23 July 2021, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

IMF

İçindekiler
 1. Uluslararası Para Fonu - IMF nedir?
 2. IMF görevleri
 3. IMF kredi şartları
 4. IMF'nin tarihçesi
 5. IMF üyeleri
 6. IMF yönetimi
 7. Oylama gücü
 8. IMF kredileri
 9. IMF ve küreselleşme
 10. IMF hakkında eleştiriler
 11. IMF skandalları
 12. IMF'ye alternatifler
 13. IMF ve medya

Uluslararası Para Fonu - IMF nedir?

Uluslararası Para Fonu (IMF), merkezi Washington DC'de bulunan 189 ülkenin küresel parasal işbirliğini güçlendirmek, finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdam ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve dünya çapında yoksulluğu azaltmak için çalışan uluslararası bir organizasyondur. 1944 yılında Bretton Woods Konferansı'nda öncelikle Harry Dexter White ve John Maynard Keynes'in fikirleri üzerine şekillendirilen, 1945 yılında 29 üye ülkeyle birlikte resmi olarak kurulmuş ve uluslararası ödeme sisteminin yeniden kurulması hedeflenmiştir. Ödemeler dengesi sorunları ve uluslararası finansal krizlerin yönetiminde artık merkezi bir rol oynamaktadır. Ülkeler, kota sistemi aracılığıyla, ödemeler dengesi sorunlarıyla karşılaşan ülkelerin ödünç para alabileceği bir havuza para katkısı yapmaktadır. 2016 yılında, fon 477 milyar SDR'ye (yaklaşık 668 milyar dolar) sahipti.

IMF, fon aracılığıyla ve istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi, üye ülke ekonomilerinin ve belirli politikalara olan talebin gözetimi gibi diğer aktiviteler yoluyla, üye ülkelerin ekonomilerini iyileştirmek için çalışıyor. Anlaşmanın maddelerinde belirtilen örgüt hedefleri şunlardır: Uluslararası parasal işbirliği, uluslararası ticaret, yüksek istihdam, döviz kuru istikrarı, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve üye ülkeler için mali zorluklara kaynak temin edebilme.

IMF görevleri

IMF'nin kendisine göre, kuruluş, politika geliştirerek küresel büyümeyi ve ekonomik istikrarı teşvik etmek, üyelere tavsiye ve finansman sağlamak, gelişmekte olan ülkelerle birlikte çalışarak makroekonomik istikrarın sağlanması ve yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olmak için çalışıyor. Bunun nedeni, özel uluslararası sermaye piyasalarının eksik çalışması ve birçok ülkenin finansal piyasalara erişiminin sınırlı olmasıdır. Bu tür piyasa kusurları, ödemeler dengesi finansmanı ile birlikte, resmi finansman gerekçesini ortaya koymaktadır, bunun dışında pek çok ülke büyük dış ödeme dengesizliklerini olumsuz ekonomik sonuçlara sebep olacak tedbirlerle düzeltebilir. IMF, alternatif finansman kaynakları sunar.

IMF'nin kuruluşunda, üç ana fonksiyon vardı: Ülkeler arasındaki sabit döviz kuru düzenlemelerini denetlemek, böylece ulusal hükümetlerin döviz kurlarını yönetmelerine yardımcı olmak ve bu hükümetlerin ekonomik büyümeye öncelik vermelerine imkân vermek, ve bu ülkelerin ödemeler dengesine yardım etmek için kısa vadeli sermaye sağlamaktı. Bu yardım, uluslararası ekonomik krizlerin yayılmasını önlemek içindi. IMF, aynı zamanda Büyük Buhran ve II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ekonominin parçalarının onarılmasına yardım etmeyi de amaçladı. Ayrıca, ekonomik büyüme ve altyapı gibi projeler için sermaye yatırımları sağladı.

IMF'nin rolü, 1971'den sonraki dalgalı döviz kurları ile temelde değiştirildi. IMF, kredi anlaşmaları bulunan ülkelerin ekonomik dalgalanmalar ya da ekonomi politikaları nedeniyle sermaye açığının olup olmadığını belirlemek için bu ülkelerin ekonomi politikalarını incelemeye başlamıştır. IMF ayrıca, hangi hükümet politikalarının ekonomik düzelmeyi sağlayacağını araştırdı. Yeni mücadele, gelişmekte olan piyasa ülkeleri, özellikle büyük sermaye çıkışlarına karşı savunmasız olan orta gelirli ülkeler arasında krizlerin sıklığını azaltacak bir politika geliştirmek ve uygulamaktır. Kuruluşun fonksiyonu, sadece döviz kuru gözetim pozisyonunu sürdürmek yerine, üye ülkelerin genel makroekonomik performansının gözetimi haline geldi. Rolleri çok daha faal hale geldi, çünkü IMF artık döviz kurlarından ziyade ekonomik politikayı yönetmektedir.

Bunlara ek olarak IMF, 1950'lerde kabul edilen koşulluluk politikası çerçevesinde borç verme ve kredi koşullarını görüşür. Düşük gelirli ülkeler, imtiyazlı şartlarla borçlanabilir; Genişletilmiş Kredi İmkanı (ECF), Bekleme Kredisi İmkanı (SCF) ve Hızlı Kredi İmkanı (RCF) aracılığıyla belirli bir sürede faizsiz borçlanabilirler. Faiz oranlarına tabi imtiyazsız krediler, esas olarak Taahhüt Sözleşmeleri (SBA), Esnek Kredi Hattı (FCL), İhtiyaç Kredisi ve Likidite Hattı (PLL) ve Genişletilmiş Fon İmkanı aracılığıyla sağlanmaktadır. IMF, acil ödemeler dengesi gereksinimleri karşısında üyelere Hızlı Finansman Aracı (RFI) yoluyla acil yardım sağlar.

Küresel ekonominin gözetimi

IMF, uluslararası parasal ve finansal sistemi denetlemek ve üye ülkelerinin ekonomik ve mali politikalarını izlemekle görevlidir. Bu faaliyet gözetleme olarak bilinir ve uluslararası işbirliğini kolaylaştırır. 1970'lerin başında Bretton Woods sabit döviz kuru sisteminin kaldırılmasından bu yana, gözetim, büyük ölçüde yeni yükümlülüklerin kabulü yerine prosedür değişiklikleri yoluyla gerçekleştirilmeye başlandı. Sorumluluklar, koruyuculardan üyelerin politikalarının denetçisine geçti.

Fon, düzenli olarak ekonomik büyümenin sağlanması için her üye ülkenin ekonomik ve finansal politikalarının uygunluğunu analiz eder ve bu politikaların diğer ülkeler ve küresel ekonomi için ne gibi sonuçlar doğurduğunu değerlendirir.

1995'te Uluslararası Para Fonu (IMF),  yol göstermek amacıyla üye ülkelerin ekonomik ve finansal verilerini kamuoyuna yaymak için veri yayma standartlarına ilişkin çalışmalara başladı. Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC), yaygınlaştırma standartlarına ilişkin talimatları onayladı ve iki aşamaya ayırdı: Genel Veri Dağıtım Sistemi (GDDS) ve Özel Veri Dağıtım Standardı (SDDS).

Yönetim kurulu sırasıyla 1996 ve 1997 yıllarında SDDS ve GDDS'yi onaylamış ve daha sonraki değişiklikler Genel Verilerin Yaygınlaştırma Sistemi için düzenlenmiş bir kılavuzda yayınlanmıştır. Sistem öncelikle istatistikçilere yönelik olup, bir ülkedeki istatistiki sistemleri pek çok yönden iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda Dünya Bankası Milenyum Kalkınma Hedefleri ve Yoksulluğun Azaltılması Stratejik Belgelerinin bir parçasıdır.

GDDS'nin temel amacı, üye ülkeleri, istatistiksel ihtiyaçlarını değerlendirmek, ve finansal ve ekonomik verileri vakitli, şeffaf, güvenilir ve erişilebilir kılmak için öncelikleri belirlemek amacıyla, veri kalitesini ve istatistiki kapasiteyi geliştirme yönünde bir çerçeve inşa etmeye teşvik etmektir. Bazı ülkeler başlangıçta GDDS'yi kullandılar, ancak daha sonra SDDS'ye geçtiler.

