31 May 2023, Wednesday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Nüfus Sayımı

İçindekiler
 1. Nüfus sayımı nedir?
 2. Nüfus sayımı neden yapılır?
 3. Nüfus sayımı ve örnekleme
 4. Nüfus sayımında hane halkı
 5. Nüfus sayımında kullanılan yöntemler
 6. Nüfus sayımı teknolojileri
 7. Sayım ve yenilikler
 8. Sayım verilerinin kullanımı
 9. Nüfus sayımında gizlilik
 10. Tarihi nüfus sayımları
 11. Dünya nüfus tahminleri

Nüfus sayımı nedir?

Nüfus sayımı, belirli bir nüfusun üyeleri hakkında sistematik olarak bilgi edinme ve kaydetme prosedürüdür. Düzenli olarak yapılan, belirli bir nüfusun sayılması işlemidir. Terim çoğunlukla ulusal nüfus ve konut sayımlarıyla bağlantılı olarak kullanılır. Diğer yaygın nüfus sayımları tarım, ticaret ve trafik sayımlarını içerir. Birleşmiş Milletler, nüfus ve konut sayımlarının temel özelliklerini "bireysel numaralandırma, belirli bir bölge içindeki yaygınlık, eşzamanlılık ve tanımlı periyodiklik" olarak tanımlar ve nüfus sayımlarının en az her 10 yılda bir yapılmasını önerir. Birleşmiş Milletler'in tavsiyeleri, toplanacak olan sayım konularını, resmi tanımları, sınıflandırmaları ve uluslararası uygulamayı koordine etmek için diğer faydalı bilgileri kapsar.

Nüfus sayımı neden yapılır?

Sayım sözcüğü (census) Latin kökenlidir: Roma Cumhuriyeti sırasında, nüfus sayımı, tüm yetişkin erkeklerin askerlik hizmetine uygun olduğunu gösteren bir listedir. Modern nüfus sayımı, her tür istatistiğin uluslararası karşılaştırması için gereklidir ve nüfus sayımları, yalnızca nüfusun kaç kişiden oluştuğu hakkında değil, bir nüfusun birçok özelliği hakkında veri toplar. Ancak artık nüfus sayımı, genellikle sadece ulusal demografik veri toplama işlemi olmaya başlayan anket sistemlerinin içinde yerini alıyor. Nüfus tahminleri nüfusun tam coğrafi dağılımı da dahil olmak üzere nüfus sayımının önemli bir fonksiyonu olmayı sürdürmesine rağmen, farklı bölgelerin yaş ve cinsiyete göre eğitim durumu gibi özelliklerin kombinasyonları hakkında istatistikler üretilebilir. Günümüz idari veri sistemleri, aynı ayrıntı seviyesinde numaralandırma için diğer yaklaşımları mümkün kılar, ancak gizlilik ve tahminlerin etki altında bırakılması olasılığı konusundaki endişeleri artırır.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), "Geleneksel nüfus ve konut sayımı, tüm ülkeyi haritalamayı, hangi teknolojilerin istihdam edilmesi gerektiğini anlamayı, sayım memurlarını eğitmeyi ve harekete geçirmeyi, büyük bir kamuoyu kampanyası yürütmeyi, bütün hane halklarını araştırmayı, bireysel bilgi toplamayı, yüz binlerce ya da milyonlarca tamamlanmış anketi derlemeyi, prosedürleri ve sonuçları görüntülemeyi ve verileri analiz etmeyi ve yaymayı gerektirir" diyor.

