31 May 2023, Wednesday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Modern Sanat

İçindekiler
  1. Modern sanat nedir?
  2. Modern sanat tarihi
  3. Modern sanat akımları ve sanatçıları
  4. Modern Sanat Resimleri

Modern sanat nedir?

Modern sanat

Modern sanat, kabaca 1860 - 1970 yılları arasındaki sanat eserleri ve bu dönemlerdeki sanat tarzı ve felsefesine atıfta bulunulan, sanat çağıdır. Kavram genel olarak geleneksel sanat anlayışının bir kenara bırakılarak, yeni bir ruh katılarak yapılan sanat ile ilişkilendirilir. Çağdaş sanatçılar maddenin doğası üzerine, yeni fikirlerle sanatın işlevselliği üzerine farklı bir bakış açısı geliştirmişlerdir. Geleneksel sanat anlayışındaki dar kalıpların aksine, soyut kavramına eğilim çağdaş sanatın karakteristik özelliği olmuştur. Daha güncel sanat akımları ise çağdaş sanat veya post-modern sanat olarak adlandırılmaktadır.

Modern sanat nedir

Modern sanat, Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Georges Seurat ve Henri de Toulouse-Lautrec gibi çağdaş sanatın gelişmesine büyük katkı sağlayan ressamlar ile başlar. 20. yüzyılın başında Henri Matisse ve kübizm öncülerinden Georges Braque, André Derain, Raoul Dufy, Jean Metzinger ve Maurice de Vlaminck dahil olmak üzere birkaç genç sanatçı, "müthiş", çok renkli, etkileyici manzara tabloları ve simgesel resimlerle, Paris sanat dünyasında devrim yaparak, eleştirmenlerin Fovizm dedikleri akımı yarattılar. Matisse'nin 'The Dance' (dans) adlı tablosunun her iki versiyonu kendi kariyerinde ve modern resmin gelişiminde dönüm noktası olmuştur. Eser Matisse'nin ilk çağ sanatlarına hayran kaldığı ilk zamanları yansıtıyordu: Soğuk mavi-yeşil arka plan rengine kontrast yaratan nü dansçıların yineleyen ritmi  duygusal özgürlüğü ve hazzı ifade ediyordu.

Toulouse-Lautrec, Gauguin ve 19. yüzyılın son dönemindeki yenilikçilerden etkilenen Pablo Picasso, Cézanne'ın doğanın tüm tasvirinin üç boyuta (küp, küre ve koni) indirgenebileceği fikrine dayanarak, ilk kübist tablolarını yapmıştır. 1907'de Les Demoiselles d'Avignon adlı tablosu ile Picasso, vahşice boyanmış ve yüzlerinde Afrika kabilelerini andıran maskeleri ile duran beş fahişeyle beraber bir genelev sahnesini tasvir ederek, yeni bir radikal resim türünü ve kendine özgü kübist tarzı ortaya çıkarmıştır. Analitik kübizm Picasso ve Georges Braque tarafından ortaklaşa geliştirilmiş ve 1908 ile 1912' yılları arasında Paris'te yapılan Violin (Keman) ve Candlestick (Şamdan) eserleri ile örneklenmiştir. Kübizmin ilk uygulandığı akım olan analitik kübizmden sonra ortaya çıkan sentetik kübizm akımı 1920'lere kadar, Braque, Picasso, Fernand Léger, Juan Gris, Albert Gleizes, Marcel Duchamp ve diğer birkaç sanatçı tarafından uygulanmıştır. Sentetik kübizmin karakteristik özellikleri;  farklı dokuların, yüzeylerin, kolaj unsurlarının, papier collé (kağıtlarla kolaj) ve çok farklı objelerin iç içe girip birleşmesidir.

Modern sanat kavramı modernizm ile yakından ilişkilidir.

Modern sanat tarihi

19uncu yüzyıl modern sanatı

19. yüzyıl modern sanatı

Modern heykeltraşlık ve mimarinin 19. yüzyılın sonunda ortaya çıktığı düşünülse de modern resim sanatının başlangıcı daha öncelere dayanır. Belki de modern sanatın doğuşu olarak kabul edilen tarih, Édouard Manet'in Paris'teki Refusés salonunda sergilediği 'Le déjeuner sur l'herbe' adlı tablosudur (1863). Önerilen farklı tarihler arasında 1855 ( Gustave Courbet'in The Artist's Studio - Sanatçının Çalışma Odası adlı tablosunu sergilediği sene) ve 1784 (Jacques-Louis David The Oath of the Horatii  - Horatii'nin Yemini adlı tablosunu tamamladığı sene) gelmektedir.

