16 January 2021, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Kanun Teklifi

İçindekiler
  1. Kanun teklifi nedir?
  2. Kanun teklifi kullanımı
  3. Kanun teklifi hazırlığı
  4. Kanun teklifi sunumu
  5. Yasama aşamaları
  6. Yürürlüğe girme ve sonrası

Kanun teklifi nedir?

Bir kanun teklifi veya yasa tasarısı, bir meclis tarafından incelenen ve yasa yapıcı mecranın sorumluluğunda olan mevzuat önerisidir. Tasarı, yasama organı tarafından geçene ve çoğunlukla Cumhurbaşkanı veya o ülkedeki en üst yönetici tarafından onaylanana kadar kanun haline getirilmez. Yasa tasarısı onaylanıp yürürlüğe alındıktan sonra kanun veya tüzük adıyla anılır.

Kanun teklifi kullanımı

Tasarı terimi ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri  ve Birleşik Krallık'ta kullanıldı. Birleşik Krallık'ta, kanunun alt kısımları madde olarak bilinirken, bir Yasanın alt kısımları bölümler olarak bilinir.

Kanun teklifi hazırlığı

Bir tasarı yasama organına sunulmadan önce taslak halinde hazırlanır. Birleşik Krallık'ta taslakların genellikle gizli oldukları düşünülmektedir.

Kanun teklifi sunumu

Yürütmenin yasama organından ayrı olduğu ve genellikle alt kademelerde çoğunluğu elinde bulunduran İngiliz / Westminster sisteminde, tasarıların  çoğu yöneticiler tarafından (hükümet tasarısı) tanıtılır. Prensip olarak, yasama, yürütmenin taleplerini dinlemek ve değerlendirmek üzere Kraliçenin veya Tahtın Konuşması ile belirtildiği şekilde toplanır.

Yasama mensuplarının da kanun tasarısı göndermelerine izin veren mekanizmalar mevcut olmakla birlikte, bunlar sıkı takvimlere tabidir ve fikir birliği sağlanmadıkça kanun haline gelemezler. Ülke yöneticisinin resmi olarak yasama organından ayrıldığı ABD sisteminde, tüm tasarılar yasama organı tarafından yapılmaktadır. Tasarı, aşağıdaki prosedürleri kullanarak tanıtılabilir:

İzin: Önce tasarı için niyet belirtilir ki bu bir nevi meclisin izin istemesidir. İngiliz sisteminde bu  On dakika kuralı olarak adlandırılır. Yasa koyucunun tasarıyı sunmak için 10 dakikası vardır. Bu konuşmadan sonra meclis tasarıyı görüşmek için bir gün belirler. Bu kural ABD Kongresi prosedür kurallarında yer alsa da,  nadiren kullanılmaktadır.

Hükümet hareketi: Yürütmenin yasamayı denetleyebildiği ülkelerde yönetmelikler ile kanun hükmünde kararlar alınabilir ve bunlar yasalaşır.

Yasama aşamaları

Tasarılar genellikle birkaç aşamalı okumadan geçerler. Bu, yasama meclisinin resmi makamlarının yasama organına bir tasarı içeriğini okuması tarihi bir uygulamadır. Tasarı artık okunmadığı durumlarda, tasarıdaki önergeler halen bu uygulamayla yakından ilgilidir.

İngiliz / Westminster sisteminde, bir yasa tasarısı ilk tanıtıldığı anda okunur. Buna, tasarının yazdırılacağı ve tekrar değerlendirileceği bir emir eşlik eder. İkinci oturumda, tasarı ana hatları ile ele alınır. Taslak halindeki tasarıyı bu aşamada teknik kusurlar için eleştirmek usule aykırıdır. İkinci okumadan sonra tasarı ilgili komiteye gönderilir ki bu komitenin görevi tasarıyı incelemek ve gerekli değişiklikleri sunmaktır. Komite yasama organına hangi aşamalarda değişiklikler önerdiği konusunda rapor verir. Son olarak, değiştirilen tasarı tekrar ve kapsamlı olarak incelendiği üçüncü okuma aşamasına geçer. Çift meclisli bir yasama meclisinde, süreç, tasarının onaylanması için başkana sunulmadan önce diğer mecliste tekrar ele alınır.