Bir nüfus sayımı, bilgilerin yalnızca bir nüfusun bir alt kümesinden elde edildiği örnekleme ile karşılaştırılabilir. Tipik olarak ana nüfus tahminleri, böyle sayımlar arası tahminlerle güncellenir. Modern nüfus sayımı verileri, araştırma, iş pazarlaması ve planlama için yaygın olarak kullanılmaktadır ve adres kaydı gibi bir örnekleme çerçevesi sağlayarak örnek anketleri tasarlamak için temel oluşturmaktadır. Sayım hesapları, numuneleri, bir kamuoyu yoklamasında yaygın olan şekilde ağırlıklandırarak bir nüfusu temsil edecek biçimde ayarlamak için gereklidir. Benzer şekilde, tabakalaşma, nüfus sayımlarından türetilebilen farklı nüfus katmanlarının göreli boyutları hakkında bilgi gerektirir. Bazı ülkelerde, nüfus sayımı, seçilen temsilci sayısının bölgelere dağılımı için kullanılan resmi sayıları sağlar (bazen tartışmalı olarak - örneğin, Evans'a karşı Utah ). Birçok durumda, özenle seçilmiş tesadüfi bir örnek, nüfus sayımı için yapılan girişimlerden daha doğru bilgi sağlayabilir.

Nüfus sayımı ve örnekleme

Bir nüfus sayımı çoğu kez bir kesimin sayılmasından ziyade, bir nüfustaki herkesin sayılması olarak yorumlanır. Bununla birlikte, nüfus sayımları, nüfusu saymak için örnekleme çerçevesine güvenmektedir. Bu, yanıt vermeyenler takip edilmeyeceği için herkesin sayıma dahil edildiğinden emin olmanın tek yoludur. Bir nüfus sayımının temel önceliği, nüfusun bilinmediği durumlarda birincil verilerin analizi ile yeni bir tahminde bulunulacak olmasıdır. Nüfusun boyutunun zaten bilinmekte olduğu varsayıldığında bir örnekleme çerçevesinin kullanımı mantıksızdır. Bununla birlikte, ulusun bireylerine ait niteliklerle ilgili verileri toplamak için de nüfus sayımı kullanılır. Bu örnekleme süreci, evden eve veya bir emperyal kararname ürünü olan tarihsel nüfus sayımı ile modern istatistiksel proje arasındaki farkı işaret eder. Sayımın kullandığı örnekleme çerçevesi hemen hemen her zaman bir adres kaydıdır. Bu nedenle, adreslerde ikamet eden kimsenin olup olmadığı ya da her hanede kaç kişinin ikamet ettiği bilinmez. Numaralandırma yöntemine bağlı olarak, ev sahibine bir form gönderilir, bir sayım memuru çağrı yapar veya konut için idari kayıtlara erişilir. Form gönderilmesi için ön hazırlık olarak sayım çalışanları sahadaki herhangi bir adres problemini kontrol edecektir. Posta hizmeti dosyasını bu amaçla kullanmak basit gibi görünse de, bu güncelliğini yitirmiş olabilir ve bazı konutlar bir dizi bağımsız hane halkını içerebilir. Öğrenci yurtları, dini tarikatler, yaşlılar için düzenlenmiş evler, hapishaneler vb. içeren toplumsal kuruluşlar belli bir sorunu oluşturur. Bunlar, tek bir ev sahibi olarak kolaylıkla numaralandırılmadığı için, genellikle farklı muameleye tabi tutulur ve uygun bir şekilde sınıflandırıldıklarından emin olmak için sayım memuru ekipleri tarafından özel olarak ziyaret edilir. 