Sanat tarihçisi H. Harvard Arnason'ın sözleriyle: "Bu tarihlerin her biri modern sanatın gelişimi için büyük önem taşıyor ancak hiçbiri kesin olarak yeni bir akım meydana getirmemiştir. Yüz yıllık bir süreç içerisinde aşamalı bir başkalaşım meydana gelmiştir."

Modern sanat tarihi ve Manet

Çağdaş sanatı hazırlayan aşamalar Aydınlanma çağına ve hatta 17. yüzyıla kadar dayandırılabilir. Önemli çağdaş sanat eleştirmenlerinden Clement Greenberg, Immanuel Kant'tan 'gerçek modernizmin öncüsü' olarak bahseder fakat aynı zamanda şu konuya açıklık getirir: ''Aydınlanma Çağı dışarıdan eleştirilmiştir, Modernizm içeriden eleştirir''. 1789 Fransız Devrimi, şiddetli siyasi ve sosyal çatışmalara alışmış olan halkın yüzyıllardan beri neredeyse sorgu sualsiz kabul ettiği tezler ve yapının kökünü kurutmuştur. Tarihçi Ernst Gombrich'in tanımıyla ''Duvar kağıdı deseni seçer gibi, insanların kendi binalarının modelini seçmelerine yol açan bireysel farkındalık'' olarak adlandırılan bir görüşün doğuşuna yol açmıştır.

Modern sanatın öncüleri Romantikler, Realistler ve İzlenimcilik savunucularıdır. 19. yüzyılın sonlarına doğru modern sanatta etkisi olan akımlar da ortaya çıkmaya başlamıştır: Art izlenimcilik ve Sembolizm.

Bu akımlar üzerindeki etkiler, özellikle Japon baskı ressamlığı gibi, doğunun dekoratif sanatını  orta çıkaran olgulardan, Turner Delacroix'in hayatı tasvir ederken başvurduğu gerçekçilik arayışı ile renklendirme yöntemlerine dair ( Jean-François Millet'in tablolarında görüldüğü üzere) buluşlarına kadar, çeşitlilik göstermektedir. Gerçekçiliğin savunucuları, sivil ve resmi makamlar tarafından benimsenen geleneklere bağlı akademik sanat idealizminin karşısında durmuşlardır. Zamanın en başarılı sanatçıları bir birliğe bağlı olarak ya da bireysel sergilerini açarak çalışmışlardır. Devlet destekli yasal ressamlar birliği oluşturulmuş ve düzenli olarak güzel sanatlar ve dekoratif sanatlar sergileri açılmıştır.

İzlenimcilik taraftarları, insanların nesneleri değil yalnızca yansıttıkları ışığı gördüğünü ve bu nedenle ressamların stüdyolardan ziyade doğal ışıkta (en plein air) çalışmalarının ve ışığın etkilerini tuval üzerine aktarmalarının gerekli olduğunu savunmuştur. İzlenimci sanatçılar 'Anonim Ressamlar, Heykeltraşlar ve Oymacılar Birliği'ni kurmuş; gerilimli ortama rağmen bir dizi bağımsız sergi düzenlemişlerdir. Bu tarz farklı ülkelerdeki sanatçılar tarafından, ulusal tarzlara bir alternatif olarak benimsenmiştir. Bu faktörlerden dolayı bir 'akım'olduğu görüşü ortaya çıkmıştır. Bu özellikler sanatın modern çağında da sanat akımları tarafından tekrar edilecektir (Sanatla iç içe çalışma metodunun gelişmesi, özendirici üretkenliğe sahip bir akımın oluşturulması ve uluslararası kabul görmesi).

20. yüzyıl modern sanatı

20nci yüzyıl modern sanatı

20. yüzyılın ilk on yılında filizlenen akımlar arasında Fovizm, Kübizm, Dışavurumculuk ve Fütürizm vardır.

1910 ile I. Dünya Savaşı'nın sona erdiği yıllar arasında ve kübizmin altın çağından sonra Paris'te çeşitli akımlar ortaya çıkmıştır.