IMF üyesi olmayan bazı şirketler de istatistiksel verilerle sisteme katkıda bulunmaktadır:

 • Filistin Yönetimi - GDDS
 • Hong Kong - SDDS
 • Makao - GDDS

AB kurumları:

 • Avro Bölgesi için Avrupa Merkez Bankası - SDDS
 • Tüm AB-SDDS için Eurostat, böylece Kıbrıs'tan (kendi başına bir veri dağıtım sistemi kullanmadan) ve Malta'dan (yalnızca GDDS kullanan) veri temin edilmektedir.

IMF kredi şartları

IMF şartlılığı, IMF'nin mali kaynaklar karşılığında talep ettiği bir dizi politika veya koşuldur. IMF, krediler için ülkelerden teminat talep etmekle birlikte, hükümetin makroekonomik dengesizliklerini politika reformu şeklinde düzeltmesini de istemektedir. Şartlar karşılanmazsa, fonlar askıya alınır. Şartlılık kavramı, 1952 Yılı Yönetim Kurulu kararı ile ortaya atılmış ve daha sonra anlaşma maddelerine dahil edilmiştir.

Şartlılık, geri ödeme için bir zorlama mekanizması olduğu kadar ekonomik teori ile de bağlantılıdır. Öncelikle Jacques Polak'ın çalışmalarında ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalarda şartlılığın teorik temeli "ödemeler dengesine parasal yaklaşım" üzerine kuruluydu.

IMF kredisi için yapısal uyum

Yapısal uyum için bazı şartlar şunları içerebilir:

 • Harcamaları kesmek, tasarruf olarak da bilinir.
 • Doğrudan ihracat ve kaynak çıkarma üzerinden ekonomik çıktıya odaklanmak,
 • Para birimlerinin devalüasyonu,
 • Ticaretin serbestleştirilmesi, veya ithalat ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılması,
 • Yatırımın istikrarını arttırmak (yurt içi hisse senedi piyasalarının açılmasıyla doğrudan yabancı yatırımları destekleyerek)
 • Bütçeleri dengelemek ve fazla harcamamak,
 • Fiyat kontrollerini ve devlet sübvansiyonlarını kaldırmak,
 • Devlete ait işletmelerin tamamının veya bir kısmının özelleştirilmesi veya elden çıkarılması,
 • Yabancı yatırımcıların ulusal yasalar karşısında haklarını artırmak,
 • Yönetimin geliştirilmesi ve yolsuzlukla mücadele.

Bu koşullar Washington Konsensüsü olarak bilinir.

IMF kredi şartlarının faydaları

Bu kredi koşulları, borç alan ülkenin IMF'ye geri ödeme yapmasını ve ülkenin ödemeler dengesi sorunlarını uluslararası ekonomiyi olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde çözmeye çalışmasını güvence altına alır. Manevi zararın güdüsel sorunu - ekonomik ajanların kendi çıkarlarını maksimize ederken faaliyetlerinin sonuçlarını üstlenmeyerek başkalarınınkine zarar vermeleri - alınan teminat yerine bu koşullarla hafifletilir; IMF kredilerine ihtiyaç duyan ülkelerde genellikle uluslararası alanda değerli bir teminat bulunmamaktadır.

Şartlılık, ayrıca IMF'den ödünç alınan fonların anlaşma maddelerinde tanımlanan amaçlar için kullanılacağına ve ülkenin makroekonomik ve yapısal dengesizliklerini gidereceğine dair güvenceler sağlar. IMF'nin kararında, bazı düzeltici tedbirlerin veya politikaların üye tarafından kabul edilmesi, IMF'ye geri ödemesine izin verecek ve böylece kaynakların diğer üyeleri desteklemek için kullanılmasını sağlayacaktır.

2004 yılı itibarıyla, borçlanma ülkeleri, IMF'nin düzenli kredilendirme tesisleri kapsamında verilen kredinin geri ödemesinde, kredi süresi boyunca tam faiz ile çok iyi bir izlenim elde ettiler. Bu, IMF'nin verdiği borçların, kredi sağlayan ülkelere, bu ülkelerin kota aboneliğinden, IMF tarafından ödünç alınan kendi para birimi aboneliklerinden ve ek olarak IMF'ye sağladıkları rezervlerin tamamından piyasa seviyesinde faiz elde etmeleri sebebiyle sırtlarına bir yük binmediğini gösterir. 

IMF'nin tarihçesi

IMF ilk olarak 1944'te Bretton Woods döviz kuru sistemi anlaşmasının bir parçası olarak ortaya atıldı. Büyük Buhran döneminde ülkeler başarısız ekonomilerini iyileştirme girişimindeyken ticarete keskin bir şekilde engel oldular. Bu, ulusal para birimlerinin devalüasyonuna ve dünya ticaretinde bir düşüşe yol açtı.

Uluslararası parasal işbirliğindeki bu arıza, gözetim ihtiyacını doğurdu. 45 hükümetin temsilcileri, savaş sonrası uluslararası ekonomik işbirliği için bir çerçeve ve Avrupa'yı yeniden inşa etme yöntemi üzerinde görüşmek üzere ABD'nin New Hampshire eyaletinde, Bretton Woods'daki Mount Washington Hotel'de düzenlenen Bretton Woods Konferansı'nda bir araya geldi.

IMF'nin küresel bir ekonomik kurum olarak kabul edilmesi gerektiği konusunda iki görüş vardı. Amerikan temsilci Harry Dexter White, borçlanan devletlerin zamanında borçlarını ödeyebileceğinden emin olarak daha çok bir banka gibi çalışan bir IMF'yi ön görüyordu. White'ın planının çoğu, Bretton Woods'ta kabul edilen son kararlara dahil edildi. İngiliz ekonomist John Maynard Keynes, IMF'yi üye devletlerin periyodik krizlerde ekonomik faaliyet ve istihdamı sürdürmek için para çekebilecekleri bir işbirliği fonu olarak düşünüyordu. Bu görüş, hükümetlere yardım eden ve  İkinci Dünya Savaşı'na karşılık olarak Yeni Anlaşma sırasında Amerika Birleşik Devletleri gibi davranan bir IMF'yi önerdi.

IMF resmi olarak 27 Aralık 1945 tarihinde ilk 29 ülke anlaşma maddelerini onayladığında kurulmuş oldu. 1946 sonlarında IMF 39 üyeye ulaştı. 1 Mart 1947'de IMF finansal operasyonlarına başladı ve 8 Mayıs'ta Fransa bu kuruluştan ödünç para alan ilk ülke oldu.

IMF, uluslararası ekonomik sistemin kilit organizasyonlarından biriydi; tasarımı, ulusal ekonomik egemenliği ve gömülü liberalizm olarak da bilinen insan refahını maksimize ederek, sistemin uluslararası kapitalizmin yeniden inşasını dengeleme imkânı verdi. IMF'nin küresel ekonomideki etkisi, üye sayısı çoğaldıkça giderek arttı. Artış, özellikle birçok Afrika ülkesinin siyasi bağımsızlığa kavuşması ve Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasıyla ortaya çıktı; çünkü Sovyet nüfuz alanındaki çoğu ülke IMF'ye üye değildi.

Bretton Woods sistemi, ABD hükümetinin ABD dolarının (ve diğer hükümetlerin elindeki dolar rezervleri) altın haline getirilebilirliğini askıya aldığı 1971 yılına kadar hakimdi. Buna Nixon Şoku denir. IMF'nin bu değişiklikleri yansıtan anlaşma maddeleri 1976 Jamaika Mutabakatları ile onaylandı.

2000'den günümüze IMF

Mayıs 2010'da IMF, ilk Yunan mali yardımına 3:11 oranında katıldı. Amaç, kamu sektöründeki büyük açığın yok edilememesinin yol açtığı yüksek kamu borcunu gidermekti. Kurtarma sürecinin bir parçası olarak Yunan hükümeti, 2009 yılında %11 olan bütçe açığını 2014 yılında %3'ün çok altına düşürecek kemer sıkma önlemlerini kabul etti. Kurtarma, kesinti gibi borçların yeniden yapılandırılması önlemlerini kapsamadı. Bu durum IMF'nin İsviçreli, Brezilyali, Hint, Rus ve Arjantinli yöneticilerini hüsrana uğrattı, çünkü Yunan makamları (dönemin Başbakanı Yorgo Papandreu ve Maliye Bakanı Yorgo Papakonstantinou) kesintileri kendileri reddetti. 

