03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Kutsal Metinler

İçindekiler
 1. Kutsal metin nedir?
 2. Dini metinlerin tarihi
 3. Kutsal metin terminolojisi
 4. Kutsal kitaplar listesi ve dinler

Kutsal metin nedir?

Dini metinler ya da kutsal metinler (ayrıca Latince"yazı" anlamına gelen ''scriptura'' kelimesinden gelen, kutsal kitap olarak da bilinir), dinsel geleneklerin çekirdeğini oluşturan dini ibadet veya inançlara dayanan metinlerdir. Dini metinler, anlam katıp ve amaç edinmek, daha derin ilahi bağlantılar kurmak, dini doğruları ifade etmek, dini pratikleri organize etmek, toplum bilincini oluşturmak ve bireysel ve toplumsal dini ibadetlere rehberlik etmek için kullanılabilir. Dini metinler genellikle dini geleneklerin uygulamalarını veya değerlerini nakleder ve belirli bir dinle ilgili, fiziksel, zihinsel, ruhsal veya tarihi unsurları belirleyen bir dizi değerler bütünü olarak görülebilir. Bazı dini metinler, ilahi ve doğaüstü bir şekilde ortaya çıktığı veya vahiy yoluyla indirildiği için doğal olarak, kutsal atfedilir ve bazıları da belirli bir dinin genel özelliklerini, ibadetlerini ve o din için önemli sayılan şahsiyetleri belirten dini rivayetlerdir. Her iki grup için de "Kutsal metin" veya "dini metin" terimleri kullanılmaktadır. 

Hangi metinlerin dini bir metin olarak tanımlanması gerektiği konusu, son derece değişken ve sınırsız bir konu olan din olgusunun tanımlanmasını gerekli kılar. Din alimi Bradley Herling "Din Araştırmaları İçin Yeni Başlayanlar Kılavuzu" başlıklı kitabında "Din araştırmaları eski çağlardan günümüze kadar uzanan insan yaşamlarını ve tüm kültürleri kapsar. İnsanlar için, anlam, önem ve derinlik arayışının en güçlü yollarından biridir" diye belirtir. Bilim adamı Paul Griffin, din ve dini metinleri aynı çerçevede değerlendirerek, genel bir tanımlama ile; her ikisinin de dini olarak tanımlanabilmesi için, geniş kapsamlı, üst düzey ve merkezi bir inançlar bütünü olması gerektiğini dile getirir. Dini metinler de dinler gibi birçok çeşitlilik gösterdiği için, metinlerde birbiriyle uyuşan düşünce ve tanım anlayışı hakim olamalıdır. Özellikle hangi metinlerin dini olarak kabul edilebileceği üzerine sabit bir tanım olmadığı gerçeği göz önüne alındığında, dini metinlerin kapsamlı bir listesini oluşturmak mümkün değildir. Bu konu üzerine uçsuz bucaksız sayıda bilimsel tartışma ve çeşitli tezler mevcuttur.

Dini metinlerin tarihi

Dini metinlerin tarihini incelerken bir karmaşa yaşanır, çünkü yazıya dökülmeyen ve sadece sözlü geleneklerden gelen birçok tarihi, dini metin bulunmaktadır. Yazılı dini metinlerde yer alan unsurların çoğu sözlü gelenekte de geçer. Dini olarak kabul edilmeyen ya da günümüze ulaşamayan metinlerin yanı sıra dini olup olmadığı tartışılan metinler de olabilir. Dahası, bilinen dini metinler üzerine yapılan zaman çizelgesi hususundaki bilimsel tartışmalar tutarsızlık göstermektedir.

Yazılı geleneğin bilinen en eski dini metinlerinden biri, Antik Sümerler dönemi Kesh Tapınağı Yazıtıdır. Kil tablet üzerine kazılı yazılar bilim adamları tarafından MÖ 2600 yıllarına tarihlenir. Sümerlilerin Gılgamış Destanı, yalnızca bazı bilim adamları tarafından dini bir metin olarak kabul edilmesine rağmen, MÖ 2150-2000 yılları arasına tarihlenir ve çeşitli mitolojik figürleri ve ilahi konuları içeren en eski edebi eserlerden biridir. Antik Hinduizm metinlerinden olan Rig Veda'nın MÖ 1700-1100 yılları arasında yazıldığı tahmin edilmektedir. Bu metinler sadece bilinen en eski dini metinlerden biri olmakla kalmayıp, dini ibadetlerde hala aktif olarak kullanılan en eski yazılı dini metinlerden biridir. 