Nüfus sayımında hane halkı

Bireyler normalde hane halkları dahilinde sayılır ve bilgi genellikle hane halkı yapısı ve konut hakkında toplanır. Bu nedenle uluslararası dokümanlar nüfus ve konut sayımlarına atıfta bulunmaktadır. Normalde nüfus sayımına, burada ikamet eden kişilerle ilgili ayrıntıları belirtecek şekilde hane halkı yanıt verir. Sayım numaralandırmalarının önemli bir yönü, sayılamayacak bireylerden hangilerinin sayılabilecek olduğunu belirlemektir. Genel olarak üç tanım kullanılabilir: Fiili ikamet, yasal ikamet ve daimi ikamet. Bu, birden fazla veya geçici adreslere sahip olan kişileri göz önüne almak için önemlidir. Her kişinin özgün olarak tek bir yerde ikamet eden kişi olarak belirlenmesi gerekir, ancak Sayım Gününde oldukları yerde sayılırlar; fiili ikametgahları onları saymak için en iyi yer olmayabilir. Bir bireyin sayıldığı yer daha elverişli olabilir ve bu onun her zamanki ya da yasal konutu olabilir. Bir birey kalıcı bir adreste, belki de öğrenciler veya uzun süreli olarak göçmenlerin bulunduğu bir evde temsil edilebilir. Bir ülkedeki ziyaretçilerin nüfus sayımına dahil edilip edilmeyeceğine karar vermek için kesin bir ikamet tanımına sahip olmak gereklidir. Öğrenciler, birkaç yıl boyunca eğitim için yurt dışında seyahat ettikleri için, bu daha da önem kazanmaktadır. Numaralandırma sorunlarına neden olan diğer gruplar, yeni doğmuş bebekler, mülteciler, tatil için sayım bölgesinden uzakta olan insanlar, nüfus sayımı gününde ev taşıyan insanlar ve sabit adresi olmayan insanlardır. Ülkenin başka bir yerinde çalıştığı veya bir tatil evi kiraladığı için ikinci bir ev sahibi olan insanları, belirli bir adrese sabitlemek zordur. Bu, bazen çift sayımlara veya evlerin yanlışlıkla boş olarak tanımlanmasına neden olur. Bir başka sorun, insanların farklı zamanlarda farklı bir adres kullandıkları yerlerdir. Eğitim süresince eğitim aldığı yerde yaşayan ancak tatillerde bir aile evine dönen öğrenciler ya da ebeveynleri etkin biçimde iki aile evine sahip olan çocuklar bunlara örnektir. Sayım numaralandırma, her zaman, yaşamakta oldukları yerlerdeki insanları bulmaya dayalıdır; çünkü sistematik bir alternatif yoktur. İnsanları bulmak için kullanabileceğiniz herhangi bir liste, yerinde yapılan sayım faaliyetlerinden türetilir. Yakın tarihli BM yönergeleri, bu tür kompleks hanelerin numaralandırılmasına ilişkin tavsiyede bulunur.

Nüfus sayımında kullanılan yöntemler

Tarihsel sayımlar mutlak doğruluğunu varsayarak ham numaralandırmayı kullandılar. Modern yaklaşımlar, fazla sayım ve eksik sayım sorunlarını ve sayım numaralandırmalarının diğer resmi veri kaynaklarıyla tutarlılığını göz önüne almaktadır. Bu, herhangi bir konut belirlemesinde nüfusun gerçek bir değeri olduğunu kabul ederek ölçüme gerçekçi bir yaklaşım yansıtır. Ancak bu, tam bir doğrulukla ölçülemez. Sayım sürecinin önemli bir özelliği, verilerin kalitesini değerlendirmektir.

Birçok ülke, ham sayım sayısını ayarlamak için bir numaralandırma sonrası anketi kullanmaktadır. Bu, hayvan popülasyonları için yakalama-yeniden yakalama tahminine benzer şekilde çalışır. Sayım çevrelerinde bu yöntem, çift sistem numaralandırma (dual system enumeration: DSE) olarak adlandırılır. Örnek bir hane halkı, sayım gününde olduğu gibi hane halkının detaylarını kaydeden görüşmeciler tarafından ziyaret edilmektedir. Bu veriler daha sonra nüfus sayımı kayıtlarıyla eşleştirilir ve kaçırılan kişi sayısı, sayımda veya ankette kaçırılmış ancak diğerinde sayılmış olanların sayısı dikkate alınarak tahmin edilebilir. Bu sayede, farklı demografik gruplar arasında değişen sayıma katılmayan kişiler için sayımlar ayarlanabilir. Balıkçılıkla ilgili bir analoji kullanarak yapılan bir açıklama, 2011'deki resmi istatistiklerde Kraliyet İstatistik Cemiyeti'nden 'üstünlük' ödülü alan "Alabalık, Yayın Balığı ve Çamça Balığı ... (Trout, Catfish and Roach...)" 'nda bulunabilir.