Papandreu'nun görevden alındığı dönemde, Ekim 2011'den başlayarak birkaç ay içinde 100 milyar Avro'dan fazla değere sahip ikinci bir kurtarma paketi üzerinde mutabakata varıldı. IMF'nin de bir parçası olduğu ve özel tahvil sahiplerinin %50'den fazla kesinti aldığı Troika denilen ortak girişim, IMF İcra Direktörleri tarafından 15 Mart 2012 tarihinde 23,8 milyar SDR tutarında onaylandı. Mayıs 2010 ile Şubat 2012 arasındaki dönemde Hollanda, Fransa ve Almanya'nın özel bankaları Yunan borçlarını 122 milyar €'dan 66 milyar € 'ya düşürdü.

Ocak 2012'den itibaren IMF'den en fazla borç alanlar sırasıyla Yunanistan, Portekiz, İrlanda, Romanya ve Ukrayna'ydı.

25 Mart 2013'te, 10 milyar avroluk Kıbrıs uluslararası kurtarma kararı Troika tarafından kabul edildi. Kıbrıslıların, anlaşma bedeli olarak; ülkenin en büyük ikinci bankasını kapatmaları; Kıbrıs Bankası'nın sigortasız mevduatlarına bir seferlik banka mevduatı tahsilatı yapılması istendi. Yeni kefalet programının şartları uyarınca, 100 bin Euro ve altındaki sigortalı mevduat etkilenmeyecekti.

Borçların yeniden yapılandırılması konusu IMF tarafından Nisan 2013'te "Devlet Borçlarının Yeniden Yapılandırılması: Fonun Yasal ve Politika Çerçevesi için Son Gelişmeler ve Etkiler" başlıklı bir raporda 2005 yılından bu yana ilk kez ele alındı. Kurul, 20 Mayıs'ta yapılan toplantıda, Yunanistan, St Kitts ve Nevis, Belize ve Jamaika'daki son deneyimleri özetledi. Birkaç gün sonra, Başkan Yardımcısı Hugh Bredenkamp ile Wall Street Journal'dan Matina Stevis tarafından açıklayıcı bir röportaj yayınlandı.

IMF, Ekim 2013 Mali İzleme yayınında, Avro bölgesi hükümetinin borç oranlarını "2007 sonu seviyelerine" kadar azaltma kapasitesine sahip bir sermaye yükümlülüğünün, yaklaşık %10 gibi çok yüksek bir vergi oranına ihtiyaç duyacağını söyledi.

IMF Mali İşler Departmanı, Başkan Vekili Sanjeev Gupta tarafından yönetilmiş, "Maliye Politikası ve Gelir Eşitsizliği" başlıklı bir Ocak 2014 raporu hazırladı. Bu raporda "Özellikle taşınmazlar üzerinde zenginlikten alınan bazı vergiler, artan oranlı vergilendirme isteyen ekonomiler için bir seçenek... Gayrimenkul vergileri adil ve verimli ancak pek çok ekonomide yeterince kullanılmıyor... Bu vergiyi hem gelir kaynağı hem de yeniden dağıtıcı bir araç olarak daha iyi kullanmak için çok fazla olanak var." ifadeleri yer aldı.

Mart 2014'ün sonunda IMF, 2014 Ukrayna devriminin ardından geçici hükümet için 18 milyar dolarlık kurtarma fonu sağladı.

IMF üyeleri

IMF'nin tüm üye ülkeleri egemen devletler değildir ve bu nedenle IMF'nin tüm "üye ülkeleri" Birleşmiş Milletler'in üyesi değildir. IMF'nin BM üyesi olmayan "üye ülkeleri" arasında, Aruba, Curaçao, Hong Kong, Makao, gibi BM'ye tam üye ülkelerin egemenliği altında, resmi yetkilere sahip egemen olmayan bölgeler bulunur. Kosova da bağımsız bir ülkedir ama BM üyesi değildir. Kurumsal üyeler, aşağıda listelenen re'sen oylama yapan üyeleri tayin eder. IMF'nin tüm üyeleri aynı zamanda Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) üyesidir ve bunun tersi de geçerlidir (IBRD üyeleri aynı zamanda IMF üyesidir).

Eski üyeler, Birleşik Devletler Başkanı Jimmy Carter'ın desteğini kaybettikten sonra BM'den çıkarılan ve Çin Halk Cumhuriyeti adını alan Çin Cumhuriyeti (Tayvan) ve Küba (1964'te ayrıldı)'dır. Ancak, "Çin'in Tayvan Eyaleti" hala resmi IMF endekslerinde yer almaktadır.

Küba'nın yanı sıra, IMF'ye üye olmayan diğer BM devletleri Andorra, Lihtenştayn, Monako ve Kuzey Kore'dir.

Eski Çekoslovakya, 1954'te "gerekli verileri sağlamadığı" gerekçesiyle ihraç edildi ve Kadife Devrim'den sonra 1990'da yeniden kabul edildi. Polonya, 1950'de kuruluştan çekildi - iddiaya göre Sovyetler Birliği tarafından baskı altına alındı - ancak 1986'da geri döndü.

IMF'ye üyelik koşulları

Herhangi bir ülke, IMF'ye üye olmak için başvurabilir. IMF geç yapılanması, savaş sonrası erken dönemde, IMF üyeliği kuralları nispeten gevşek kaldı. Üyelerin kotalarına göre periyodik üyelik ödemeleri yapmaları, IMF izin vermediği sürece para birimi kısıtlamalarını kullanmaktan kaçınmaları, IMF anlaşma maddelerindeki davranış kurallarını yerine getirmeleri ve ulusal ekonomik bilgiler sağlamaları gerekiyordu. Ancak, finansman için IMF'ye başvuran hükümetlere daha sıkı kurallar uygulanmıştır.

1945-1971 yılları arasında IMF'ye katılan ülkeler, döviz kurlarını sadece ödemeler dengesindeki "temel dengesizliği" düzeltecek oranda tutmayı ve bu oranın IMF'nin onayıyla belirleneceğini kabul ettiler. 

Bazı üyeler IMF ile çok zor bir ilişki içindedir ve hala üye oldukları halde izlenmelerine izin vermezler. Örneğin, Arjantin, IMF ile yapılan 4. maddenin müzakeresine katılmayı reddetmektedir.

IMF'nin faydaları

IMF üye ülkeleri, diğer üye ülkelerin ekonomik politikaları hakkında bilgilere erişebilirler ve bu politikalara, bankacılıkta teknik yardıma, mali meselelere, ödeme zorluklarının yaşandığı zamanlarda finansal desteğe, ticaret ve yatırım için artan fırsatlara etki edebilirler.

IMF yönetimi

IMF Guvernör Kurulu

Guvernörler Kurulu, her üye ülke için bir guvernör ve bir de yedek guvernörden oluşur. Her üye ülke kendi iki guvernörünü atar. Guvernörler Kurulu genelde yılda bir kez toplanır, İcra Kuruluna icra direktörlerini seçme veya atamadan sorumludur. Kota artışlarını belirleme, Özel Çekme Hakkı tahsisi, yeni üyelerin kabulü, üyelerin mecburi olarak geri çekilmesi ve Anlaşma ve Tüzüklerin tadili hususunda resmi olarak Guvernörler Kurulu yetkilidir; uygulamada yetkilerin çoğu IMF İcra Kurulu'na aittir.

Guvernörler Kurulu, Uluslararası Para ve Finans Komitesi ve Kalkınma Komitesi'nden tavsiye alır. Uluslararası Para ve Finans Komitesi 24 üyeye sahiptir ve küresel likiditede gelişmelerini ve kaynakların gelişmekte olan ülkelere aktarılmasını izler. Kalkınma Komitesi 25 üyeye sahiptir ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik gelişimin teşvik edilmesi için gerekli kritik konularda ve finansal kaynaklar hakkında tavsiyelerde bulunur. Ticaret ve çevre konularında da tavsiyelerde bulunurlar.

IMF Yönetim Kurulu

İcra Kurulu 24 İcra Direktöründen oluşur. İcra Direktörleri, 188 üye ülkenin tümünü coğrafi olarak temsil eder. Büyük ekonomilere sahip ülkeler kendi İcra Direktörüne sahiptir, ancak çoğu ülke dört veya daha fazla ülkeyi temsil eden seçim bölgelerinde gruplandırılmıştır.

