02 June 2023, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Kitle İletişimi

İçindekiler
 1. Kitle iletişimi nedir?
 2. Kitle iletişim özellikleri
 3. Kitle iletişim araçları
 4. Reklamcılık
 5. Yayıncılık
 6. Gazetecilik
 7. Halkla ilişkiler
 8. Kitle iletişim kuramları
 9. Kitle iletişim çalışma yöntemleri
 10. Kitle iletişim organizasyonları

Kitle iletişimi nedir?

Kitle iletişimi, kişi ve kurumların kitle iletişim araçlarıyla topluluğun geniş kesimlerine aynı anda nasıl bilgi aktardıklarının incelenmesidir. Diğer bir deyişle, kitle iletişimi, geniş bir yelpazede geniş bir kitleye bilgi yayma ve bilgi alışverişinde bulunulması anlamına gelir. Genelde gazete, dergi ve kitap yayıncılığının yanı sıra radyonun, televizyonun, filmlerin hatta internet ortamının bile bilgi, haber, ve reklamları yaymak için kullanıldığı görülür. Kitle iletişimi, çok sayıda alıcıya bilgi aktaran tek bir kaynağa odaklandığı için, kişiler arası iletişim veya örgütsel iletişim gibi diğer iletişim biçimleri çalışmalarından farklıdır. Kitle iletişimi çalışması, kitle iletişim içeriğinin, kişiyi veya bilgiyi alan kişilerin davranışlarını, tutumlarını, görüşlerini veya duygularını nasıl etkilediği ile ilgilidir.

Kitle iletişim özellikleri

 • Profesyonel iletişimciler bir mesaj formüle eder.
 • İletişimin bir etkisi vardır.
 • Mesaj, kitle iletişim araçlarıyla nispeten hızlı ve sürekli bir şekilde gönderilir.
 • Akış tek yönlüdür.

Kitle iletişim araçları

Kitle iletişimi "bir kişinin, bir grup insan ya da kuruluşun bir mesaj oluşturduğu ve bunu bir çeşit medyadan geniş, anonim, heterojen bir kitleye ilettiği süreçtir." Bu, kitlesel iletişim kitlesinin çoğunlukla farklı kültürler, davranış ve inanç sistemlerinden oluştuğu anlamına gelir. Kitle iletişim düzenli olarak medya etkileri ve medya çalışmaları ile ilişkilidir. Kitle iletişimi, iletişim biliminin daha büyük bir şemsiyesi altındaki sosyal bilim dallarından biridir.

İletişim tarihi, tarih öncesi sanat ve yazı biçiminden, internet gibi modern iletişim yöntemlerine kadar uzanır. Kitlesel iletişim, insanlar tek bir kaynaktan çoklu alıcıya mesaj gönderebildiği zaman başladı. Kitle iletişimi hipodermik iğne modeli (veya sihirli kurşun teorisi) gibi teorilerden bilgisayar aracılı iletişim gibi daha modern teorilere geçti.

Birleşik Devletlerde kitle iletişimi çalışması genellikle gazeteciliğin (Baskı medyası), televizyon ve radyo yayıncılığının, filmin, halkla ilişkilerin veya reklamın pratik uygulamaları ile ilgilidir. Medya seçeneklerinin çeşitlendirilmesiyle iletişim araştırması geleneksel medya kaynaklarına göre daha güçlü geri bildirim modellerine sahip olan sosyal medya ve yeni medyayı içerecek şekilde genişletildi. Kitle iletişimi alanı sürekli olarak gelişirken, aşağıdaki dört alan genellikle kitle iletişiminde en önemli çalışma alanları olarak kabul edilmektedir. Bunlar farklı okullar veya üniversitelerde farklı form ve konfigürasyonlarda bulunurlar, ancak kitle iletişimi bunu araştıran kurumların çoğunda uygulanmaktadırlar.