Talmud ve İncil hadisleri ile alakalı ilk yazılı metinlerin tarihi hususunda birçok olasılık mevcuttur; en eskileri arasında MÖ 8. yüzyıl metinleri ve sonrasında MÖ 5. ve 6. yüzyıllar arasına tarihlenen yönetime dair tapınak belgeleri ve MÖ 2. yüzyıla tarihlenen belgeler yer alır. Her ne kadar dini mezhepler arasında yaygın olarak kullanılmış olsa ve tarih boyunca süregelmiş olsa da; dini metinler tarihinde önemli bir metin olarak kabul edilen İbrahimi geleneklerin metinleri; dini metinlerin tarihlenmesi ve tanımlanması hususunda kesin bir ifade noksanlığına iyi bir örnektir.

Dini metinlerin seri üretimi ve yayılması, 1440 yılında matbaanın icadıyla başlamıştır. Daha önceleri tüm dini metinler el yazması olup, çok kısıtlı bir kısmı yayılmış idi.

Kutsal metin terminolojisi

Çin Budizm ilkeleri, Tibet Budizm ilkeleri, Pali ilkeleri, Taoizm ilkeleri gibi farklı dinlerin hükümlerini belirtmek için kullanılan ve Kutsal kitaplar, ilkeler anlamına gelen ''Canon'' ibaresi, İbrahimi inançlarının dini metinlerine özgü bir terimdir. "Canon" kelimesi "standart" anlamına gelen Sümer kelimesinden gelmektedir. ''Canon'', genelde kabul gören, tek tip ve genellikle değişime uğramamış, metinler koleksiyonudur ve bir dini mezhep tarafından, belirli dini uygulamalara atıfta bulunan açıklayıcı ve kapsamlı metinlerdir. Örneğin, Protestan İncili ile Katolik İncili arasında, içerik olarak belirli bazı rivayet farklılıkları mevcuttur.

"Kutsal Yazı" anlamına gelen "Holy Writ", "Holy Scripture" veya "Sacred Scripture" varyasyonları Oxford İngilizce sözlükte, özellikle İncil ayetleri ve Hristiyan dünyasına ait metinler olarak tanımlanır. "Kutsal Yazı" anlamına gelen kelimenin küçük harfle başlayarak yazılan "scripture" biçiminin, herhangi bir dini metin için kullanıldığı ve büyük harfle başlayarak yazılan "Scripture" biçiminin ise İbrahimi dini metinleri ifade ettiği yönünde tartışmalar olsa da; genel itibarı ile "scripture" ibaresi, birçok kaynağa göre İbrahimi metinler ile ilişkilendirilmektedir.

''Hierographology'' kutsal metinler bilimi anlamına gelir (Eski Yunanca: "kutsal" anlamına gelen ἱερός (hieros); "yazı" anlamına gelen γραφή (graphe) ve "mantık" anlamına gelen λόγος (logos) kelimelerinden türemiştir ve arkaik dönemdeki şekli 'hierology' kelimesidir).

Kutsal kitaplar listesi ve dinler

Aşağıda, daha derinlemesine inceleme için kullanılabilecek belirli dini metinlere bağlantıların kapsamlı bir listesi verilmiştir.