Mart 2011'de yürürlüğe giren 2008 Söz ve Katılım Üzerine Değişiklikleri takiben sekiz ülke, Birleşik Devletler, Japonya, Çin, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu ve Suudi Arabistan İcra Direktörü atamıştır. Kalan 16 yönetici, 4 ila 22 ülkeden oluşan seçmenleri temsil etmektedir. 22 ülkenin en büyük seçim bölgesini temsil eden İcra Direktörü oyların %1,55'ini oluşturmaktadır. Bu Kurul genellikle haftada birkaç kez toplanır. Kurul üyeliği ve seçim bölgesi her sekiz yılda bir periyodik olarak gözden geçirilmektedir.

ÜlkeBölgeTemsil Edilen Üye SayısıDirektörEn Çok Oyu Olan Ülke
Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri1Sunil SabharwalAmerika Birleşik Devletleri
JaponyaJaponya1Masaaki KaizukaJaponya
ÇinÇin1Jin ZhongxiaÇin
BelçikaBenelüks ve Doğu Avrupa15Anthony De LannoyHollanda
AlmanyaAlmanya1Steffen MeyerAlmanya
Meksikaİspanya ve Orta Amerika8Carlos Hurtadoİspanya
MalezyaGüneydoğu Asya13Marzunisham OmarEndonezya
İtalyaAkdeniz Avrupa6Carlo Cottarelliİtalya
FransaFransa1Herve de VillerocheFransa
Birleşik KrallıkBirleşik Krallık1Stephen FieldBirleşik Krallık
KoreUzak Doğu16Heenam ChoiKore
KanadaKuzey Atlantik ve Karayipler12Nancy Gail HorsmanKanada
İsveçKuzey Avrupa8Thomas Ostrosİsveç
Çek CumhuriyetiOrta Avrupa8İbrahim CanakçıTürkiye
BrezilyaKuzey Güney Amerika11Alexandre A. TombiniBrezilya
Hindistanİpucu alt kıtası4Subir GokarnHindistan
MalawiAfrika 123Maxwell M. MkwezalambaGüney Afrika
MısırKuzey Afrika ve Orta Doğu13Hazem Beblawi ElbeblawiBirleşik Arap Emirlikleri
Polonyaİsviçre, Polonya ve Yakın Doğu8Miroslaw Jan Panekİsviçre
RusyaRusya1Aleksei V. MozhinRusya
İranİran ve Ortadoğu7Jafar Mojarradİran
Suudi ArabistanSuudi Arabistan1Hesham Fahad AlogeelSuudi Arabistan
SenegalAfrika 223Daouda SembeneKongo Demokratik Cumhuriyeti
ArjantinGüney Amerika6Jorge Angel EstrellaArjantin


Genel müdür

IMF, kuruluşa başkanlık yapan ve İcra Kurulu Başkanı olarak da görev yapan bir genel müdür tarafından yönetilmektedir. Yönetici direktör, Birinci Yardımcı İdare Müdürü ve üç Başkan Yardımcısı tarafından asiste edilir. Tarihsel olarak IMF'nin genel müdürü Avrupalı ve Dünya Bankası'nın başkanı Birleşik Devletler'den olmuştur. Bununla birlikte, bu standart gittikçe sorgulanmakta ve bu iki iş için rekabet, dünyanın herhangi bir yerindeki diğer nitelikli adayları içerecek şekilde kısa süre içinde açılım gösterecektir.

2011'de dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkeleri olan BRIC ülkeleri, Avrupalıları yönetici direktör olarak atama geleneğinin IMF'nin meşruluğunu baltaladığını ve atamanın başarı tabanlı olmasını istediklerini bildiren bir bildiri yayınladı.

Genel Müdür Listesi

NoTarihİsimÜlkesiKariyeri
16 Mayıs 1946 - 5 Mayıs 1951Camille GuttBelçikaSiyasetçi, Maliye Bakanı
23 Ağustos 1951 - 3 Ekim 1956Ivar RoothİsveçHukukçu, Merkez Bankası 
321 Kasım 1956 - 5 Mayıs 1963Per JacobssonİsveçHukukçu, Ekonomist, Milletler Cemiyeti, BIS  
41 Eylül 1963 - 31 Ağustos 1973Pierre-Paul SchweitzerFransaHukukçu, Merkez Bankası, Devlet Memuru
51 Eylül 1973 - 18 Haziran 1978Johan WitteveenHollandaEkonomist, Akademiksyen, Yazar, Siyasetçi, Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcısı, CPB 
618 Haziran 1978 - 15 Ocak 1987Jacques de LarosièreFransaMemur
716 Ocak 1987 - 14 Şubat 2000Michel CamdessusFransaEkonomist, Merkez Bankacı
81 Mayıs 2000-4 Mart 2004Horst KöhlerAlmanyaEkonomist, EBRD 
97 Haziran 2004 - 31 Ekim 2007Rodrigo RatoİspanyaHukukçu, MBA, Siyasetçi, Ekonomi Bakanı
101 Kasım 2007 - 18 Mayıs 2011Dominique Strauss-KahnFransaEkonomist, Hukuk, Siyasetçi, Ekonomi ve Finans Bakanı
115 Temmuz 2011 - günümüzeChristine LagardeFransaHukukçu, Siyasetçi, Maliye Bakanı


Eski genel müdür Dominique Strauss-Kahn, New York'taki bir otel odasında bir görevliye cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı ve 18 Mayıs'ta istifa etti. Suçlamalar daha sonra düştü. 28 Haziran 2011'de Christine Lagarde, 5 Temmuz 2011 tarihinden itibaren beş yıllık bir süre için IMF'nin genel müdürü olarak kabul edildi. 2012 yılında Lagarde, 467.940 ABD Doları tutarında bir vergiden muaf maaş aldı ve bu maaş her yıl enflasyon oranında artmaktadır. Buna ek olarak, genel müdür eğlence ve ilave harcamalar için 83.760 ABD Doları tutarında bir ödenek almaktadır.

Oylama gücü

IMF'deki oylama gücü bir kota sistemine dayanmaktadır. Her üyenin temel oy sayısı hakkı vardır (her üyenin temel oy sayısı toplam oyların %5,502'sine eşittir) ve ayrıca bir üye ülkenin kontenjanı olan 100.000 kişilik Özel Çekme Hakkı (SDR) için bir ek oy vardır. Özel Çekme Hakkı IMF'nin hesap birimi olup para talebini temsil etmektedir. Temel uluslararası para birimleri sepetini baz alır. Temel oylar küçük ülkeler lehine hafif bir ön yargı oluşturmaktadır ancak SDR tarafından belirlenen ek oylar bu ön yargıyı kırmaktadır. Oylama paylarında değişiklik olması için oy gücünün %85'lik bir çoğunluğunun onaylanması gereklidir.

Aşağıdaki tablo, IMF üyeleri için kota ve oy haklarını göstermektedir
SırasıIMF Üye ülkesiKota: Özel Çekme Hakları (milyon SDR)Kota: Toplamın yüzdesiGuvernorYedekOy sayısıToplam oyların yüzdesi
1 Amerika Birleşik Devletleri82.994,217,68Steven MnuchinJanet Yellen83139616,73
2 Japonya30.820,56,56Taro AsoHaruhiko Kuroda3096596,23
3 Çin30.482,96,49Zhou XiaochuanGang Yi3062836,16
4 Almanya26.634,45,67Jens WeidmannWolfgang Schäuble2677985,39
5 Fransa20.155,14,29Bruno Le MaireFrançois Villeroy de Galhau2030054,09
6 Birleşik Krallık20.155,14,29Philip HammondMark Carney2030054,09
7 İtalya15.0703,21Pier Carlo PadoanIgnazio Visco1521543,06
8 Hindistan13.114,42,79Arun JaitleyUrjit Patel1325982,67
9 Rusya12.903,72,75Anton SiluanovElvira S. Nabiullina1304912,63
10 Brezilya11.0422,35Henrique MeirellesIlan Goldfajn1118742,25
11 Kanada11.023,92,35Bill MorneauStephen Poloz1116932,25
12 Suudi Arabistan9.992,62,13İbrahim A. Al-AssafFahad Almubarak1013802,04
13 İspanya9.535,52,03Luis de GuindosLuis M. Linde968091,95
14 Meksika8.912,71,90Luis VidegarayAgustín Carstens905811,82
15 Hollanda8.736,51,86Klaas KnotHans Vijlbrief888191,79
16 Güney Kore8.582,71,83Dong-yeon KimJuyeol Lee872811,76
17 Avustralya6.572,41,40Scott MorrisonJohn Fraser671781,35
18 Belçika6.410,71,37Jan SmetsMarc Monbaliu655611,32
19  İsviçre5.771,11,23Thomas JordanEveline Widmer-Schlumpf591651,19
20 Endonezya4.648,40,99Agus DW MartowardojoMahendra Siregar479380,96


