23 July 2021, Friday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

İçindekiler
 1. Gayri safi yurtiçi hasıla nedir?
 2. GSYİH tanımı
 3. GSYİH tarihçesi
 4. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) nasıl hesaplanır?
 5. Gayri safi yurtiçi hasıla ve gayri safi milli hasıla farkı
 6. Nominal GSYİH ve GSYİH'ya yapılan düzeltmeler
 7. Sınır ötesi karşılaştırma ve satın alma gücü paritesi
 8. Yaşam standardı ve GSYİH: Servet dağılımı ve dışsallıklar
 9. Sınırlamalar ve eleştiriler
 10. GSYİH'ya göre ülkeler listesi

Gayri safi yurtiçi hasıla nedir?

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), bir dönemde üretilen tüm nihai malların ve hizmetlerin (üç ayda bir veya yıllık) piyasa değerinin parasal bir ölçüsüdür. Nominal GSYİH tahminleri, bir ülkenin veya bölgenin ekonomik performansını belirlemek ve uluslararası karşılaştırmalar yapmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla birlikte, kişi başına düşen nominal GSYİH, yaşam maliyetlerindeki farklılıkları ve ülkelerin enflasyon oranlarını yansıtmamaktadır; dolayısıyla, kişi başına düşen GSYİH Satın Alma Gücü Paritesi'ni kullanmak, tartışmalara göre, ülkeler arasındaki yaşam standartlarındaki farklılıkları karşılaştırırken daha yararlı olacaktır.

GSYİH tanımı

OECD, GSYİH'yi "üretim yapan tüm yerleşik ve kurumsal birliklerin brüt katma değerlerinin (ek olarak herhangi bir vergi ve çıktılarının değerine dahil olmayan ürünler üzerindeki herhangi bir sübvansiyon hariç) toplamına eşit bir toplam üretim ölçüsü" olarak tanımlar. Bir IMF yayını, ''GSYİH, belirli bir süre içinde (bir çeyrek ya da bir yıl diyelim) bir ülkede üretilen - son kullanıcı tarafından satın alınan - nihai malların ve hizmetlerin parasal değerini ölçer'' diye belirtir.

Toplam GSYİH, ekonominin her sektörünün veya sektörünün nispi katkısına da bölünebilir.

GSYİH tarihçesi

William Petty, 1652 ile 1674 yılları arasında, Hollanda ve İngilizler arasındaki savaş sırasında ev sahiplerini haksız vergilere karşı savunmak için temel bir GSYİH kavramı geliştirdi. Charles Davenant, yöntemi 1695'te daha da geliştirdi. Modern GSYİH kavramı ilk olarak Simon Kuznets tarafından 193'te bir Abd kongre raporu için geliştirildi. Bu raporda Kuznets, refah ölçütü olarak kullanımına karşı uyarıda bulundu. 1944'de Bretton Woods konferansından sonra, GSYİH, bir ülkenin ekonomisini ölçmek için temel araç haline geldi. O zaman, GSYİH'dan farklı olarak tercih edilen tahmin, gayri safi milli hasılada (GSMH) yerleşik kurumsal birimlerden ziyade yurt içi ve yurt dışında bir ülke vatandaşları tarafından üretimin ölçülmesiydi. ABD'de "GSMH" den "GSYİH" ye geçiş 1991'de gerçekleşti ve diğer birçok ülkenin gerisinde kaldı.

GSYİH kavramının tarihi, onu tahmin etme yöntemlerindeki değişikliklerin tarihinden farklı olmalıdır. Firmaların eklediği katma değerin üzerinden hesaplanması oldukça kolaydır, ancak kamu sektörünün, finansal endüstrilerin ve maddi olmayan varlıkların yarattığı katma değer daha karmaşıktır. Bu faaliyetler gelişmiş ekonomilerde giderek önem kazanmakta ve tahminlerini ve bunların GSYİH'ye dahil edilmesini veya yönetilmesini öngören uluslararası sözleşmeler, endüstriyel gelişmelere ayak uydurma girişiminde düzenli olarak değişmektedir. Bir akademik iktisatçı "GSYİH için gerçek sayı, istatistiklerin geniş bir yamalı işlemesinin ürünü ve kavramsal çerçeveye uyması için ham veri üzerinde gerçekleştirilen karmaşık bir dizi işlemin ürünüdür" der.

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) nasıl hesaplanır?

GSYİH, üç şekilde belirlenebilir; bunların hepsi de prensipte aynı sonucu verir. Bunlar, üretim (veya çıktı veya katma değer) yaklaşımı, gelir yaklaşımı veya harcama yaklaşımıdır.