Adidam

Adi Da Love - Ananda Samraj olarak da bilinen, Franklin Albert Jones'un yazdığı metinler

 • Aletheon
 • Gerçek Şafak Atının Sahabeleri (The Companions of the True Dawn Horse) 
 •  Şafak Atı Vasiyetnamesi (Dawn Horse Testament) 
 •  Gnosticon 
 •  Adi Dam İlhamının Kalbi (The Heart of the Adi Dam Revelation) 
 •  Birlik Barıştır (Not-Two IS Peace) 
 •  Pnömatik 
 •  Transandantal Gerçekçilik 

Aetherius Topluluğu

 • Uzaydaki Tanrılarla Temas

Ásatrú

 • Havamal
 • Eddur 

Atenizm

 • Aten'e Okunan Muazzam İlahi (Great Hymn to the Aten)

Ayyavazhi

 • Akilathirattu Ammanai
 • Arul Nool

Aztek dini

 • Borgia El yazmaları

Bahailik

 • Bahaullah'ın (Mirza Hüseyin Ali) Kitapları
 • Dört Vadi (1857 sürümü) 
 •  Yedi Vadi (1860 versiyonu) 
 •  Bahaullah'ın Gizli Sözleri (Arapça 1857) 
 •  Bahaullah'ın Gizli Sözleri (Farsça 1857) 
 •  İlahi Gizemler Hazinesi (1859 civarı) 
 •  Kesinlik Kitabı (kısmen Farsça ve kısmen Arapça 1861) 
 •  Sahibin Daveti (1868 civarı) 
 •  Birlik Tapınağı (1870 civarı) 
 •  Kitab-ı Akdes (1873'te tamamlanmış) 
 •  Bahaullah'ın Tabletleri, Kitab-ı Akdes'ten Sonra Revize Edildi (1892'ye kadar yazılmıştır) 
 •  Kurdun Oğlu Risalesi (1890 civarı) 
 •  Bahaullah'ın Yazılarından Derlemeler (Bahaullah yazılarından seçkilerin, Shoghi Efendi tarafından 1853-1892 yılları arasında derlemesi) 

Bön

 • Bon Kangyur ve Tengyur

Budizm

Theravada Budizm

 • Tipitaka veya Pāli Canon 
 • Vinaya Pitaka 
 • Sutta Pitaka 
 • Digha Nikaya, "uzun"söylevler. 
 • Majjhima Nikaya, "orta uzunlukta" söylevler. 
 • Samyutta Nikaya, "birleşik" söylevler. 
 • Anguttara Nikaya, "sayısal" söylevler. 
 • Khuddaka Nikaya, "küçük koleksiyon". 
 • Abhidhamma Pitaka 

Doğu Asya Mahayana Vecizeleri 

 • Budist Çin Mahayana Vecizeleri 
 • Elmas Vecizesi ve Kalp Vecizesi 
 • Shurangama Sutra ve Shurangama Mantra 
 • Büyük Şefkat Mantrası 
 • Temiz Diyarlar Budizmi 
 • Sonsuz Yaşam Vecizesi 
 • Amitaba Vecizesi 
 • Tasavvuf Vecizesi 
 • Diğer Temiz Diyar Vecizeleri 
 • Tiantai, Tendai ve Nichiren 
 • Nilüfer Vecizesi 
 • Shingon 
 • Mahavairocana Vecizesi 
 • Vajrasekhara Vecizesi 

Tibet Budizmi 

 • Tibet Kangyur ve Tengyur metinleri 

Kaodaizm

 • Kinh Thiên Đạo Và Thế Đạo (Cennet ve Yeryüzü İbadetleri)
 • Pháp Chánh Truyền (Kaodaizmin Dini Anayasası) 
 • Tân Lu incit (Kutsal kitap metinleri) 
 • Than Ngôn Hiệp Tuyển (İlahi Mesajlar Derlemesi) 

Çendoizm

 • Donghak Kutsal Kitabı
 • Yongdam Şarkıları 
 •  Üstat Haeweol'un Vaizleri 
 •  Sevgili Öğretmen Euiam'ın Vaizleri 

