Tahsis genellikle nüfus bazında yapılır. Örneğin, Birleşik Devletler Temsilciler Meclisinde yer alan koltuklar, bir nüfus sayımını takiben her 10 yılda bir münferit devletlere yeniden seçilmekte ve nüfus artışına sahip bazı devletler koltuk kazanmaktadır. Buna karşın, Birleşik Devletler Senatosu nüfusa bakılmaksızın paylaştırılır. Her devlet tam iki senatör alır. Malapportionment, bölge nüfusundaki çeşitlilik nedeniyle seçmenlerin az veya fazla temsil edilmeleri durumunda ortaya çıkar.

Bu sürecin karmaşıklığı göz önüne alındığında, yazılım, görevi basitleştirmek için giderek daha çok kullanılırken, tekrarlanabilir ve daha haklı çıkarılabilir sonuçları daha iyi desteklemektedir.

Gerrymandering ne demek?

Gerrymandering (seçimde hile yapma), seçim bölgesi sınırlarının siyasi kazanç için manipüle edilmesidir. Muhalif adayların ezici çoğunluğu kazandığı birkaç "ceza" bölgesi oluşturarak hile yapan politikacılar kendileri ve partileri için daha fazla, ancak daha sınırlı üretim yapabilirler. Gerrymandering, destekçiler arasında boşa çıkan oyları en aza indirirken, muhalifler arasında boşa çıkan oyları etkili biçimde yoğunlaştıran boşa harcanan oy etkisine dayanıyor. Sonuç olarak, gerrymandering, genellikle oyları daha çok boşa çıkan tek üyeli bölgeleri kullanan oylama sistemlerinde yapılır.

Çok daha zor olmasına rağmen, bölgeler çok az sandalye seçtiğinde orantısal oylama sistemleri kapsamında gerrymandering yapılabilir. Örneğin, belirli bir grubun az bir çoğunluğa sahip olduğu bölgelerde üç üyeli bölgeler kurulur; böylece gerrymandering politikacılar bu bölge sandalyelerinin 2 / 3'ünü alabilirler. Benzer şekilde, aynı grubun çoğunluğun biraz altında olduğu bölgelerde dört üyeli bölge oluşturarak gerrymandering politikacılar hala sandalye sayısının tam yarısını koruyabilir.

Bununla birlikte, teorik olarak ortaya çıkabilecek muhtemel gerrymandering çok daha az etkili olacaktır. Çünkü azınlık grupları nüfusun önemli bir yüzdesini (örneğin % 20-25) oluşturmaları halinde, halen en az bir temsilci seçebilirler. Bunu, seçmenlerin % 40-49'unun esasen herhangi bir temsilden dışarıda bırakıldığı tek üyeli bölgelerle karşılaştırın.

Güvenli sandalye ve sallanan sandalye

Bazen, özellikle orantısız ''kazanan hepsini alır'' oylama sistemlerinde, seçim bölgesi sarsıntılı zaferlere eğilimli olabilir. Güvenli bir sandalye, seçim bölgesi düzenlemesi nedeniyle rakip bir politikacı tarafından kazanılması pek mümkün olmayan bir sandalyedir. Tersine, sallanan bir sandalye her iki yönde de kolayca salınabilen yani herhangi bir parti tarafından ele geçirilebilecek bir sandalyedir. Birleşik Krallık genel seçimleri ve Birleşik Devletler başkanlık ve kongre seçimlerinde nispeten az sayıda sallanan sandalyedeki oylama, genellikle seçimlerin tamamının sonucunu belirler. Birçok siyasetçi güvenli sandalyeye sahip olmak istemektedir. Hindistan gibi büyük çok partili sistemlerde, eğer önemli miktarda sandalye ulusal ya da devlet düzeyinde ana rakipler olan büyük ulusal partiler yerine bölgesel partilere gidecek olursa, sallanan sandalye, Asılı meclis gibi bir duruma neden olabilir. Bu durum, 1990'lı yılların tamamında Lok Sabha'daki (Hindistan Parlamentosu'nun Alt Kademesi) durumudur.

Seçim bölgesi çalışması

Seçilmiş temsilciler, zamanın çoğunu bireysel seçmenlerin, yani seçmenlerinin veya bölgelerinin sakinlerinin ihtiyaçlarına veya taleplerine hizmet etmek için harcarlar. Bu, daha az sayıda, daha büyük bölgelere sahip olanlardan ziyade çok sayıda tek üyelik veya küçük bölgelere sahip olan meclislerde daha yaygındır. Daha açık bir anlamda, şirketlere ve diğer bu tür organizasyonlara, eğer bir alanda önemli bir varlığa sahipse, seçmenler olarak atıfta bulunulabilir.

Birçok meclis, bir temsilciden bir seçmene ücretsiz posta  gönderimine (şeref ayrıcalığı veya ön ödemeli zarflar yoluyla) ve çoğunlukla ücretsiz telekomünikasyona izin verir. Sosyal yardım görevlileri temsilciler tarafından sorunları olan seçmenlere yardım etmek için istihdam edilebilirler. Washington, DC'de çalışan ABD Kongresi üyeleri (hem Temsilciler hem Senatörler), "seçmen hizmetleri" gerçekleştirmek için devlet tarafından idare edilen bir bölge müdürlüğüne sahiptir. Birçok eyalet yasama meclisi bunu takip etti. Aynı şekilde, İngiliz milletvekilleri, "seçim bölgesi sosyal çalışması" için görevlendirmek üzere Parlamento personel ödeneği kullanırlar. Müşteri politikası ve ödenek politikası seçim bölgesi çalışmasıyla ilişkilidir.

Ek üyelik şartları olan özel seçim bölgesi

Bazı seçilmiş meclislerde, seçmenlerin bir kısmı veya tamamı, yaşadıkları yerin dışında veya bunlara ek olarak bazı ölçütlere dayalı olarak seçmen grupları oluşturabilir. Örnekler şunlardır:

Etnik gruplara göre: Fiji'deki ortak seçim bölgesi; Anglo-Kızılderililer ve belirlenen kastlar ve belirlenen kabileler için Hindistan'da ayrılmış sandalyeler; Yeni Zelanda'da Māori seçmenleri.

Nitelik itibariyle: İngiltere ve İrlanda'daki üniversite seçim bölgesi, Hong Kong'daki işlevsel seçim bölgesi.

Seçim bölgeleri olmadan oylama

Tüm demokratik siyasi sistemler seçim yapmak için ayrı bölgeleri veya diğer seçim alt bölümlerini kullanmazlar. Örneğin, İsrail, parlamento seçimlerini tek bir bölge olarak yürütürken, İtalya'daki 26 seçim bölgesi  ve Hollanda'daki 20 seçim bölgesi seçimlerde rol oynamakta, ancak sandalyelerin bölünmesinde rol oynamamaktadır. Ukrayna 2012 Ekim seçimlerinde  Verkhovna Rada (Ukrayna Parlamentosu)'nın yarısını bu şekilde seçti.