Giorgio de Chirico Temmuz 1911'de Paris'e kardeşi Andrea'nın (şair ve ressam olarak tanınan Alberto Savinio) yanına taşınır. Kardeşinin aracılığıyla Salon d'Automne (Kış Salonu) jüri üyelerinden Pierre Laprade ile tanışır ve büyüleyici üç eserini sergiler: Kahinin Bilmecesi, Bir Akşam Gizemi ve kendi portresi. 1913'te Salon des Indépendants ve Salon d’Automne'de eserlerini sergiler ve Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire ve birkaç değişik sanatçının dikkatini çeker. İlgi uyandıran, gizemli eserleri Sürrealizm akımının ilk örnekleri olarak kabul edilir. De Chirico'nun  Song of Love ( Aşk Şarkısı, 1914) adlı en ünlü eseri sürrealist yaklaşımın ilk örneklerindendir. André Breton'un Sürrealizmi 1924'te buluşundan on sene önce yapılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı, bu döneme  son vermiş ancak, Marcel Duchamp'ın eserlerinde ve Sürrealizm akımında olduğu gibi, Dadaizm gibi savaş karşıtı akımların doğuşuna işaret etmiştir. De Stijl ve Bauhaus gibi sanatçı grupları, sanat, mimari, tasarım ve sanat eğitimi arasındaki bağları ön plana çıkaran yeni fikir akımlarını ortaya çıkarmıştır.

Modern sanatın Amerika' da ortaya çıkışı, 1913'te Armory Show ve I. Dünya Savaşı sırasında ABD'ye göç eden Avrupalı ​​sanatçılar sayesindedir.

II Dünya Savaşından sonra modern sanat

II. Dünya Savaşı'ndan sonra modern sanat

ABD II. Dünya savaşının hemen ardından yeni sanat akımlarının odak noktası haline gelmiştir. 1950'ler ve 1960'lar, Soyut Dışavurumculuk, Renkli resim sanatı, Pop sanatı, Op sanatı, Keskin kenarlı resim, Minimal sanat, Lirik Soyutlama, Fluxus, Happening (Doğaçlama), Video sanatı, Postminimalizm, Fotorealizm ve diğer çeşitli akımların ortaya çıkışına sahne olmuştur. 1960'ların sonu ve 1970'lerde, Arazi sanatı, Performans sanatı, Kavramsal sanat ve diğer yeni türler kuratör ve eleştirmenlerin ilgisini çekerek basında yer bulmuştur. Büyük çapta sergi salonları yaygınlaşmıştır.

1970'lerin sonunda, kültür eleştirmenleri "resim sanatının sonu" (Douglas Crimp'in 1981'de yazdığı kışkırtıcı bir denemenin başlığı) olgusunu konuşmaya başladığında, video sanatı gibi teknolojik eserler üzerine deneyimlerde bulunan sanatçıların çoğalmasıyla beraber, yeni medya sanatı başlıca bir kategori haline geldi. 1980'ler ve 1990'larda, simgesel resim sanatının canlılık kazanması ve yeni dışavurumculuk akımının doğuşu, resim sanatının eski önemini geri kazandığının kanıtıdır.

20. yüzyılın sonlarına doğru, bir dizi sanatçı ve mimar, "modern" fikrini sorgulamaya başlamış özgün Postmodern eserler ortaya çıkarmışlardır.

Modern sanat akımları ve sanatçıları

(Kronolojik sıralamaya göre sanat temsilcileri.)

19. yüzyıl modern sanat akımları

19uncu yüzyıl modern sanat akımları ve Goya

Romantizm ve Romantik Akım - Francisco de Goya, JMW Turner, Eugène Delacroix

Gerçekçilik - Gustave Courbet, Camille Corot, Jean-François Millet, Rosa Bonheur

Macchiaioli Akımı- Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini

İzlenimcilik- Frédéric Bazille, Gustave Caillebotte, Mary Cassatt, Edgar Degas, Armand Guillaumin, Édouard Manet, Claude Monet, Berthe Morisot, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley

Post-izlenimcilik - Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec, Henri Rousseau, Henri-Jean Guillaume Martin, Albert Lebourg, Robert Antoine Pinchon

Sembolizm - Gustave Moreau, Odilon Redon, Edvard Munch, James Whistler, James Ensor

Les Nabis - Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Félix Vallotton, Maurice Denis, Paul Serusier

Art Nouveau ve türleri- Jugendstil, Modern Stil, Modernizm - Aubrey Beardsley, Alphonse Mucha, Gustav Klimt,

Art Nouveau mimarisi ve tasarımı - Antoni Gaudí, Otto Wagner, Wiener Werkstätte, Josef Hoffmann, Adolf Loos, Koloman Moser

Noktacılık - Georges Seurat, Paul Signac, Maximilien Luce, Henri-Edmond Cross

Divisionism (Kümeleşme, Bölünme) - Gaetano Previati, Giovanni Segantini, Pellizza da Volpedo

