02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Ortodoksluk

İçindekiler
  1. Ortodoksluk nedir?
  2. Dini Ortodoksluk
  3. Dini olmayan bağlamlar
  4. Ortodoksluk ile ilgili kavramlar

Ortodoksluk nedir?

Ortodoksluk (Yunanca ὀρθοδοξία'dan, orthodoxia - "doğru görüş"), özellikle dinde doğru ya da kabul gören inançlara bağlılıktır. Hristiyan anlamda bu terim "ilk kilisenin inançlarında temsil edilen Hristiyan inancına uyma" anlamındadır. İlk Yedi Ekümenik Konsili, kabul edilen öğretileri resmileştirmek amacıyla 325 ve 787 yılları arasında düzenlendi.

Bazı İngilizce konuşulan ülkelerde, Tevrat'ın tüm geleneklerine ve emirlerine uyan Yahudilere genellikle Ortodoks Yahudiler denir, buna karşın "ortodoks" terimi tarihsel olarak önce Hıristiyan inançlarını niteler.

Dini Ortodoksluk

Hristiyanlıkta Ortodoksluk

Klasik Hristiyan kullanımında, ortodoks terimi, ilk Hristiyanlar tarafından inanılan öğreti dizisine atıfta bulunur. Birinci Yedi Ekümenik Konsilleri olarak da bilinen bir dizi ekümenik konsili, bu öğretileri resmileştirmek için birkaç yüzyıl boyunca faaliyet gösterdi. Bu ilk kararların en önemlileri,  Athanasius ve Eustathius'un Homoousçu doktrini (Teslis olarak bilinir) ve Arius ve Eusebius'un Heteroouscu doktrini (Aryanizm olarak bilinir) idi. İsa'yı, 451'deki Kadıköy Konsili'nin hipostatik birliğiyle hem Tanrı hem de insan olarak tanımlayan Homoouscu öğreti, kiliseyi kazandı ve çoğunluğun bakış açısı da bu olduğu için Hristiyanlık bağlamında Ortodoks olarak adlandırıldı. (Bu terminolojiye, teslis karşıtı olan azınlık Hristiyanlar itiraz eder).

"Ortodoks" teriminin en erken (ilk) kaydedilen kullanımı 529-534 Codex Iustinianus'ta geçer, ancak "heterodoks" sözcüğü, Hristiyanlığın ilk yüzyılının başından itibaren kullanılıyordu.

1054'teki Büyük Bölünmeyi takiben, hem Batı hem de Doğu Kiliseleri kendilerini emsalsiz bir şekilde Ortodoks ve Katolik olarak görmeye devam ettiler. Zaman içinde Batı Kilisesi, aşamalı olarak "Katolik" etiketini kazandı ve Batı Avrupa'daki insanlar "Ortodoks" etiketini Doğu Kilisesi ile ilişkilendirdiler (bazı dillerde "Katolik" etiketi mutlak olarak Batı Kilisesi ile ilişkilendirilmedi). Bu hem Katolik hem de Ortodoks ifadelerinin, 2. ve 4. yüzyılların başlarında dinsel sıfatlar olarak kullanıldığına dikkat çekmektedir. Bugün en büyük iki "Ortodoks" Hristiyan cemaati, Doğu Ortodoks Kilisesi (çoğunlukla basitçe "Ortodoksluk" olarak anılır) ve Oryantal Ortodoksluktur.

Yahudilikte Ortodoksluk

Ortodoks Yahudilik, Yahudilik dininde, kitlesel bir vahiy geleneğini kabul eden ve Tevrat'ta  belirtilen yasa ve ahlak kurallarına ve bunların Tannaim ve Amoraim tarafından Talmud metinlerinde kanunlaştırılmış şekline göre dinin yorumlanması ve uygulanması gerektiğine inanılan bir yaklaşımdır. Ortodoks Yahudilik, çeşitli farklı hareket ve gruplara ayrılmıştır. Yahudiliğin yasalarını ve geleneklerini yorumlamak ve izlemek için farklı yollar izlerler. Bunlardan bazıları Modern Ortodoks Yahudilik (אורתודוקסיה מודרנית) ve Ultra-Ortodoks veya Haredi Yahudilik (יהדות חרדית) gibi hareketleri içerirler. Ortodoks Yahudilik, Muhafazakâr Yahudilikten farklıdır.

İslam'da Ortodoksluk

Ortodoks İslam terimi, genelllikle İslam'ın ana dalı olan geleneksel Sünni İslam'ın öğretilerini ve dinsel uygulamalarını ifade eder.

Hinduistlikte Ortodoksluk

Ortodoks Hinduizm terimi genelde Hinduizmin geleneksel akımlarından biri olan Sanātanî'nin dini öğretilerini ve uygulamalarını ifade eder.

Dini olmayan bağlamlar

Din bağlamının dışındaki "ortodoks" terimi, özellikle "dogma" olarak adlandırılan öğretilere karşı çıkıldığı durumlarda, bir alanda yaygın olarak tutulan bir inanç ya da inanç kümesini belirtmek için sıklıkla kullanılır. Bu anlamda, terim hafif aşağılayıcı bir çağrışıma sahiptir.

Farklı alanlardaki çeşitli "ortodoksluklar" arasında en yaygın terimler şunlardır:

  • Siyasal ortodoksluk
  • Toplumsal ortodoksluk 
  • Ekonomik ortodoksluk
  • Bilimsel ortodoksluk
  • Sanatsal ortodoksluk

Ortodoksluk ile ilgili kavramlar

Ortodoksluk, heterodoksluğun ("diğer öğretim") veya aykırılığın karşıtıdır. Ortodoksluktan sapıp yanlış olduğuna inanılan bir doktrini benimseyen kimselere sapkın (kafir) denir. Sapkın inançlara kapılmayan, ama bazı temel inançlar ve inançlılardan ayrılan kimselere ise bölücü denir. Kullanılan terim bazen bakılan açıya bağlıdır. Eğer kişi kurumsal birliğe seslendiyse, vurgu ayırım üzerinedir; fakat eğer kişi doktrin bütünlüğünü ele alıyorsa, vurgu sapkınlık üzerine yapılır. Sapkınlığa kıyasla daha hafif bir sapma, genellikle hata olarak adlandırılır. Çünkü yabancılaşmaya yol açacak şekilde iddialı değildir ancak yine de cemaati ciddi bir şekilde etkilemektedir. Bazen hata, hem sapkınlıkları hem de küçük hataları kapsayacak biçimde kullanılır.

Ortodoksluk kavramı, örgütlü tek tanrılığın birçok biçiminde yaygındır. Bununla birlikte, ortodoks inanç genellikle çok az veya hiç dogma konsepti bulunmayan çok tanrıcı veya animist dinlerde aşırı derecede vurgulanmaz. Doktrin ve teolojinin farklı yorumları tolere edilir ve hatta zaman zaman belirli bağlamlarda teşvik edilir. Örneğin senkretizm, monoteist olmayan (ve özellikle de kutsal barındırmayan) dinde çok daha geniş bir rol oynamaktadır. Çok tanrıcılık içinde egemen idare normu, ortodoksluğun "doğru inancı" yerine, ortoprahidir (doğru uygulama).