Aralık 2015'te Birleşik Devletler Kongresi 2010 Kota ve Yönetim Reformlarını onaylayan yasayı kabul etti. Sonuç olarak,

 • IMF'nin en yoksul üye ülkelerinin kota payları ve oylama gücü korunurken, 188 üyenin tamamı kotalarını yaklaşık 238,5 milyar SDR'den 477 milyar SDR'ye kadar artıracak.
 • Kota paylarının yüzde 6'sından fazlası gelişmekte olan dinamik pazara ve gelişmekte olan ülkelere, ve ayrıca fazla temsil edilenlerden daha az temsil edilen üyelere geçecek.
 • Gelişmekte olan dört pazar ülkesi (Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya) IMF'nin en büyük on üyesi arasında yer alacak. İlk 10'daki diğer üyeler Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya'dır.

Kota sisteminin etkileri

IMF'nin kota sistemi krediler için para toplama amaçlı oluşturuldu. Her IMF üye ülkesine, küresel ekonomideki ülkenin göreli büyüklüğünü yansıtan bir kota veya katkı tahsis edilir. Her üyenin kotası göreceli oylama gücünü de belirler. Bu nedenle, üye hükümetlerin mali katkısı, kuruluştaki oylama gücüyle bağlantılıdır.

Bu sistem, hissedar tarafından kontrol edilen bir organizasyonun mantığını izlemektedir: Zengin ülkeler, kuralların oluşturulmasında ve gözden geçirilmesinde daha çok söz sahibidir. IMF'de karar alma, her üyenin dünyanın göreli ekonomik pozisyonunu yansıttığından, IMF'ye daha fazla para sağlayan zengin ülkeler daha az katkıda bulunan yoksul üyelerden daha fazla etkiye sahiptir; bununla birlikte, IMF yeniden bölüşüme odaklanmaktadır.

Oy verme gücünün esnekliği

Kotalar genellikle her beş yılda bir gözden geçirilmekte ve gerektiğinde Guvernörler Kurulu tarafından artırılabilmektedir. IMF'nin oy hakkı nispeten katıydı. Ekonomik olarak büyüyen ülkeler, oy verme yetkilerinin düşük kalması nedeniyle yetersiz temsil edilmek eğilimindeydi. Şu sıralarda, gelişmekte olan ülkelerin IMF içinde temsiline reform yapılması önerildi. Bu ülkelerin ekonomileri küresel ekonomik sistemin büyük bir bölümünü oluşturuyor olsa da IMF'nin kota sisteminin doğası gereği karar verme sürecine yansımamaktadır. Joseph Stiglitz, "IMF'nin kurulduğu 1944 yılından bu yana dünya ekonomi faaliyetinin daha büyük bir bölümünü oluşturan gelişmekte olan ülkeler için daha etkili bir ses ve temsile ihtiyaç var" diye belirtiyor. 2008 yılında kota paylarının %6'sını dinamik gelişmekte olan piyasalara ve gelişmekte olan ülkelere kaydırma da dahil olmak üzere bir dizi kota reformu yapılmıştır.

Borçlu / kredi veren tarafların ayrımı

IMF üyeliği gelir hatları boyunca bölünmüştür: Bazı ülkeler mali kaynakları sağlarken bazıları bu kaynakları kullanmaktadır. Hem gelişmiş ülke "alacaklıları" hem de gelişmekte olan "borçlu" ülkeler IMF üyesidir. Gelişmiş ülkeler finansal kaynakları sağlar ancak nadiren IMF kredi anlaşmalarına girerler; bunlar alacaklılardır. Tersine, gelişmekte olan ülkeler borç verme hizmetlerini kullanıyor (borç alıyor) ancak kotaları daha küçük olduğu için ödünç verilebilecek para havuzuna çok az katkıda bulunuyor; bunlar borçlulardır. Bu durum, yönetim meselelerinde gerginlik çıkarmaktadır, çünkü bu iki grubun, alacaklılar ve borç alanların temelde farklı çıkarları vardır.

Eleştiri, oy gücünün bir kota sistemi üzerinden dağıtılması vasıtasıyla borçluya boyun eğdirilmesi ve alacaklı hakimiyetinin kurumsallaştırılması yönündedir. IMF'nin üyeliğinin borçlulara ve borçlu olmayanlara bölünmesi, koşulluluk konusundaki tartışmayı artırmıştır, çünkü borçlular kredi erişimini artırmak istemekte, ancak alacaklılar kredilerin geri ödeneceğine dair güvence almak istemektedir.

IMF kredileri

Yakın tarihli bir kaynak, 1970'ler ve 1980'ler arasındaki ortalama IMF kredilerinin reel olarak %21 oranında arttığını ve 1980'lerden 1991-2005 dönemine kadar %22'nin biraz üzerinde arttığını ortaya koydu. Bir başka çalışma, 1950'den beri Afrika'nın tek başına IMF, Dünya Bankası ve bağlı kuruluşlardan 300 milyar dolar aldığını ileri sürdü.

Bumba Mukherjee'nin yaptığı bir araştırma, gelişmekte olan demokratik ülkelerin, gelişmekte olan otokratik ülkelere göre IMF programlarından daha fazla fayda sağladığını, çünkü politika oluşturma ve ödünç paranın nerede kullanılacağına karar verme sürecinin demokraside daha şeffaf ilerlediğini gösterdi. Daha önceki çalışmalar IMF programlarının ödemeler dengesi üzerinde çok az etkili olduğunu tespit etse de, Randall Stone tarafından yapılan bir araştırmada, daha sofistike yöntemler ve daha büyük örneklemler kullanan yeni çalışmaların "genellikle IMF programlarının, ödemeler dengesi geliştirdiği" bulundu.

İstisnai Erişim Çerçevesi - egemen borç

İstisnai Erişim Çerçevesi, 2003 yılında, John B. Taylor ABD Uluslararası İlişkiler Hazinesi'nin Sekreterliğinde iken kuruldu. Yeni Çerçeve Şubat 2003'te tamamen faaliyete geçti ve sonraki Arjantin ve Brezilya'ya ilişkin kararlarda uygulandı. Amacı, IMF'nin borç verme şekline makul kurallar ve sınırlar koyarak, özellikle gelişmekte olan piyasalarda borç krizi yaşayan hükümetleri desteklemek ve böylece 1990'ların kurtarma anlayışından uzaklaşmaktı. Böyle bir reform, gelişmekte olan piyasalarda yaşanan kriz ortamını sona erdirmek için gerekliydi. Reform, birçok gelişmekte olan ülkenin tahvil sözleşmelerine kolektif eylem hükümleri koymak için yaptığı eylemlerle yakından alakalıydı ve hemen hemen eş zamanlı bir şekilde gerçekleşti.

2010'da çerçeve terk edildi ve böylece IMF, sürdürülebilir olmayan ve politik bir durumdaki Yunanistan'a kredi imkânı sağladı.

Borçların yeniden yapılandırılması konusu IMF personeli tarafından Nisan 2013'te "Borçların Yeniden Yapılandırılması: Fonun Yasal ve Politik Çerçevesinde Son Gelişmeler ve Etkiler" başlıklı bir raporda 2005 yılından bu yana ilk kez ele alındı. Kurul, 20 Mayıs'ta yapılan toplantıda, Yunanistan, St Kitts ve Nevis, Belize ve Jamaika'daki son deneyimleri özetledi. Birkaç gün sonra, Wall Street Journal'dan Matina Stevis tarafından Başkan Yardımcısı Hugh Bredenkamp ile açıklayıcı bir röportaj yayınlandı.