Hıristiyanlık

Geleneksel Hristiyanlık

 • Kutsal Kitap (Eski Ahit ve Yeni Ahit). Bazı mezhepler ayrıca Apocrypha'yı da dahil eder.
 • Protestanlıkta, 66 Kutsal kitap ayetlerinden oluşur. Musevilik dininin, 24 kitapçıktan oluşan Tanah kutsal kitabı 39 bölüme ayrılmıştır ve 27 Yeni Ahit evrensel kitabıyla beraber toplamda 66 kitap yer alır. Bazı mezheplere göre, ayrıca Eski Ahit ile Yeni Ahit arasındaki, 15 Apocrypha kitapları dahil edilerek toplamda 81 kitap içermektedir. 
 • Katoliklik mezhebine göre; Eski Ahitte yer alan yedi adet, ikincil kutsal metinlerden meydana gelen ve Trent Kutsal Kitapları olarak adlandırılan 37 kitaptan oluşur (Vulgata Kitabının Latince versiyonundaki, Esdras 3 ve Esdras 4 bölümleri ekte yer almakla beraber kutsal kitabın bir bölümü olarak değerlendirilmez). 
 • Doğu Ortodoks Kilisesi için, ''anagignoskomena'' olarak adlandırılan ve Katolik mezhebindeki ikincil derecede kutsal ''deuterocanon'' kitaplarından ve ilaveten Makkabi 3, 151 sayılı Manasseh duası ve Esdras 3 bölümleri de yer alır. Makkabi 4, Gürcistan Ortodoks Kilisesi tarafından kutsal kitap olarak kabul edilir. 
 • Etiyopya Ortodoks Tewahedo Kilisesi (ve ondan türeyen Eritre Ortodoks Kilisesi), Kutsal kitaplardaki ayet sıralamasına bağlı olarak ek kitaplar ekler, ancak Esdras 4, Book of Jubilees (yaratılış kitabı), Hanok'un Kitabı 1, Baruch 4 , Meqabyan (Makkabi Kitaplarıyla alakası yoktur) 1, 2 ve 3 bölümleri hep dahil edilir. 
 • Bazı Süryani kiliseler Baruch Mektubunu kutsal metin olarak kabul etmektedir. 

Hristiyan Bilim

 • İncil
 • Mary Baker Eddy tarafından yazılan Kutsal Kitaplarda Bilim ve Sağlık. Bu kitap, İncil ile birlikte, kilisede, kalıcı "fani olmayan papaz" olarak adlandırılmaktadır.

Ruhanicilik

 • Nag Hammadi kütüphanesi ve diğer Gnostik (ruhani) metinler (İncil'den değil)
 • Eski Ahit ve Yeni Ahit'in bazı bölümleri 
 • Cerdonianizm ve Markionizm 
 • Sadece Markion İncili ve seçkin Pauline mektupları kabul edilir 

Yehova'nın Şahitleri

 • Kutsal Kitap (Tercih ettikleri çeviri, Kutsal Yazıların Yeni Dünya Çevirisidir)

Ahir Zaman Azizleri  Tarikatı

 • İncil
 • İsa Mesih'in Ahir Zaman Azizler Kilisesi (LDS Kilisesi) İngilizce konuşan üyeler için King James İncilinin LDS baskısı kullanılmaktadır; İngilizce konuşulmayan ülkelerde ise diğer sürümler kullanılır. 
 • İsa Mesih Topluluğu (RLDS), esinlenmiş olarak adlandırdıkları, Joseph Smith tercümesini ve güncellenmiş modern çevirileri kullanırlar. 
 • Mormon Kitabı 
 • Paha Biçilmez İnci 
 • Doktrin ve Taahhütler 
 • İsa Mesih Topluluğu (RLDS) ve LDS Kilisesi tarafından kullanılan Doktrin ve Taahhütler arasında içerik ve bölüm numaralarında önemli farklılıklar vardır. 
 • Ahir Zaman Azizlerinin diğer küçük tarikatlarında; İsa Mesih ve Ahir Zaman Azizleri Kilisesinde, İlahi Adalet Kitabı ve Fettingite tarikatında ise Tanrının Buyruğu kitapları da kullanılmaktadır. 

Yedinci Gün Adventist Kilisesi

 • İncil
 • Ellen White'ın yazıları, İncil'den farklı olmamakla birlikte yüksek bir statüye sahiptir, çünkü kendisine vahiy inen peygamber olduğu düşünülmektedir.