Üçlü sistem numaralandırma, kaynak çiftlerin istatistiksel bağımlılığının değerlendirilmesini mümkün kıldığı için bir iyileştirme olarak önerilmiştir. Bununla birlikte eşleştirme süreci, nüfus sayımının tahmin edilmesinin en zor yanı olduğundan, ulusal bir numaralandırma için hiçbir zaman uygulanmamıştır. Üçlü sistem girişimini zahmete değer hale getirmek için yeterince farklı olan üç farklı kaynağı tanımlamak da zor olacaktır. DSE yaklaşımının başka bir zayıf noktası daha vardır ki, bu da hiç kimsenin iki kez (fazla sayma) sayılmayacağını varsaymasıdır. Fiili ikamet tanımlamalarında bu bir problem olmayacaktır, ancak yasal sayım tanımında bireylerin çift sayıma neden olan birden fazla form üzerinde kaydedilmesi riski vardır. Buradaki özel bir sorun genellikle hem eğitim dönemi için bir adrese hem de bir aile adresine sahip olan öğrencilerdir.

Birkaç ülke, kısa form/uzun form olarak bilinen bir sistemi kullanmıştır. Bu, daha detaylı bir anket (uzun form) göndermek için rastgele bir kısım insanın seçildiği bir yöntem olan örnekleme stratejisidir. Kısa form soruları herkese gönderilir. Böylece daha fazla veri toplanır. Ancak bu, tüm nüfusa bir yük getirmemektedir ve aynı zamanda istatistik ofisinin yükünü de azaltır. Nitekim, İngiltere'de ikamet eden herkes bütün formu doldurmakla yükümlüdür ancak 2001 yılına kadar yalnızca %10'luk bir örnek kodlanmış ve ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Yeni teknoloji, tüm verilerin taranması ve işlenmesi anlamına gelmektedir. Son zamanlarda, Kanada'da yönetici Şeyh Munir'in istifasıyla uzun formun durması ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Alternatif sayım stratejilerinin kullanımı artmaktadır; ancak bunlar birçok insanın farzettiği ve sadece gelişmiş ülkelerde olduğu kadar basit değildir. İdari verileri kullanan bir nüfus sayımını benimsemede en ileri seviyede olan ülke Hollanda olmuştur. Bu, simüle bir sayımın, kararlaştırılmış bir zamanda, birkaç farklı idari veri tabanına bağlanılarak yürütülmesini sağlar. Veriler eşleştirilebilir ve böylece farklı kaynakların nerede tutarsız olduğunun açıklanması için genel bir numaralandırma kurulmuş olur. Doğrulama anketi hala, geleneksel bir nüfus sayımında kullanılan posta numaralandırma anketine benzer şekilde yapılmaktadır. Nüfus siciline sahip diğer ülkeler, bunu kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm nüfus istatistikleri için bir temel olarak kullanmaktadır. Bu, İskandinav ülkeleri arasında en yaygın olanıdır; ancak nüfus, konut, istihdam ve eğitim dahil olmak üzere çok sayıda farklı kayıtların birleştirilmesini gerektirmektedir. Daha sonra bu kayıtlar birleştirilir ve farklı kaynaklardaki verileri kıyaslayarak ve resmi istatistiklerin üretilmesi için kalitenin yeterli olmasını sağlayarak bir istatistik sicil standardına getirilir. Son zamanlarda yapılan bir yenilik, Fransa tarafından teşvik edilen her yıl sayılan farklı bölgelere sahip döner sayım programıdır. Burada bütün ülke her 5 ila 10 yılda bir sayılır. Avrupa'da, 2010 nüfus sayımı süreciyle bağlantılı olarak, çok sayıda ülke, genellikle kayıtlar, araştırmalar ve diğer kaynaklardan elde edilen verilerin birleşimine dayanan alternatif nüfus sayımı metodolojilerini benimsemiştir. 