Personel, 22 Mayıs 2014 tarihinde "Fonun Kredi Verme Çerçevesi ve Devlet Borçları: Ön Hazırlık Konuları" başlıklı bir raporla güncellenen ve 13 Haziran'da İcra Kurulu tarafından kabul edilen, güncellenmiş bir politikanın oluşturulması için yönlendirildi. Çalışanlar "bir (Egemen) üyenin pazar erişimini kaybettiği ve borçların sürdürülebilir olduğu düşünülürse ... IMF'nin, vadelerin uzatıldığı bir borç operasyon temelinde İstisnai Erişim sağlayabileceğini" söylemişti, buna "Yeniden yapılandırma işlemi" denildi. Bu yeniden yapılandırma operasyonları ''belirgin bir borç azaltma ya da borç azaltmayla takip edilen bir kurtarma operasyonuna kıyasla, genellikle borçluya ve alacaklılara ve dolayısıyla sisteme daha düşük maliyete mal olurdu... (ve) çok yüksek bir ihtimal verilmese de tahmin ediliyordu ki yalnızca (a) bir üye pazara girişini kaybettiğinde ve (b) borç sürdürülebilir bulunduğunda... Alacaklılar, kötü sonuçlardan (Borç indirgemesini içeren bir savsama ve / veya operasyon) kaçınmak için böyle bir değişikliğin gerekli olduğunu anlarlarsa kabul edeceklerdir ... Şu anda çoğu tahvilde bulunan Toplu eylem maddeleri (ama hepsinde değil), toplu eylem sorunlarına hitap etmeye dayanıyor."

IMF ve küreselleşme

Küreselleşme, üç kuruluşu kapsar: Dünya finansal piyasaları ve uluslarüstü şirketler, Birleşik Devletler'in önderliğindeki ekonomik ve askeri ittifaklarda birbirine bağlı ulusal hükümetler ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO), IMF ve Dünya Bankası gibi yükselen "küresel hükümetler". Charles Derber, People Before Profit adlı kitabında "Bu birbirini etkileyen kurumların, egemenliğin küresel olduğu, iktidarı ve anayasal yetkiyi uluslardan alan ve onu küresel pazarlara ve uluslararası organlara veren yeni bir küresel güç sistemi oluşturduğunu" savunuyor. Titus Alexander, bu sistemin batı ülkeleri ile Çoğunluk Dünyası arasındaki küresel eşitsizliği ayrımcı bir şekilde kurumsallaştırdığını ve bu durumda IMF'nin kilit bir ayak olduğunu iddia etmiştir. 

Küreselleşmiş ekonomik kurumların kurulması hem küreselleşmenin bir işareti hem de bir teşvik unsuru olmuştur. Dünya Bankası'nın, Avrupa Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi IMF'nin bölgesel kalkınma bankalarının ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) gibi çok taraflı ticaret kuruluşlarının gelişimi, devletin uluslararası meselelerde tek başına bir analiz birimi olarak egemenliğinden uzaklaşmasına işaret etmektedir. Bu sebeple küreselleşme, devletin egemenliğini yeniden tezahür ettirmek açısından dönüştürücü nitelikte olmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'ın yönetiminin 1990'lardaki sert mali düzenleyici kampanyasını takiben, küreselleşme liderleri, hükümetlerin uzun zamandır devam eden bankalarının yabancı sahipliğini engelleyen, döviz kurunu denetim altında tutan, yabancı yatırımcıların paralarını geri çekme hızını düşüren kısıtlamalarını kaldırdı. 

Mayıs 2015'teki fon raporuna göre, dünya hükümetleri fosil yakıt şirketlerini yılda 5,3 trilyon dolar (3,4 trilyon avro) ile dolaylı olarak sübvanse ediyorlar. Çoğunluğu, kömür, petrol ve doğal gaz yakımına bağlı olarak hükümetlere yüklenen maliyetleri ödemeyen çevre kirleticilerinden kaynaklanıyor. Bu maliyetler; hava kirliliği, sağlık sorunları, sel, kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle fırtınalar vb.

IMF hakkında eleştiriler

1980'de gerçekleştirilen Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü (ODI) araştırması, aktivist Titus Alexander'ın küresel ayrımcılık dediği şeyin bir yandaş olduğuna dair analiz ve IMF eleştirilerini içeriyordu.

Gelişmiş ülkelerin, daha az gelişmiş ülkeler (LDC) üzerinde daha baskın bir rolü ve kontrolü olduğu görülmüştür.

İkinci olarak, Fon, tüm ödemelerin dengesizliğinin yurt içi sebeplerden kaynaklandığı yanlış varsayımı üzerinde çalıştı. LDC üyeleri adına 24 Grubu (G-24) ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), IMF'nin, iç sorunlara oranla ağır basan dışsal dengesizlikler arasında yeterince ayrım yapmadığından şikayet etti. Bu eleştiri, 1973 petrol krizinin ardından dile getirildi. Ardından, az gelişmiş ülkeler, hükümetlerin aşırı harcamalarının neden olduğu açıklar için önerilen istikrar programlarına benzer şekilde, ticaret hadlerindeki olumsuz değişiklikler yüzünden ödeme açıklarıyla karşılaştı. Uzun vadeli ve dışsal olarak üretilen dengesizliklerle karşı karşıya olan G-24, az gelişmiş ülkelerin ekonomilerini dengelemesi için daha fazla zaman gerektiğini savundu.

Bazı IMF politikaları kalkınma karşıtı olabilir; Raporda, IMF programlarının deflasyonist etkilerinin, gelirlerin düşük olduğu ve işsizlik oranının yüksek olduğu ekonomilerde üretim ve istihdam kaybına yol açtığı belirtildi. Dahası, deflasyonun yükü orantısız bir şekilde yoksullar tarafından karşılanmaktadır.

Son olarak, IMF politikalarının açık bir ekonomik gerekçeden yoksun olduğu iddia edilmiştir. Politika temelleri farklı görüş ve çok çeşitli ekonomik koşullara sahip ülkelerle uğraşan bölüm rekabetleri nedeniyle teorik ve belirsizdi.

ODI'nin sonuçları, IMF'nin pazar odaklı yaklaşımları destekleme konusundaki tavrının kaçınılmaz eleştirilere neden olduğu sonucunu gösterdi. Öte yandan IMF, hükümetlere uluslararası bankacıları suçlama izni verirken bir günah keçisi olarak hizmet edebilir. ODI, IMF'nin, az gelişmiş ülkelerin siyasi isteklerine duyarsız olduğunu, ancak politika koşullarının katı olduğunu kabul etti.

IMF tarafından Bretton Woods kuruluşlarının politika önerilerine uyumunda örnek bir ülke olarak gösterilen Arjantin, 2001 yılında, bazılarının IMF kaynaklı bütçe kısıtlamaları ve stratejik olarak yaşamsal ve ulusal kaynakların özelleştirilmesinden kaynaklandığına inandıkları katastrofik bir ekonomik kriz yaşadı; Hükümet, sağlık, eğitim ve güvenlik gibi önemli alanlarda dahi ulusal altyapıyı sürdüremedi. Diğerleri, krizi, Arjantin'in yanlış tasarlanmış mali federalizmine, dolayısıyla da hızla artış gösteren yerel harcamalara bağladı. Kriz, bu kurumun Arjantin ve diğer Güney Amerika ülkelerinde yaygın bir şekilde nefret kazanmasına neden oldu ve birçoğu IMF'yi bölgenin ekonomik sorunları için sorumlu tuttu. 2006 yılı başlarında, bölgedeki ılımlı sol görüşlü hükümetlerin ve bağımsız büyük işletme baskıları ile bölgesel büyümenin yarattığı endişe krize yüklendi. 2006 yılı başında geçerli olan akım ve bu krize büyük oranda büyük iş baskılarından bağımsız bölgesel bir ekonomi politikasının geliştirilmesi ile ilgili artan bir endişe var. 2006 yılı başında, bölgede ılımlı sol görüşlü hükümetlere karşı eğilim ve büyük işletme baskılarından çok bu krize nelen olan bölgesel ekonomik politikaların geliştirilmesiyle ilgili artan bir endişe bulunmaktaydı.

2006'da, kıdemli bir ActionAid politika analisti olan Akanksha Marphatia, Afrika'daki IMF politikalarının, eğitim ve sağlık gibi önemli sektörler üzerindeki harcamaları engelleyen kısıtlamaları nedeniyle Milenyum Kalkınma Hedefleri toplantısını gerçekleştirme olasılığını zayıflattığını belirtti.