Üçü içinde en doğrudan olan, her sınıfın çıktılarını toplamı elde edecek şekilde özetleyen yaklaşım üretim yaklaşımıdır. Harcama yaklaşımı, ürünün tamamının birileri tarafından satın alınması gerektiği ilkesi üzerinde çalışır, bu nedenle toplam ürünün değeri, kişilerin satın alım faaliyetinde toplam harcamasına eşit olmalıdır. Gelir yaklaşımı, üretken faktörlerin (üreticiler) kendi ürünlerinin değerine eşit olması ve tüm üreticilerin gelirlerinin toplamını bularak GSYH'yi belirlemesi prensibiyle çalışır.

Üretim yaklaşımı

Bu yaklaşım, yukarıda verilen OECD tanımını yansıtmaktadır.

 1. Çeşitli ekonomik faaliyetlerin domestik üretiminin brüt değerini tahmin edin,
 2. Ara malı, yani, nihai mal veya hizmetleri üretmek için kullanılan malzeme ve hizmetlerin maliyetini belirleyin,
 3. Eklenen brüt katma değeri elde etmek için ara tüketimi brüt değerden düşürün.

Brüt katma değer = brüt çıktı değeri - ara tüketim değeri.

Çıktının değeri = Malların ve hizmetlerin toplam satışlarının değeri ve stoklardaki değişikliklerin değeri.

Çeşitli ekonomik faaliyetlerdeki brüt katma değerin toplamı, "faktör maliyetinde GSYİH" olarak bilinir.

Faktör maliyetinde GSYİH + dolaylı vergiler - ürünlere uygulanan sübvansiyonlar = "Üretici fiyatındaki GSYİH".

Domestik üretim çıktısını ölçmek için, ekonomik faaliyetler (endüstriler gibi) çeşitli sektörlerde sınıflandırılır. Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasından sonra, her sektörün çıktısı aşağıdaki iki yöntemden herhangi biriyle hesaplanmaktadır:

 1. Her bir sektörün çıktısı ilgili piyasa fiyatıyla çarpılıp birbirine eklenir.
 2. Şirketlerin kayıtlarından brüt satışlar ve stoklar hakkında veri toplanıp bunlar bir araya getirilir.

Daha sonra faktör maliyetinde brüt katma değer (BKD) elde etmek için tüm sektörlerin brüt değeri eklenir. Her sektörün ara tüketimini brüt çıktıdan çıkarmak, GSYİH'yi faktör maliyetinde verir. Faktör maliyetinde GSYİH'ye dolaylı vergilerin eklenip sübvansiyonların çıkarılması üretici fiyatlarında GSYİH'yi vermektedir.

Gelir yaklaşımı

GSYİH'nın tahmin edilmesinin ikinci yolu, "yerleşik üretici birimler tarafından dağıtılan birincil gelirlerin toplamını" kullanmaktır.

GSYİH bu şekilde hesaplanırsa, buna bazen gayri safi yurt içi gelir (GDI) veya GSYİH (I) denir. Gayri safi yurt içi gelir, daha sonra açıklanan harcama yöntemiyle aynı miktarı sağlamalıdır. (Tanım olarak, GDI = GSYİH, Ancak, ölçüm hataları, uygulamada ulusal istatistik kurumlar tarafından rapor edildiğinde iki rakamın biraz düşmesine neden olacaktır.)

Bu yöntem, firmaların, ürettikleri işçilik faktörleri için hane halklarına yaptıkları ödemeler üzerinden,- yani emek için maaş, sermaye için faiz, arazi için kira ve girişimcilik için karlar- GSYİH'yi ölçmektedir.

ABD "Ulusal Gelir ve Gider Hesapları" beş kategoriden oluşuyor:

 1. Ücretler, maaşlar ve ek iş gücü geliri
 2. Kurumsal kârlar
 3. Faiz ve muhtelif yatırım gelirleri
 4. Çiftçilerin gelirleri
 5. Çiftlik dışı iştirakli işletmelerin gelirleri

Bu beş gelir bileşeni, faktör maliyetiyle net iç gelir toplamıdır.

GSYİH elde etmek için iki ayar yapılması gerekir:

 1. Dolaylı vergiler eksi sübvansiyonlar, piyasa fiyatlarını elde etmek için faktör maliyetine eklenir.
 2. Bu beş gelir bileşeni, faktör maliyetiyle net iç gelir toplamıdır.