Nüfus sayımı teknolojileri

Nüfus sayımları, 2010 sayımlarında pek çok yeni bilgi işlem yöntemini kullanarak teknolojiyi kullanmada gelişti. Brezilya'da sahadaki konutları bulmak için sayım memurları tarafından elde taşınabilir cihazlar kullanıldı. Birçok ülkede nüfus sayımı, kağıt formların yanı sıra İnternet üzerinden de yapılabilir. DSE, eğilim skoruyla eşleştirme gibi otomatikleştirilebilen bilgisayar eşleştirme teknikleri ile kolaylaştırılmıştır. Birleşik Krallık'ta, tüm nüfus sayımı formatları, yok edilmeden önce, fiziksel arşivlere olan ihtiyacı değiştiren elektronik ortamlarda taranır ve saklanır. Büyük veritabanlarının bilgisayar sistemlerinde depolanması olmadan, idari bir sayımı gerçekleştirmek için gereken dosya bağlantısı mümkün olmayacaktı.

Yeni teknolojinin tanıtılması sorunsuz değildir. ABD nüfus sayımı, elde taşınabilen bilgisayarları kullanmak istedi ancak maliyet arttı ve sözleşme Brezilya'ya satılarak terk edildi. İnternet üzerinden yapılan sayım iyi bir fikirdir, ancak nüfus sayımının işlevlerinden biri, herkesin doğru sayıldığından emin olmaktır. İnsanlara doğrulaması yapılmadan adreslerini girmelerine izin veren bir sistem kötüye kullanıma açılacaktır. Bu nedenle, hane halkları, genelde bir sayım görevlisi ziyareti ile yerinde doğrulanmalıdır. İnternet bağlantılarına erişimi olmayan kişiler için kağıt formlar hala gereklidir. Bu ayrıca, idari nüfus sayımının gizli yapısının, kullanıcıların verilerini resmi istatistiklere katmalarının önemi ile meşgul olmadıkları anlamına da gelebilir.

Alternatif olarak, nüfus tahminleri CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ve uzaktan algılama teknolojileri ile uzaktan gerçekleştirilebilir.

Sayım ve yenilikler

Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri Fonu (UNFPA)'na göre, nüfus ve konut sayımı (insan sayısı, dağılımı, yaşam koşulları ve diğer önemli veriler) yoluyla üretilen bilgiler kalkınmada kritik önem taşıyor. Bunun nedeni bu tür verilerin, politika yapıcılar için nereye yatırım yapacaklarını bilmeleri açısından çok önemli olmasıdır. Ne yazık ki birçok ülke, kendi nüfusu hakkında güncel olmayan veya yanlış verilere sahiptir ve bu nedenle doğru veriler olmadan nüfuslarının ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar.

UNFPA diyor ki:

"Sayımın benzersiz olan avantajı, bir ülkenin veya bölgenin en küçük coğrafi birimlerine kadar tüm istatistiksel evreni temsil etmesidir. Planlamacılar, her türlü kalkınma çalışması için bu bilgiye ihtiyaç duyarlar: Demografik eğilimleri değerlendirme, sosyo-ekonomik koşulları analiz etme, kanıta dayalı yoksullukla mücadele stratejileri tasarlama, politikaların etkinliğini izleme ve değerlendirme ve ulusal ve uluslararası olarak üzerinde anlaşmaya varılan kalkınma hedeflerine doğru ilerlemeyi izleme."

Nüfus sayımı, politika yapıcıları nüfus konularında bilgilendirmeye ek olarak ırk, ahlak ve din ile ilgili eşitsizlikler gibi sosyal, demografik veya ekonomik dışlanmaların yanı sıra dezavantajlı grupları (engelli olanlar, yoksullar) tanımlama biçimleri için önemli bir araçtır.

Doğru bir nüfus sayımı, yerel karar alma sürecine katılmak ve temsil edilmelerini sağlamak için onlara gerekli bilgileri sağlayarak yerel toplulukları güçlendirebilir.