Eski bir Rumen Başbakanı olan Călin Popescu- Tăriceanu bir röportajda "2005 yılından beri IMF, ülkenin ekonomik performansını takdir edince hata yapıyor" dedi. Borç basmış Afrikalı devletlerin egemenliklerini IMF ve Dünya Bankası'na bıraktığını iddia eden eski Tanzanya Cumhurbaşkanı Julius Nyerere, "Kim IMF'yi dünyadaki her ülke için finans bakanlığı seçti?" diye sordu.

2007-08 finansal krizini öngörebilmiş IMF eski baş ekonomisti ve Hindistan Eski Merkez Bankası (RBI) Guvernörü Raghuram Rajan, IMF'yi gelişmiş dünyaya taraf olan bir oyuncu olmaya devam etmekle eleştirdi. IMF'yi, gelişmekte olan piyasalarda tahribat oluşturduğuna inandığı ABD para politikalarını övdüğü için eleştirdi. Batılı ulusların ve IMF'nin gevşek para politikalarını da eleştiriyordu.

IMF'nin koşulları

IMF, politika reformu gerektiren ülkelerdeki yerel ekonomik koşullar, kültürler ve çevrelerle "temas kurmadığı" için eleştirildi. IMF'nin verdiği ekonomik tavsiyeler, harcamaların kağıt üzerinde ne anlama geldiği ve vatandaşlar tarafından nasıl hissedildiği arasındaki farkı her zaman göz önünde bulundurmayabilir.

Jeffrey Sachs, IMF'nin "her zamanki reçetesinin, kemer sıkmak için çok fakir olan ülkelere kemer sıkma politikası" olduğunu savunuyor. Sachs [veya kim söylemişse] IMF'nin makroekonomik konularda uzmanlaşmış genel bir kurum olma rolünün reforma ihtiyacı olduğunu yazdı. Koşulluluk da eleştirildi, çünkü bir ülke "kabul edilebilir varlıkların" teminatlarını feragat etmek için rehin verebilir- eğer tüm ülkelerin "kabul edilebilir teminat" sağlayabileceği varsayılırsa.

Bir görüş de koşulluluğun, iç siyasi kurumları baltaladığıdır. Borç alan hükümetler, para karşılığında politik özerkliklerini feda ediyorlar; bu, yerel yönetimin IMF'nin koşullarını kabul etmesi ve uygulaması konusunda halkın hoşnutsuzluğuna neden olabilir. Siyasal istikrarsızlık, siyasi liderlerin seçime dayalı geri tepmesiyle politik liderlerin iş devri arasındaki değişimden kaynaklanabilir. IMF koşulları, devlet hizmetlerini azalttığı için sıklıkla eleştirilmektedir, bu işsizliğe yol açmaktadır.

Bir başka eleştiri, IMF programlarının sadece zayıf idareyi, aşırı hükümet harcamalarını, hükümetlerin piyasalara aşırı müdahalesini ve devlet mülkiyetini aşırı derecede ele alması için tasarlanmış olmasıdır. Bu, bu dar konu aralığının mümkün olan tüm problemleri temsil ettiğini varsayar; her şey standartlaştırılmış ve farklı bağlamlar göz ardı edilmiştir. Bir ülke, normal şartlarda, bir mali krizde yardıma muhtaç kalmadıkça, kabul etmeyeceği koşulları kabul etmeye mecburdur.

Üstelik, kullanılan metodolojilere ve veri setlerine bakılmaksızın, gelir eşitsizliğini artıran aynı sonuca varılmaktadır. Gini katsayısı ile, IMF programlı ülkelerin artan gelir eşitsizliği ile karşı karşıya olduğu netleşti.

Yapısal Uyum Programları, borç alan ülkelerdeki yoksulluğun artmasına yol açarken, şartların sosyal istikrarı geciktirdiği ve dolayısıyla IMF'nin belirtilen hedeflerini engellediği iddia ediliyor. IMF bazen "tasarruf programlarını" savunuyor; kamu harcamalarını kısıyor ve ekonomi zayıf olsa bile vergileri arttırıyor, bütçeleri dengeye getiriyor, böylece bütçe açıklarını azaltıyor. Ülkelere çoğu zaman kurumlar vergisi oranlarını düşürmeleri önerilir. Dünya Bankası'nın eski baş ekonomisti ve kıdemli başkan yardımcısı olan Joseph E. Stiglitz, bu politikaları ''Küreselleşme ve Hoşnutsuzlukları''nda eleştiriyor. Keynesyen reflasyonları gerçekleştirmek için ülkelere fon sağlamak üzere tasarlanan IMF'nin artık amacından saptığını, daha monetarist bir görüş benimsediğini ve IMF'nin "bir komploya katılmadığını, Batı finans topluluğunun çıkar ve ideolojisini yansıttığını'' iddia etmiştir.

Uluslararası politika, IMF kararlarında önemli rol oynamaktadır. Üye devletlerin nüfuzu, kabaca IMF finansına katkısı ile orantılıdır. Amerika Birleşik Devletleri en fazla oy hakkına sahiptir ve bu nedenle nüfuzu en yüksek olan da odur. İç politika, gelişmekte olan ülkelerdeki politikacıların, politikayı etkilemek amacıyla muhalefet üzerinde baskı sağlamak için şartlılık kullanmasıyla sık sık devreye girer.

Reform

İşlev ve politikalar

IMF, birçok uluslararası organizasyondan yalnızca biridir ve yalnızca makroekonomik konularla ilgilenen genel bir kurumdur; Gelişmekte olan ülkelerdeki endişe kaynağı konular arasında ilgilendikleri alan çok dardır. Bir reform önerisi, UNICEF, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) gibi diğer uzman kuruluşlarla yakın işbirliği kurularak geliştirilir.

Jeffrey Sachs Yoksulluğun Sonu'nda IMF ve Dünya Bankası'nın "yoksul ülkelere yoksulluğun nasıl aşılabileceği konusunda en parlak ekonomistleri ve öncülüklerini verdiklerini, ancak problemin kalkınma ekonomisi olduğunu'' savunuyor. IMF'nin değil, kalkınma ekonomisinin reforma ihtiyacı vardır. Ayrıca, IMF kredi koşullarının diğer reformlarla eşleştirilmesi gerektiğini de belirtti - örneğin, gelişmiş ülkelerdeki ticaret reformu, borç iptali ve temel altyapı yatırımları için artan mali yardım. IMF kredi koşulları tek başına duramaz ve değişime neden olamaz; uygulanabilecek diğer reformlar veya diğer koşullarla ortaklık kurmaları gerekir.

ABD'nin nüfuz ve oy kullanma reformu

Bilimsel görüş birliği, IMF'nin karar alma sürecinin sadece teknokratik olmadığı, aynı zamanda siyasi ve ekonomik kaygılar tarafından yönlendirildiğidir. Gelişmekte olan ekonomilere daha fazla güç vermek için yapılan reformlar G20 tarafından 2010 yılında kabul edildi; ancak, henüz ABD Kongresi tarafından onaylanmadı. 2010 reformları, Amerika'nın onayı olmadan geçemez, çünkü oyların %85'ini almak zorunludur ve Amerikalılar oy gücünün %16'sından fazlasına sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri yönetim kurulu vetosu, Nisan 2010'da IMF üyeleri tarafından yeniden gündeme getirildi, Nisan 2010'da Amerika'nın 2010 reformlarını onaylamamış olmasından duydukları sıkıntıyı dile getirdiler. Singapur Maliye Bakanı ve IMF yürütme kurulu başkanı Tharman Shanmugaratnam, küresel ekonomide "yıkıcı değişim" oluşturacağını belirtti: "Çok yanlılığın zayıflamasını, bölgeselciliğin ortaya çıkmasını, ikiliği ve küresel sorunlarla mücadelede diğer yolları görme ihtimalimiz arttı.'' dedi ve bu sorunlar dünyayı ''daha az'' güvenli hale getirmektedir. Mayıs 2015'te Obama yönetimi, Kongre onayını sağlamak uğruna IMF vetosunu harcamayacaklarını açıkladı.