Reklamcılık

Reklamcılık, kitlesel iletişimle bağlantılı olarak, bir ürünü veya hizmeti, izleyiciyi ürünü satın almaya veya hizmeti kullanmaya teşvik eden ikna edici bir biçimde pazarlamak anlamına gelir. Reklamcılık genel olarak televizyon gibi bazı kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştiğinden, reklamın etkilerini ve yöntemlerini incelemek kitlesel iletişim araştırmasıyla ilişkilidir. Reklam, bir sponsorun ikna edici bilgilerinin ücretli, kişisel olmayan ve tek yönlü olarak pazarlanmasıdır. Sponsor, kitle iletişim kanalları aracılığıyla malların, hizmetlerin veya fikirlerin benimsenmesini teşvik eder. Reklam verenler, mesajın izleyicilerine gönderilmesinde tam denetime sahiptir.

Yayıncılık

Yayınlama, radyo, televizyon veya film gibi bir iletişim ortamı yoluyla ses ve / veya görsel içeriğin iletilmesi eylemidir. Kitle iletişimi çalışmasında, yayın, bir televizyon veya radyo programının nasıl üretileceği gibi iletişim içeriği üretmenin pratik çalışmasına atıfta bulunabilir. Radyo ve televizyon aracılığıyla yayın yaparken, eğlence ve bilgiler tel ile ve kablosuz olarak diğer radyo istasyonlarına, televizyon istasyonlarına ve ağlara dağıtılır. Kanallar, bilgilendirici ve eğlenceli genel ve özel ilgi içeriği sunar. Radyo ve televizyon yayıncılığının yanı sıra, bilgileri sunan kişiler canlı olarak veya önceden kaydedilmiş bilgileri sunabilirler.

Gazetecilik

Gazetecilik, medyada sunulmak üzere haberlerin toplanması, doğrulanması, sunumu ve düzenlenmesidir; bu anlamda, ürünün ve haber üretiminin incelenmesine atıfta bulunur. Gazetecilik araştırması, gazeteler, haber kanalı, radyo kanalı, televizyon kanalı ve daha yakın zamanda ise e-okuyucular ve akıllı telefonlar gibi kitle iletişim araçları ile haberlerin nasıl üretildiğine ve halka nasıl dağıtıldığına bakmayı gerektirir. Verilen bilgiler, güncel olaylar, eğilimler, sorunlar ve insanlarla ilgilidir.

Halkla ilişkiler

Halkla ilişkiler, bir ürün veya kuruluşun belirli bir görünümünü sunmak için halka bilgi sağlama sürecidir. Halkla ilişkiler, reklamcılıktan daha rahatsız edici olmaması ve kamuoyunu şekillendirmek için geniş bir kitleye daha kapsamlı bir görüş sunmayı amaçladığından dolayı farklıdır. Reklamcılıktan farklı olarak, halkla ilişkiler uzmanları, mesajın izleyicilere nereden ulaşılacağına karar veren medya denetleyicileri ile ilişkili olana kadar yalnızca kontrol sahibidirler.

Kitle iletişim kuramları

İletişim araştırmacıları, kitle iletişimi çalışmasıyla bağlantılı birkaç önemli teori tespit etmiştir. İletişim kuramı, iletişimin gerçekleşmesine izin veren süreçleri ve mekanizmaları ele alır.

George Gerbner ve Marshall McLuhan tarafından geliştirilen yetiştime teorisi, televizyon izlemenin uzun vadeli etkilerini tartışır ve bir kişinin televizyon kullanma düzeyi ne kadar artarsa, o kişinin televizyonda gördüklerini gerçek dünyadakilere benzetme ve buna inanma olasılığı da o kadar artar. Yetiştirme, ortalama dünya sendromu fikri ile yakından ilişkilidir.