İlk Yenilikçi heykeltraşlar - Aristide Maillol, Auguste Rodin

20. yüzyıl modern sanat akımları

20nci yüzyıl modern sanat akımları ve Kandisnki

Soyut sanat - Francis Picabia, Wassily Kandinsky, František Kupka, Robert Delaunay, Léopold Survage, Piet Mondrian

Fovizm - André Derain, Henri Matisse, Maurice de Vlaminck, Georges Braque, Kees van Dongen

Dışavurumculuk ve türevleri - Die Brücke, Der Blaue Reiter - Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Franz Marc, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Emil Nolde, Axel Törneman, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein

Fütürizm - Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Gino Severini, Natalia Goncharova, Mikhail Larionov

Kübizm - Pablo Picasso, Georges Braque, Jean Metzinger, Albert Gleizes, Fernand Léger, Robert Delaunay, Henri Le Fauconnier, Marcel Duchamp, Jacques Villon, Francis Picabia, Juan Gris

Heykeltraşlık - Constantin Brancusi, Joseph Csaky, Alexander Archipenko, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Lipchitz, Ossip Zadkine, Henri Laurens, Elie Nadelman, Chaim Gross, Chana Orloff, Jacob Epstein, Gustave Miklos

Orphizm - Robert Delaunay, Sonia Delaunay, František Kupka

Fotoğrafçılık - Pictorializm, Orijinal Fotoğrafçılık

Süprematizm - Kazimir Malevich, Alexander Rodchenko, El Lissitzky

Synchromizm  - Stanton MacDonald-Wright, Morgan Russell

Vorticizm - Wyndham Lewis

Dadaizm - Jean Arp, Marcel Duchamp, Max Ernst, Francis Picabia, Kurt Schwitters

I. Dünya Savaşı'dan II. Dünya Savaşı'na kadar olan dönem

Birinci ve İkinci Dünya Savaşına kadar olan dönem ve Chirico

Metafizik Sanat- Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Giorgio Morandi

De Stijl - Theo van Doesburg, Piet Mondrian

Dışavurumculuk - Egon Schiele, Amedeo Modigliani, Chaim Soutine

Yeni Nesnellik - Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz

Figüratif resim - Henri Matisse, Pierre Bonnard

Amerikan Modernizmi - Stuart Davis, Arthur G. Dove, Marsden Hartley, Georgia O'Keeffe

Oluşturmacılık - Naum Gabo, Gustav Klutsis, Lozzo Moholy-Nagy, El Lissitzky, Kasimir Malevich, Vadim Meller, Alexander Rodchenko, Vladimir Tatlin

Sürrealizm - Marc Chagall, René Magritte, Jean Arp, Salvador Dalí, Max Ernst, Giorgio de Chirico, André Masson, Joan Miró

Bauhaus - Wassily Kandinsky, Paul Klee, Josef Albers

Heykeltraşlık - Alexander Calder, Alberto Giacometti, Gaston Lachaise, Henry Moore, Pablo Picasso, Julio Gonzalez

İskoç Renkçileri - Francis Cadell, Samuel Peploe, Leslie Hunter, John Duncan Fergusson

Süprematizm - Kazimir Malevich, Aleksandra Ekster, Olga Rozanova, Nadezhda Udaltsova, Ivan Kliun, Lyubov Popova, Nikolai Suetin, Nina Genke Meller, Ivan Puni, Ksenia Boguslavskaya

Doğruculuk (Kesinlik) - Charles Sheeler, Charles Demuth

II. Dünya Savaşı'ndan sonra modern sanat

İkinci Dünya Savaşından sonra modern sanat ve Buffet

Betimsel Sanatçılar- Bernard Buffet, Jean Carzou, Maurice Boitel, Daniel du Janerand, Claude-Max Lochu

Heykeltraşlık - Henry Moore, David Smith, Tony Smith, Alexander Calder, Isamu Noguchi, Alberto Giacometti, Sir Anthony Caro, Jean Dubuffet, Isaac Witkin, René Iché, Marino Marini, Louise Nevelson, Albert Vrana

Soyut Dışavurumculuk- Willem de Kooning, Jackson Pollock, Hans Hofmann, Franz Kline, Robert Motherwell, Clyfford Yine, Lee Krasner, Joan Mitchell

Amerikalı Soyut Sanatçılar - Ilya Bolotowsky, Ibram Lassaw, Reklam Reinhardt, Josef Albers, Burgoyne Diller

Art Brut - Adolf Wölfli, Ağustos Natterer, Ferdinand Cheval, Madge Gill, Paul Salvator Goldengreen

Arte Povera - Jannis Kounellis, Luciano Fabro, Mario Merz, Piero Manzoni, Alighiero Boetti