IMF'nin diktatörlere desteği

Bretton Woods kurumlarının rolü, Soğuk Savaş döneminden bu yana tartışmalıdır, çünkü IMF'nin politika yapıcılarının Amerikan ve Avrupa şirketleriyle dost askeri diktatörlükleri desteklediği iddia edilmektedir, ayrıca anti-komünist ve komünist rejimlere de (Mobutu'nun Zaire'si ve Cavuşescku'nun Romanya'sı) destek verdiği söylenmektedir. Eleştiriler aynı zamanda IMF'nin insan haklarına ve işçi haklarına karşı duyarsız veya düşmanca yaklaştığını iddia etmektedir. Bu tartışmalar, küreselleşme karşıtı hareketin kıvılcımına yardımcı oldu.

IMF'nin diktatörlüğe verdiği desteğe bir örnek, kendi temsilcisi Erwin Blumenthal'ın, Mobutu yönetimindeki Zaire hakkında köklü yolsuzluk ve zimmete para geçirme suçları işlendiği ve ülkenin herhangi bir krediyi geri ödeme kapasitesi olmadığı konusunda ciddi bir rapor hazırlamasına karşın ülkenin yönetimine devam eden desteğiydi.

IMF lehine yapılan tartışmalar, ekonomik istikrarın demokrasiye öncülük ettiğini söylüyor; ancak eleştirmenler, IMF kredilerini aldıktan sonra demokratikleşmiş ülkelerin düştüğü çeşitli örnekleri vurguluyor.

IMF'nin gıdalara erişim üzerindeki etkileri

Bir takım sivil toplum örgütleri, IMF'nin özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki gıdalara erişim üzerindeki etkisini eleştirdiler. Ekim 2008'de eski ABD Başkanı Bill Clinton Birleşmiş Milletler'e Dünya Gıda Günü konulu bir konuşma yaptı ve Dünya Bankası ve IMF'yi gıda ve tarım politikaları için eleştirdi:

Dünya Bankası'na, IMF'ye, tüm büyük kuruluşlara ve tüm hükümetlere, 30 yıl başkanlık yaptığım süreç de dahil olmak üzere hepsini baltaladığımızı itiraf etmeliyiz. Yiyeceklerin uluslararası ticaretteki başka herhangi bir ürüne benzediğine inanarak yanıldık ve hepimiz daha sorumlu ve sürdürülebilir bir tarım biçimine geri dönmek zorundayız.

IMF'nin halk sağlığına etkileri

2009 yılında yapılan bir araştırmada, sert koşulların Doğu Avrupa'da tüberküloz nedeniyle binlerce ölüme yol açtığı ve halk sağlığı hizmetlerinin zayıfladığı sonucuna varılmıştır. IMF'nin kredi verdiği 21 ülkede, tüberküloz ölümleri %16,6 oranında arttı.

Rick Rowden "Neoliberalizmin Ölümcül Fikirleri: IMF Halk Sağlığını ve AIDS'le Mücadeleyi Nasıl Yıktı" başlıklı kitabında, IMF'nin fiyat istikrarı (düşük enflasyon) ve mali kısıtlamaya (düşük bütçe açıkları) öncelik vermeye yönelik parasal yaklaşımının, gereksiz ölçüde kısıtlayıcı olduğunu ve gelişmekte olan ülkelerin halk sağlığı altyapısına uzun vadeli yatırım yapmalarını engellediğini iddia etti. Kitap, halk sağlığı sisteminin kronik olarak yetersiz finanse edildiğini ve bunun sonucunda çalışma koşullarının bozulup sağlık personelinin "beyin göçünü" harekete geçirdiğini ve bunun da kamu sağlığını ve gelişmekte olan ülkelerdeki HIV / AIDS'e karşı mücadeleyi zayıflattığını iddia etti.

IMF'nin araştırma departmanı 2016'da "Neoliberalizm: Aşırı Satıldı?" başlıklı bir rapor yayınladı. Rapor, "Neo-liberal gündemin'' bazı yönlerini överken, bu örgütün, mali krizleri ve dünya genelindeki ekonomik eşitsizliği artıran mali kemer sıkma politikalarını ve mali düzenlemeyi ''aşırı sattığını" iddia ediyor.

IMF'nin çevreye etkileri

IMF politikaları, borçlu ülkelerin, petrol, kömür ve ormanları yok eden kereste ve tarım projeleri gibi, gelir üreten fakat çevreye zararlı projelere hayır demelerini zorlaştırdığı için defalarca eleştirilmektedirler. Örneğin Ekvator, yağmur ormanlarının korunmasını sağlamak için IMF'nin tavsiyesine defalarca meydan okumak zorunda kalmıştı, ancak paradoksal olarak bu ihtiyaç IMF'nin bu ülkeyi destekleme savında belirtildi. IMF, 2010 raporunda bu çelişkiyi, genellikle iklim değişikliğini önleme ve ekolojik koruma amaçlı çevre finansmanı tarafından sürdürülen doğrudan ödeme için özel çekme hakları verme mekanizması olan IMF Yeşil Fonu'nda önerdiğini kabul etti.

Bu hareketlere verilen cevap muhtemelen olumlu olur, çünkü ekolojik koruma, enerji ve altyapı dönüşümü, sosyal politika değiştirmek için yapılan baskılardan politik anlamda daha tarafsızdır. Bazı uzmanlar IMF'nin temsilci olmadığını ve 2020 yılına kadar SDR'leri tohum fonu olarak kullanıp sadece 200 milyar ABD doları üretmeyi teklif eden IMF'nin, dünya mal ticareti ve bankacılık sistemlerinin doğasında var olan yıkıcı projeleri takip etme yönündeki genel teşvikleri alacak kadar ileri gitmediğini belirttiler (Eleştiriler genellikle Dünya Ticaret Örgütü ve büyük küresel bankacılık kurumlarını hedef aldı).

Avrupa borç krizi bağlamında, bazı gözlemciler, Avrupa ve Birleşik Devletler'deki iki sorunlu ekonomi olan İspanya ve Kaliforniya'nın, ve Avro mali yardımının başlıca ve en kırılgan destekçisi olan Almanya'nın, IMF'nin Yeşil teknolojide liderliklerini tanımasıyla doğrudan Yeşil Fon'dan kar elde edebileceklerini belirtmişlerdir ( Fon, ihracatları için talep üretir ve kredi notları artar).

IMF skandalları

Hem Lagarde hem de onun iki selefi olan Strauss-Kahn ve Rato yetkililer tarafından soruşturuldu ve davaya konu oldu, ve çeşitli suçlardan yargılanacaklar.

Lagarde, Fransız hükümetine karşı yasal zorluk çıkarmaya çalışan iş adamlığından dönen siyasetçi Bernard Tapie'ye imtiyazda bulunmakla suçlanıyordu. O dönemde Lagarde, Fransa Ekonomi Bakanı'ydı. Fonun 24 üyeli icra kurulu, suçlu bulunmasından saatler sonra, "üstün liderliği" ve dünyaya emreden "geniş saygınlığı" ile onu överek istifa etmesi gerektiği spekülasyonlarına son verdi.

IMF'ye alternatifler

Mart 2011'de Afrika Birliği Ekonomi ve Maliye Bakanları bir Afrika Para Fonu kurmayı önerdi.

Temmuz 2014'teki 6. BRICS zirvesinde BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika), fiili veya potansiyel kısa vadeli ödemeler dengesi baskılarına tepki olarak, para takasları yoluyla likidite sağlamak için bir çerçeve olan 100 milyar ABD doları tutarındaki BRICS Koşullu İhtiyat Fonu Düzenlemesi'ni (MKK) kabul etti.

2014 yılında Çin merkezli Asya Altyapı Yatırım Bankası, IMF ve Dünya Bankası'na rakip olarak kuruldu.

IMF ve medya

Belgesel bir film olan "Hayat ve Borç", IMF'nin politikalarının Jamaika ve ekonomisi üzerindeki etkisini kritik bir bakış açısı ile ele alıyor. 2011 bağımsız Yunan belgesel filmi olan Debtocracy, IMF'yi de eleştiriyor. Portekizli müzisyen José Mário Branco'nun 1982 tarihli albümü FMI, IMF'nin 1977-78'de izlediği istikrar programları aracılığıyla Portekiz'e müdahalesinden esinlenmiştir. 2015'te, "Markamız Krizdir" filmi, IMF'yi siyasi çekişme noktası olarak göstermektedir.