Net iç üründen gayri safi yurt içi hasılaya ulaşmak için amortisman (veya sermaye tüketim karşılığı) eklenir.

Toplam gelir, çeşitli planlara göre bölünebilir ve gelir yaklaşımı ile ölçülen GSYİH için çeşitli formüller ortaya çıkarır. Yaygın bir tanesi şudur:

GSYİH = çalışanların tazminatı (COE) + brüt işletim fazlası (GOS) + brüt karışık gelir (GMI) + vergiler - üretim ve ithalat üzerindeki sübvansiyon (TP&M - SP&M)

GSYİH = COE + GOS + GMI + TP & M - SP & M

 • Çalışanların tazmini (COE), yapılan iş için çalışanlara yapılan toplam ödemeyi ölçer. Sosyal güvenlik ve diğer programlara yapılan işveren ödemesinin yanı sıra ücret ve maaşları da içerir.

 • Brüt işletim fazlası (GOS), anonim şirketlerin sahipleri nedeniyle oluşur. Genellikle karlar denir, ancak GOS'u hesaplamak için toplam maliyetin yalnızca ufak bir kısmı brüt çıktıdan çıkarılır.

 • Brüt karışık gelir (GMI) GOS ile aynı ölçüttür, şirket sınıfına dahil edilmeyen işletmeler içindir. Bu genellikle küçük işletmeleri kapsar.

COE, GOS ve GMI toplamına toplam faktör geliri denir; Toplumdaki tüm üretim faktörlerinin geliridir. Faktör (temel) fiyatlarla GSYİH değerini ölçer. Temel fiyatlar ile nihai fiyatlar arasındaki fark (harcama hesaplamasında kullanılanlar), hükümetin verdiği bu üretimle ilgili vergi veya sübvansiyonlar toplamıdır. Dolayısıyla üretim ve ithalata vergileri ekleyip sübvansiyonları çıkarmak, faktör maliyetiyle GSYİH'yi  GSYİH(I)'ye çevirir.

Toplam faktör geliri bazen şu şekilde ifade edilir:

Toplam faktör geliri = çalışan tazminatı + şirket kazançları + sahibinin geliri + kira geliri + net faiz

Harcama yaklaşımı

GSYİH'yi tahmin etmek için üçüncü yol, satın alma fiyatlarında ölçülen malların ve hizmetlerin (ara tüketim haricindeki tüm kullanımlar) son kullanımlarının toplamını hesaplamaktır.

Üretilen pazar malları birisi tarafından satın alınır. Bir malın üretildiği ve satılmadığı durumda, standart muhasebe usulü, üreticinin malları kendilerinden satın almasıdır. Bu nedenle, satın almak için kullanılan toplam harcamanın ölçülmesi, üretim ölçümü için bir yöntemdir. Bu GSYİH'nın hesaplanmasında harcama yöntemi olarak bilinir.

Harcamaya göre GSYİH bileşenleri

GSYH (Y), tüketim (C), yatırım (I), devlet harcamaları (G) ve net ihracat (X - M) toplamıdır.

Y = C + I + G + (X - M)

Her GSYİH bileşeninin açıklaması:

 • C (tüketim), ekonomideki özel harcamalardan (hane halkı nihai tüketim harcamaları) oluşan, ekonomideki en büyük GSYİH bileşenidir. Bu kişisel harcamalar aşağıdaki kategorilerden birine girer: Dayanıklı mallar, dayanıksız mallar ve hizmetler. Örnek olarak gıda, kira, mücevher, benzin ve tıbbi masraflar verilebilir ancak yeni bir konutun satın alınması bu tüketime dahil edilmez.

 • I (yatırım), örneğin teçhizatla yapılan iş yatırımını içerir, ancak var olan varlıkların değişimini içermez. Örnekler arasında yeni bir maden inşaatı, yazılım satın alınması veya bir fabrika için makine ve teçhizat alımı sayılabilir. Hane halkı (hükümet değil) tarafından yeni evlere harcama da yatırıma dahildir. Günlük kullanımdaki anlamının aksine, GSYİH'daki "yatırım", finansal ürünlerin satın alınması anlamına gelmez. Finansal ürünleri satın almak, yatırımın aksine "tasarruf" olarak sınıflandırılır. Bu, çift saymayı önler: Bir şirket hisse satın alır ve şirket, aldığı parayı bitki, ekipman, vb. alabilmek için kullanırsa bu tutar GSYİH'ye dahil edilir; bu tutarı şirkete girdiği zaman da hesaba katmak, bir ürün grubuna karşılık gelen miktarı iki katına çıkaracaktır. Tahvil ya da hisse senedi satın almak, bir ürünün takas edilmesi, doğrudan ürüne yapılan bir harcama değil, gelecekteki üretimin taleplerinin aktarılmasıdır.