Yürürlüğe girme ve sonrası

İlk mevzuatın bir maddesi yasa olarak adlandırıldığında, tasarının kanunlaşma süreci yürürlüğe girme olarak adlandırılır. Yasama organı tarafından bir tasarıyı geçtikten sonra, otomatik olarak kanun haline gelebilir veya onaylayıcının daha fazla onaylanması gerekebilir; bu durumda, yasanın onaylayıcının imza veya bildirimi tarafından gerçekleştirilmesi mümkündür.

Onay

Yasama organı tarafından kabul edilen tasarılar, genellikle hükümdar, cumhurbaşkanı veya başbakan gibi kanun yapmak için yetkili makamın onayını gerektirir. İstisnai bir durum Aralık 1936'da Vali'lik makamı kaldırılmasından sonra Aralık 1937'de Cumhurbaşkanlığı makamının kurulmasına dek İrlanda Devletinde olmuştur. Bu süreçte Oireachtas tarafından onaylanan tasarılar direkt olarak kanun haline gelmiştir.

Parlamento sistemlerinde, onay mekanizması normalde bir formaliteden ibarettir. Çünkü kurul başkanı, yasama organı tarafından kontrol edilen bir yönetici tarafından yönlendirilir. Anayasal monarşilerde, bu onaya kraliyet onayı denir. Bazı nadir durumlarda, kurul başkanı tasarıyı reddedebilir veya askıya alabilir. Yasama, bu tür durumlarda yasa tasarılarını geçirme konusunda daha az güce sahip olabilir ve önceden onay alması gerekebilir. 

Başkanlık sistemlerinde, tasarıların onaylanması ihtiyacı yürütme organı tarafından siyasi bir araç olarak kullanılabilir ve bu redlere veto denir. Yasama, veto hakkını çoğunluk oyu ile geçersiz kılabilir.

Sonraki aşamalar

Tasarı kanun haline gelir gelmez veya ileri bir tarihte yürürlüğe girebilir. Ya da kim tarafından ve nasıl yürürlüğe gireceği önceden belirtilir; Örneğin bakanlık emri ile. Bir yasa tasarısının farklı maddeleri farklı zamanlarda yürürlüğe girebilir.

Bir kanun genellikle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bu, kanun haline getirme, yürürlüğe girme ya da her ikisi için de gerekebilir.

Yasama organı kanun ilerledikçe tasarılara numara verir.

Ameri Birleşik Devletlerin'de, Temsilciler Meclisi'nden çıkan tüm tasarılar "H.R" harfleri ile başlar ve Senatonun tasarıları ise "S." harfi ile başlar. Her iki yılda bir tek sayılı yılların başında, Amerikan Kongresi 1'den başlayarak tasarıları tekrar numaralandırır. Temsilciler Meclisi ilk 20 tasarı numarasına, Senato ilk 10 tasarıya sahiptir. Ortak kararlar kanun tasarıları kadar etkilidirler ve tasarının ilk teklif edildiği makama bağlı olarak "HJ Res" veya "SJ Res. " olarak adlandırılırlar. Bu demektir ki, iki farklı tasarı aynı numaraya sahip olabilir. Her iki yılda bir yapılan ve Kongre olarak adlandırılan toplantılarda Temsilciler Meclisi seçimlerinde seçilen Temsilcilerin yükümlülük ve haklarını belirlenir. Her kongre yıl boyu süren oturumlardan oluşur.

Örneğin Birleşik Krallık'ta, 2009'da Koruyucular ve Adalet Yasası, Avam Kamarası'nda Bill 9 olarak başladı. Daha sonra Komite tarafından gözden geçirilerek Bill 72 oldu, sonra Lordlar Kamarası Bill 33 oldu. Sonra House of Lords Bill 77 oldu, nihayet Act no olarak geçmeden önce Bill 160 olarak Avam Kamarasına döndü. 29. Parlamento, her seansta baştan bir numaralandırmayı yeniden başlatır. Bu, iki farklı faturanın aynı numaraya sahip olabileceği anlamına gelir. Parlamento oturumları genellikle bir yıldır sürer. Parlamento Devletin Açılışı ile başlar ve İlerleme ile sona erer.