Gündem ayarlama teorisi, medya organlarının halka "düşüncelerinden değil, ne hakkında düşüneceklerinden" bahsettiği fikrinin etrafında toplanmaktadır. Gündem ayarı, medyanın kamu söylemini etkileme gücüne sahip olduğunu ve insanlara toplumun önündeki en önemli sorunların neler olduğunu söyler.

Elizabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilen sessizlik sarmalı hipotezi, halkın çoğunluk görüşüne sahip olduklarına inandıklarında görüşlerini kamuya açıklama ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve popüler olmayan bir görüşün ortaya çıkmasının toplumsal bir dışlanmaya maruz kalacağı endişesinin olduğunu belirtir. Bu teori, kitlesel iletişimle alakalıdır; çünkü kitlesel medyanın, insanların görüşlerini şekillendirme gücüne sahip olduğu ve bunun çoğunluğun görüşü olduğu düşüncesini aktardığını varsayar.

Medya ekolojisi, bireylerin medya ile olan etkileşim şekilleri ile şekillendiğini ve iletişimin ve medyanın bireylerin çevreyle nasıl görüştüklerini ve etkileşim kurduklarını derinden etkilediğini varsaymaktadır.

Göstergebilim teorisine göre, sözcükler, görüntüler, hareketler ve durumlar gibi iletişim özellikleri her zaman yorumlayıcıdır. "Okunabilir" ya da yorumlanabilir tüm işaret sistemleri biçime bakılmaksızın "metinler" olarak adlandırılabilir. Göstergebilim çalışmasında, yazılı okuma gibi bir şey yoktur.

Kitle iletişim çalışma yöntemleri

İletişim araştırmacıları, tekrarlanan, kümülatif işlemlerle doğrulanmış çeşitli yöntemlerle iletişimi araştırırlar. Kitle iletişimi çalışmasında nicel ve nitel yöntemler kullanılmıştır. Kitle iletişim araştırmasının temel odağı, kitle iletişim içeriğinin mesajı alan kişilerin tutum, düşünce, duygu ve nihai davranışlarını nasıl etkilediğini öğrenmektir. Göze çarpan birkaç yöntem şu şekildedir:

İletişimde neden ve sonuç ilişkilerini incelemek ancak bir deney aracılığıyla yapılabilir. Bu nicel yöntem düzenli olarak katılımcıları çeşitli medya içeriğine maruz bırakmayı ve tepkilerini kaydetmeyi içerir. Nedeni göstermek için kitle iletişim araştırmacıları, üzerinde çalıştıkları değişkeni izole etmeli, bunun gözlemlenen etkiden önce olduğunu ve gözlemlenen etkiye neden olabilecek tek değişken olduğunu göstermelidir.

Bir başka niceliksel yöntem olan anket, bireylerin daha geniş bir nüfusa yönelik yanıtları genelleştirmek için bir takım sorulara yanıt vermelerini istemektedir.

İçerik analizi (bazen metinsel analiz olarak bilinir), bir gazete makalesi, kitap, televizyon programı, film ya da yayın haberi senaryosu gibi bir iletişim parçasının kategorik özelliklerini belirleme sürecini ifade eder. Bu süreç, araştırmacıların iletişim içeriğinin neye benzediğini görmelerini sağlar.

Etnografi olarak bilinen nitel bir yöntem, bir araştırmacının, orada bulunan iletişim niteliklerini gözlemlemek ve kaydetmek için bir kültür ile ilgilenmesine izin verir.

Kitle iletişim organizasyonları

Gazetecilik ve Kitle İletişimi Eğitimi Derneği, akademisyenler için bölgede ve ulusal konferanslarda, hakemli yayınlar sunan en önemli üyelik kuruluşudur. Uluslararası İletişim Kurumu ve Ulusal İletişim Birliği (eski Konuşma İletişim Birliği) de önde gelen meslek kuruluşlarıdır. Bu organizasyonların her biri, kitle iletişim alanında yapılan araştırmaları yansıtan farklı bir hakemli akademik dergide yayınlanmaktadır.