Konfüçyüsçülük

 • Beş Klasik
 • Dört Kitap 
 • On Üç Klasik 
 • Üç Yorum 

Discordianism

 • Principia Discordia

Druidism

 • Mabinogion
 • Lebor Gabála Elenn (İhlaller Kitabı)

Dürzilik

 • Rasa'il-hikmah (Bilgelikler mektubu)

Antik Mısır Dini

Eski Krallık

 • Piramit Yazıları 

İlk Ara Dönem ve Orta Krallık 

 • Tabut Yazıları 

İkinci Ara Dönem 

 • Ölüler Kitabı 
 • Mağaralar Kitabı 
 • Kapılar Kitabı 
 • Amduat 
 • Kutsal İnek Kitabı 
 • Re Ayinleri 

Etrüsk din

 • Liber Linteus
 • Pyrgi Tabletleri

Antik Yunan

 • Tanrıların Doğuşu
 • Homeros İlahileri
 • İlyada ve Odysseia
 • Pisagor Altın Ayetleri

Hermetikizm

 • Hermetika, Kybalion, Zümrüt Tablet ve ilgili yazılar

Hinduizm

Śruti

 • VedalarArma Veda
 • Sama Veda
 • Yajur Veda
 • Atharva Veda
 • Brahmanalar
 • Aranyakas
 • Upanishads

Smriti

 • Itihāsas
 • Mahābhārata (Bhagavad Gita dahil)
 • Bhagavad Gita
 • Ramayana
 • Puranas (Liste)
 • Bhagavata Purana
 • Tantralar
 • Sutralar (Liste)
 • Stotras
 • Ashtavakra Gita
 • Gherand Samhita
 • Gita Govinda
 • Hatha Yoga Pradipika
 • Yoga Vasistha

Purva Mimamsa'da

 • Purva Mimamsa Sutras

Vedanta'da (Uttar Mimamsa)

 • Vyasa'nın Brahma Sutraları

Yoga

 • Patanjali'nin Yoga Sutraları

Samkhya

 • Kapila'nın Samkhya Sutraları

Nyaya

 • Gautama'nın Nyāya Sutraları

Vaisheshika

 • Kanada'nın Vaisheshika Sutraları

Vaishnavizm

 • Vaikhanasa Samhitas
 • Pancaratra Samhitas
 • Divyaprabandam

Saktizm

 • Sakta Tantras

Keşmir Saivizmi

 • 64 Bhairavagamas
 • 28 Shaiva Agamas
 • Vasugupta'nın Şiva Sutraları
 • Vijnana Bhairava Tantra

Pashupata Shaivismi

 • Lakulish'in Pashupata Sutraları
 • Kaundinya Panchartha-bhashya (Pashupata Sutraları üzerine bir yorum)
 • Ganakarika
 • Bhasarvajna Ratnatika

Shaiva Siddhanta

 • 28 Saiva Agamas
 • Tirumurai (12 kutsal kitap)
 • Meykandar Shastras (14 kutsal kitap)

Gaudi Vaishnavizm

 • Brahma Samhita
 • Jayadeva'nın Gita Govindası

Krishna-karnamrita

 • Chaitanya Bhagavata
 • Chaitanya Charitamrita
 • Prema-bhakti-candrika
 • Hari-bhakti-vilasa

Lingayatizm

 • Siddhanta Shikhamani
 • Vachana sahitya
 • Mantra Gopya
 • Shoonya Sampadane
 • 28 Agamas
 • Karana Hasuge
 • Basava purana

Kabir Panth

 • Kabir'in şiirleri

Dadu Panth

 • Dadu'nun şiirleri

İslâm

 • Kuran (ayrıca Koran, Qur’ān, Coran or al-Qur’ān olarak da adlandırılır) - Kuran'da adı ile açıklanan ve bahsedilen dört kutsal kitap : Kuran-ı Kerim (Hz. Muhammed'e indirilmiştir), Tevrat (Hz. Musa'ya indirilmiştir), Zabur (Hz. Davud'a indirilmiştir) ve İncil (Hz. İsa'ya indirilmiştir).

 • Hadis, Hz. Muhammed'in yaptıkları ve söyledikleriyle ilgili aktarılan rivayetlerdir.