Sayım verilerinin kullanımı

On dokuzuncu yüzyıldaki ilk nüfus sayımında, istatistiki kullanımların çok basit olması için elle sıralanması gereken kağıt sayım listeleri kullanıldı. Hükümet verilere sahipti ve ulusların durumu hakkında kendi istatistiklerini yayınlayabildi. Faydaları nüfustaki değişikliklerin ölçülmesi ve sembollerle paylaştırılmasıydı. Nüfus tahminleri diğer ülkelerin tahminleriyle karşılaştırılabilir.

Yirminci yüzyılın başında nüfus sayımı, hane halkını ve onların istihdamının bazı göstergelerini kaydediyordu. Bazı ülkelerde, nüfus sayımı arşivleri onlarca yıl sonra, soy izleme uzmanlarına ilgili kişilerin soylarını izleme imkânı tanıyan kamu incelemesi için açılır. Arşivler, köklü gelenek kavramlarına meydan okuyacak önemli bir tarihsel kayıt sağlar. Toplumsal tarihi iş unvanları ile ve muhtaç ve hastalar için düzenlemeler yoluyla anlamak da mümkündür.

Sayım verileri ve araştırma

Hükümetler okullaşma ve refah için sorumluluk almaya başladıkça, büyük hükümet araştırma daireleri nüfus sayımı verilerini kapsamlı bir şekilde kullandı. Nüfusu projelendirmek ve yerel hükümette ve bölgelerde hazırlık planı yapmak için aktüeryal (sigorta istatistikleriyle ilgili) tahminler yapılabilir. Merkezi hükümetin, nüfus sayımı verileri temelinde fon ayırması da mümkündür. Yirminci yüzyılın ortalarında bile, nüfus sayımı verileri yalnızca büyük devlet daireleri tarafından doğrudan erişilebilir durumdaydı. Bununla birlikte bilgisayarlar, rakam tablolarının doğrudan üniversite araştırmacıları, büyük işletmeler ve yerel yönetim ofisleri tarafından kullanılabileceği anlamına geliyordu. Bunlar, verilerin ayrıntısını, yeni soruları cevaplamak ve onları yerel ve uzman bilgiye eklemek için kullanabilirlerdi.

Artık sayım verileri, iş dünyası, yönetim, medya, öğrenci ve öğretmenler, hayır kurumları ve ilgilenen herhangi bir vatandaşın erişebilmesi için çok çeşitli biçimlerde yayınlanmaktadır. Araştırmacılar özellikle Sayım Saha Görevlileri ve yardımcıları rolüne ilgi duyuyorlar. Veriler, belirli alanlar arasındaki farkı göstermek veya farklı kişisel özellikler arasındaki ilişkiyi anlamak için görsel olarak gösterilebilir veya karmaşık istatistiksel modellerde analiz edilebilirler. Sayım verileri, örnek verilerin tam olarak yakalanamadığı küçük alanlara ve küçük demografik gruplara benzersiz bir bakış açısı sunar.

Nüfus sayımında gizlilik

Nüfus sayımı, nüfus hakkında istatistiksel bilgi elde etmek için yararlı bir yol sunsa da, bu bilgiler bazen kişilerin kimliklerinin isimsiz nüfus sayımı verilerine bağlanmasıyla siyasi veya başka türlü istismarlara neden olabilir. Bireylerin nüfus sayımı yanıtları mikro veri formunda sunulduğunda bu husus özellikle önemlidir, ancak küçük alanlar ve/veya nadir bulunan alt popülasyonlar ile uğraşırken toplam düzeyindeki veriler bile gizlilik ihlaline neden olabilir.

Örneğin, büyük bir şehirden verileri raporlarken, 50-60 yaşları arasındaki siyah erkekler için ortalama geliri vermek uygun olabilir. Ancak, bunu yalnızca bu yaş grubunda iki siyah erkeğe sahip bir kasaba için yapmak bir ihlal olur. Çünkü bu kişilerin ikisi de kendi gelirini ve bildirilen ortalamayı bilerek, diğerinin gelirinin ne olduğunu belirleyebilir.