Renkli resim sanatı - Barnett Newman, Mark Rothko, Adolph Gottlieb, Sam Francis, Morris Louis, Kenneth Noland, Jules Olitski, Helen Frankenthaler

Taşizm - Jean Dubuffet, Pierre Soulages, Hans Hartung, Ludwig Merwart

COBRA Akımı- Pierre Alechinsky, Karel Appel, Asger Jorn

De-collage Akımı - Wolf Vostell, Mimmo Rotella

İkinci Dünya Savaşından sonra modern sanat ve Vostell

Neo-Dada Akımı - Robert Rauschenberg, Jasper Johns, John Chamberlain, Joseph Beuys, Lee Bontecou, ​​Edward Kienholz

Figüratif Dışavurumculuk - Larry Rivers, Grace Hartigan, Elaine de Kooning, Robert De Niro, Sr., Lester Johnson, George McNeil, Earle M. Pilgrim, Jan Müller, Robert Beauchamp, Bob Thompson

Fluxus - George Maciunas, Joseph Beuys, Wolf Vostell, Nam June Paik, Daniel Spoerri, Dieter Roth, Carolee Schneeman, Alison Knowles, Charlotte Moorman, Dick Higgins

Happening (Doğaçlama) - Allan Kaprow, Joseph Beuys, Wolf Vostell, Claes Oldenburg, Jim Dine, Red Grooms, Nam Haziran Paik, Charlotte Moorman, Robert Whitman, Yoko Ono

Dau-al-Set - Barselona'da şair / sanatçı Joan Brossa tarafından kuruldu, - Antoni Tàpies

Grupo El Paso - Madrid'de sanatçılar Antonio Saura, Pablo Serrano tarafından kuruldu

Geometrik soyutlama - Wassily Kandinsky, Kazimir Malevich, Nadir Afonso, Manlio Rho, Mario Radice, Mino Argento

Keskin kenar resim akımı- John McLaughlin, Ellsworth Kelly, Frank Stella, Al Held, Ronald Davis

Kinetik sanat - George Rickey, Getulio Alviani

Arazi sanatı - Christo, Richard Long, Robert Smithson, Michael Heizer

Modern sanat ve Riopelle

Les Automatistes - Claude Gauvreau, Jean-Paul Riopelle, Pierre Gauvreau, Fernand Leduc, Jean-Paul Mousseau, Marcelle Ferron

Minimal sanat - Sol LeWitt, Donald Judd, Dan Flavin, Richard Serra, Agnes Martin

Postminimalizm - Eva Hesse, Bruce Nauman, Lynda Benglis

Lirik Soyutlama - Ronnie Landfield, Sam Gilliam, Larry Zox, Dan Christensen, Natvar Bhavsar, Larry Poons

Neo-figüratif sanatı - Fernando Botero, Antonio Berni

Yeni Dışavurumculuk - Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Jörg Immendorff, Jean-Michel Basquiat

Transavanguardia - Francesco Clemente, Mimmo Paladino, Sandro Chia, Enzo Cucchi

Figürasyon libre (özgür betimleme) - Hervé Di Rosa, François Boisrond, Robert Combas

Yeni gerçekçilik - Yves Klein, Pierre Restany, Arman

Op sanatı - Victor Vasarely, Bridget Riley, Richard Anuszkiewicz, Jeffrey Steele

Sanat çevresinden olmayanların sanat akımı - Howard Finster, Büyükanne Musa, Bob Justin

Modern sanat ve Memantra

Fotorealizm - Audrey Flack, Chuck Close, Duane Hanson, Richard Estes, Malcolm Morley

Pop sanatı - Richard Hamilton, Robert Indiana, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Ed Ruscha, David Hockney

Savaş sonrası Avrupa figüratif ressamlık - Lucian Freud, Francis Bacon, Frank Auerbach, Gerhard Richter

Yeni Avrupa Resim sanatı - Luc Tuymans, Marlene Dumas, Neo Rauch, Bracha Ettinger, Michaël Borremans, Chris Ofili

Biçimli Tuval Sanatı - Frank Stella, Kenneth Noland, Ron Davis, Robert Mangold.

Sovyet sanatı - Aleksandr Deyneka, Aleksandr Gerasimov, Ilya Kabakov, Komar & Melamid, Alexandr Zhdanov, Leonid Sokov

Spatializm - Lucio Fontana

Video sanatı - Nam Haziran Paik, Wolf Vostell, Joseph Beuys, Bill Viola

Görsel sanatlar - Ernst Fuchs, Paul Laffoley, Michael Bowen

Modern Sanat Resimleri