Jainism

Svetambara

 • 11 Angas
 • İkincil
 • 12 Upangas, 4 Mula-sutralar, 6 Cheda-sutralar, 2 Culika-Sutralar, 10 Prakirnakas

Digambara

 • Satkhandagama olarak da adlandırılan Karmaprabhrita
 • Kashayaprabhrita

Mezhepsel olmayan / spesifik olmayan

 • Jina Vijaya
 • Tattvartha Sutra
 • GandhaHasti Mahabhashya (Tattvartha Sutra hakkındaki yetkili ve en eski yorum)

Yahudilik

Rabbin Yahudiliği

 • Tanakh yani İbranice İncil
 • Tevrat (öğretiler)
 • Nevi'im (peygamberler)
 • Ketuvim (yazılar)
 • Talmud
 • Mişna
 • Gemara

Kabalizm

 • Kabala: Asıl metinler
 • Zohar

Hasidizm

 • Erken dönem metinleri
 • Noam Elimelek (Elizabeth Lizhensk)
 • Keduşat Levi (Berditchev'li Levi Yitzchok)
 • Çeşitli Hasidik mezheplerin temel metinleri:
 • Likutei Moharan (Breslov)
 • Me'or Einayim (Chernobyl)
 • Mei Hashiloach (Izhbitza - Radzin)
 • Tanya (Chabad)
 • Vayoel Moshe (Satmar)

Karaite Yahudiliği

 • Tanakh

Haymanot

 • Birkaç anonim Yahudi metini içeren Tanah

Konkokyo

 • Konkokyo Kyōten (Konkokyo Kutsal Kitabı)
 • Oshirase-Goto Obobe-Chō
 • Konko Daijin Oboegaki
 • Gorikai ben
 • Gorikai II
 • Gorikai III

Mandaeanizm

 • Ginza Rba
 • Zodyak Kitabı
 • Qolusta, İbadetler Kutsal Kitabı
 • Vaftizci Yahya'nın Kitabı
 • Diwan Abatur, Araftakiler
 • 1012 Soru
 • Shislam Rba'nın taçlandırılması
 • Hibil Ziwa'nın Vaftizi
 • Haran Gawaita

Maniheizm

 • Evangelion (Yunanca: Εὐαγγέλιον, kabaca "iyi haberler"). Mani İncili ve Yaşayan İncil olarak da bilinir.
 • Hayat Hazinesi
 • Pragmateia (Yunanca: πραγματεία)
 • Gizemler Kitabı
 • Devlerin kitabı
 • Mektuplar (Nameler)
 • İlahiler ve Dualar. 1900'lü yılların başında Mısır'da bulunan Kıptice bir Mani İlahisi, Charles Allberry tarafından Chester Beatty koleksiyonundaki Mani el yazmalarından derlenmiş ve 1938-39 Berlin Akademisinde ve yayınlanmıştır.
 • Shabuhragan
 • Arzhang
 • Kephalaia (Yunanca: Κεφάλαια), Kıptice tercümesinde bulunan "söylevler"

Maya dini

 • The Popol Vuh
 • Dresden El yazmaları
 • Madrid El yazmaları
 • Paris El yazmaları
 • Yok edilmiş, sayısız El yazmaları

Meher Baba

 • Tanrı konuşur
 • Söylevler

Yerli Amerikan Kilisesi

 • Kutsal Kitap (yalnızca Hristiyan eğilimli kesimler arasında)

Yeni Çağ dinleri

 • Çeşitli Yeni Çağ dinleri, aşağıdaki metinlerin herhangi birini vahiy olarak kabul edebilir:
 • Mucizelere Doğru
 • Tanrı ile Konuşmalar
 • Oahspe
 • Urantia Kitabı
 • Ortaya Çıkan İsis 

Orphism

 • Orfik Şiirler

Raëlizm

 • Claude Vorilhon olarak da bilinen Raël 'in yazıları
 • Akıllı Tasarım: Tasarımcılardan Mesaj
 • Duyusal Meditasyon
 • İnsan klonlamasına evet