Tipik olarak sayım verileri, bu tür kişisel bilgileri gizlemek için işlenir. Bazı ajanslar bunu marjinal popülasyonlarda bireylerin tanımlanmasını önlemek için bilerek küçük istatistiksel hatalar getirerek yapar. Diğerleri benzer katılımcılar için değişkenleri takas eder. Sayım verilerindeki gizlilik riskini azaltmak için ne tür önlemler alınmış olursa olsun, verilerin elektronik olarak daha iyi  analiz edilmesine yönelik yeni teknoloji, hassas bireysel bilgilerin korunması için artan zorluklar ortaya koymaktadır. Bu, istatistiksel açıklama kontrolü olarak bilinir.

Bir başka olasılık, çok değişkenli dağılım karışımı şeklindeki istatistiksel modeller vasıtasıyla anket sonuçlarını sunmaktır. Koşullu dağılımlar (histogramlar) biçimindeki istatistiksel bilgi, orijinal veritabanına herhangi başka bir erişim olmaksızın tahmini karışım modelinden interaktif olarak türetilebilir. Nihai ürün herhangi bir korumalı mikro veriyi içermediğinden, model tabanlı interaktif yazılım, herhangi bir gizlilik kaygısı olmadan dağıtılabilir.

Başka bir yöntem, doğrudan merkezi hükümete yönelik çok büyük ölçekli veriler haricinde hiç veri yayınlamamaktır. Hükümet arasındaki farklı veri yayınlama stratejileri, mikro veriye erişimi ve buna karşılık gelen meta veriyi koordine eden uluslararası bir projeye (IPUMS) yol açtı. Bu tür projeler, SDMX gibi projelerle meta verilerin standartlaştırılmasını da teşvik eder. Böylece mevcut en düşük veriler en iyi şekilde kullanılabilir.

Tarihi nüfus sayımları

Antik Mısır'da nüfus sayımı

Mısır'daki sayımların, MÖ 3340 ve MÖ 3056 yıllarındaki Firavun dönemlerinde yapıldığı söylenir.

Antik Yunan'da nüfus sayımı

Antik Yunan ve Mezopotamya şehir devletlerinin nüfus sayımı yaptığından bahseden birkaç açıklama bulunmaktadır. Antik Yunan sayımları çok farklı yaklaşımlarla gölgelenir: Yalnızca erkeklerin sayılması, bir yığın kayalığın sayılması vs. Ancak bu sayımlar MÖ 1600 civarında veya daha önce gerçekleştirildiler.

Antik İsrail'de nüfus sayımı

Nüfus sayımları İncil'de bahsedilir. Tanrı, Tapınak'ın bakım masrafı için Çıkış 30: 11-16'daki nüfus sayımı ile kişi başı bir verginin ödenmesini emreder. Sayılar Kitabı Babalar evine göre adını, Mısır'dan çıktıktan sonra İsrail nüfusunun sayımından (Sayı 1-4'de) alır. İsrailliler Moav ovalarında kamp yaparken ikinci bir sayım yapılmıştır (Sayı 26'da).

Kral David, bir nüfus sayımı gerçekleştirdi (2 Samuel 24 ve 1 Kronikler 21'de). Oğlu Kral Süleyman, İsrail'deki bütün yabancıları saymıştı (2 Kronikler 2:17'de). 

Romalılar MS 6'da Yahudiye'yi devraldığında, temsilci Publius Sulpicius Quirinius vergi amaçlı bir nüfus sayımı düzenledi. Luke İncili, İsa'nın doğuşunu bu olaya bağlar. Luke 2.

Antik Çin'de nüfus sayımı

Dünyanın en eski korunan nüfus sayımlarından biri, Han Hanedanlığı döneminde MS 2'de Çin'de yapıldı ve hala bilim adamları tarafından oldukça doğru olduğu düşünülmektedir. MS 144'de bir başka sayım yapılmıştır.

Antik Hindistan'da nüfus sayımı

Hindistan'da kayıtlı en eski nüfus sayımının, MÖ 300 yılında, İmparator Chandragupta Maurya'nın saltanatı sırasında Kautilya veya Chanakya ve Ashoka'nın liderliğinde gerçekleştirildiği düşünülmektedir.

Roma döneminde nüfus sayımı

"Census" (nüfus sayımı) sözcüğü, antik Roma'da Latince "censere" ("tahmin etmek") kelimesinden kaynaklanmıştır. Nüfus sayımı, vergileri belirlemek için kullanıldığı gibi, Roma İmparatorluğu yönetiminde çok önemli bir rol oynamıştır. Birkaç kesinti ile, genellikle her beş yılda bir gerçekleştirilmiştir. Nüfus sayımı, vatandaşların ve mülklerinin görev ve ayrıcalıklarının listelenebildiği bir kaydı sağlamıştır. MÖ 6. yüzyılda Roma kralı Servius Tullius tarafından başlatıldığı söylenir. Bu sırada silah taşıyan vatandaşların sayısı yaklaşık 80.000 olarak hesaplanmıştır.

Rashidun ve Emeviler döneminde nüfus sayımı

Orta Çağ'da Halifelik, oluşumdan hemen sonra ikinci Raşidun halifesi Ömer'den emir alan biri ile başlayarak, düzenli nüfus sayımları yapmaya başladı.

Ortaçağ Avrupa'sında nüfus sayımı

Domesday Defteri (İngiltere'de arazilerin kapsamı, değeri, sahipliği ve yükümlülüklerinin kapsamlı bir kaydı), Orta Çağ Avrupası'nda ele geçirdiği toprakları düzgün şekilde vergi altına alabilmek için MS 1086 yılında I. William  tarafından hazırlatıldı. MS 1183'te, Haçlı Kudüs Krallığı'nın nüfus sayımı, Mısır ve Suriye padişahı Salahaddin tarafından gelecek olan bir istilaya karşı saldırabilecek muhtemel erkek sayısını ve para miktarını tespit etmek üzere yapıldı.

Inca İmparatorluğu'nda nüfus sayımı

15. yüzyılda İnka İmparatorluğu nüfus sayımı bilgilerini kaydetmek için benzersiz bir yola sahipti. İnkalılar'ın, nüfus sayımları sırasında toplanan kaydedilmiş bilgi ve diğer sayısal bilginin yanı sıra, sayısal olmayan veri, quipus, lama ya da alpaka saç telleri ya da sayısal ve diğer değerlere sahip düğümlerle kodlanmış pamuklu halatlar üzerindeki 10 tabanında bir konumsal sistem dışında herhangi bir yazılı dili yoktu. 

İspanyol İmparatorluğu'nda nüfus sayımı

25 Mayıs 1577'de, İspanya Kral II. Philip, kraliyet tüzüğü ile, İspanya'nın Hint Adaları'ndaki varlıklarının genel bir tanımının hazırlanmasını emretti. Talimatlar ve Cronista Belediye Başkanı tarafından 1577'de yayınlanan bir anket, bilgi toplanmasını yönlendirmek üzere Yeni İspanya  ve Peru Genel Vali Ofislerindeki yerel yetkililere dağıtıldı. Elli öğeden oluşan anket, arazinin niteliği ve halklarının yaşamı hakkında temel bilgileri ortaya çıkarmak için tasarlandı. "Relaciones geográficas" olarak bilinen cevaplar 1579-1585 yılları arasında yazılmış ve Hint Adaları Konseyi tarafından İspanya'daki Cronista Belediye Başkanı'na geri gönderilmiştir.

Dünya nüfus tahminleri

Dünya nüfusunun yapılan en eski tahmini Giovannu Battista Riccioli tarafından 1661 yılında yapılmıştır. Sonraki tahmin 1741'de Johann Peter Süssmilch tarafından yapılmış, 1762'de gözden geçirilmiştir. Üçüncüsü 1859'da Karl Friedrich Wilhelm Dieterici tarafından yapılmıştır.

1931'de Walter Willcox, Uluslararası Göçler adlı kitabının Yorumlar adlı II. cildinde, 1929'da dünya nüfusunun yaklaşık 1,8 milyar olacağını tahmin eden bir tablo yayınladı.