Rastafari hareketi

 • İncil (Etiyopya Ortodoks Kilisesi Versiyonu)
 • Kutsal Piby
 • Kebra Nagast
 • Haile Selassie'nin konuşmaları ve yazıları I (Hayatım adlı otobiyografisi ve Etiyopya gezisi dahil)  
 • Siyahi Üstünlük, Kraliyet Parşömen Rulosu

Ravidassia

 • Amritbani Guru Ravidass Ji

Samiriyenlik

 • Samiri Tevratı

Şeytanlık

 • Şeytani İncil
 • Şeytan Ritüelleri

Zihin Bilimi

 • Zihin Bilimi Ernest Holmes

Scientology

 • Dianetics: Akıl Sağlığının Modern Bilimi
 • Scientology metinleri listesi

Şinto

 • Kojiki
 • Nihon Shoki ve Shoku Nihongi'yi içeren Rikkokushi
 • Fudoki
 • Jinnō Shōtōki
 • Kujiki

Sihizm

 • Guru Granth Sahib
 • Dasam Granası

Ruh

 • Ruhlar Kitabı
 • Medyumlar Kitabı
 • Tinselciliğe Göre İncil
 • Cennet ve cehennem
 • Tinselciliğe Göre Yaratılış

Sümer

 • Barton Silindiri

İsveçborgism

Yeni Kilise

 • Kutsal Kitap (birkaç kitap eksik)

 • Emanuel Swedenborg'un (İncil'e eşit kabul edilmeyen) eserleri 

Genel Kilise

 • Kutsal Kitap (birkaç kitap eksik)
 • Emanuel Swedenborg'un (İncil'e eşit kabul edilen) eserleri,

Taoculuk

 • Tao Te Ching
 • Daozang

Tenrikyo

 • Ofudesaki
 • Mikagura-uta
 • Osashizu

Thelema

 • Thelema'nın Kutsal Kitabı, özellikle Kanun Kitabı

Unarius Bilim Akademisi

 • Venüs'ün Sesi

Birleşme Kilisesi

 • İlahi Kaynak
 • Daha yeni esinlerle aydınlatılan İncil

Ütrcülük

 • Urantia Kitabı

Wicca

 • Gölgeler Kitabı
 • Tanrıça'nın sorumluluğu
 • Üçlü Yasa
 • Wiccan Rede

Yârsân

 • Kalâm-e Saranjâm

Yezidi

 • Yezidi Kara Kitabı
 • Yezidi Vahiy Kitabı
 • Günümüzde Yezidi dininin asıl çekirdeğini oluşturan metinler, qawls olarak bilinen ilahi metinleridir.

Yorùbá

 • Odù Ifá
 • Jaap Verduijn'in Odu Ifa Koleksiyonu

Zerdüştlük

 • İlk dini metinler, yani Avesta koleksiyonu:
 • İlk ayinler koleksiyonu olan Yasna, Gathas'ı içerir.
 • Yasna'ya ek bir koleksiyon olan Visperad.
 • Yashts, kutsallığa şükran ilahileri.
 • Vendidad, Farklı şekillerdeki kötü ruhları tanımlar ve bunları defetmenin yollarını açıklar.
 • Kısa metinler ve dua, beş Nyaishes içeren Yashts ("ibadet, övgü"), Sirozeh ve Afringans (nimetler).
 • 60 civarı ikincil derecede dini metinler mevcuttur, bunların hiçbiri kutsal kitap olarak kabul edilmemektedir. Bunların en önemlileri şunlardır:
 • Denkard (orta Farsça, 'Din Yasaları'),
 • Bundahişn, (orta Farsça, 'İlk Yaratılış')
 • Menog-i Khrad, (orta Farsça, 'Bilgelik Ruhu')
 • Arda Viraf Namak (orta Farsça, 'Arda Viraf Kitabı')
 • Sad-dar (modern Farsça, 'Yüz Kapı' veya 'Yüz Bölüm')
 • Rivayats, 15.-18. Yüzyıldaki dini konularda yazışmalar
 • Dini olmayan, genel konulara dair:
 • Zend (yorumlar), çeşitli yorumlar ve Avesta'nın çevirileri.