 • G (hükümet harcamaları), nihai mallar ve hizmetler alanındaki hükümet harcamalarının toplamıdır. Kamu görevlilerinin maaşları, ordu için silah alımı veya hükümet tarafından yapılan herhangi bir yatırım harcaması dahildir. Sosyal güvenlik ya da işsizlik yardımı gibi transfer ödemelerini içermez.

 • X (ihracat) brüt ihracatı temsil etmektedir. GSYİH, bir ülkenin diğer ülkelerin tüketimine yönelik olarak üretilen mallar ve hizmetleri de kapsar, bu nedenle ihracat da eklenir.

 • M (ithalat) brüt ithalatı temsil eder. İthal edilen ürünler, ithal edilen malların G, I veya C gruplarından birine dahil olması sebebiyle ithal bir ürünün yerli sayılmaması adına GSYİH'den çıkarılır.

C, G ve I'nin nihai mallar ve hizmetler için harcamalar olduğuna dikkat edin; ara mal ve hizmet harcamaları dikkate alınmaz. (Ara mallar ve hizmetler, işletmeler tarafından muhasebe yılı içinde başka mal ve hizmetler üretmek için kullanılan ürünlerdir.)

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal hesaplardan sorumlu olan ABD Ekonomik Analiz Bürosu'na göre, "Genel olarak, harcama bileşenleri için kaynak veri, gelir bileşenleri için olanlardan daha güvenilir olarak görülüyor.

Gayri safi yurtiçi hasıla ve gayri safi milli hasıla farkı

GSYİH, gayri safi milli hasıla (GSMH) ya da halihazırda bilindiği üzere gayri safi milli gelir (GSMH) ile karşılaştırılabilir. Fark, GSYİH'nın kapsamı alana göre tanımlanırken, GSMH kapsamı mülkiyete göre tanımlanır. Global bir bağlamda, dünya GSYİH'sı ve dünya GSMH'sı, eşdeğer terimlerdir.

GSYİH bir ülkenin sınırları içinde üretilen üründür; GSMH, bir ülkenin vatandaşlarının sahip olduğu işletmeler tarafından üretilen bir üründür. Bir ülke içindeki tüm işletmeler kendi vatandaşlarına aitse ve bu vatandaşlar başka ülkelerde verimli işletmelere sahip değillerse, ikisi aynı olacaktı. Bununla birlikte, uygulamada yabancı mülkiyet GSYİH ve GSMH'yi birbirinden ayırmaktadır. Bir ülkenin sınırları içerisindeki üretim, ülkenin dışındaki bir şirkete ait bir işletme tarafından üretilen GSYİH'nın bir parçasıdır ancak GSMH'nın bir parçası değildir; öte yandan, ülkenin dışında bulunan fakat vatandaşlarından birinin mülkiyetinde olan bir kuruluşun ürettiği ürün, GSMH'nın bir parçasıdır, GSYİH'ye dahil değildir.

Örneğin, ABD GSMH'sı, firmaların bulunduğu yere bakılmaksızın, Amerikan mülkiyetinde olan firmaların ürettiği üretimin değeridir. Benzer şekilde, bir ülke artan bir şekilde borçlanırsa ve bu borca ​​hizmet eden büyük bir harcama yaparsa, GSYİH değil GSMH azalır. Benzer şekilde, bir ülke kendi kaynaklarını kendi ülkesi dışındaki birimlere satarsa, bu, zamanla GSYİH'nın azalması değil, GSMH'nın azalması şeklinde kendini gösterir. Bu, ulusal borçları artan ve varlıkları azalan ülkelerdeki politikacılar GSYİH'yi daha cazip hale getirecektir.

Gayri safi milli gelir (GSMH), GSYİH'ya dünyanın geri kalanından elde edilen gelirin eklenip, dünyanın geri kalanına yapılan ödemelerin çıkarılmasıyla elde edilir.

1991'de ABD, GSMH'yi bırakıp temel üretim ölçüsü olarak GSYİH'yi kullanmaya başladı. 

GSYİH'yı ölçmek için uluslararası standartlar

GSYİH'yi ölçmek için uluslararası standart, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Birliği, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası'nın temsilcileri tarafından hazırlanan Ulusal Hesaplar Sistemi (1993) kitabında yer almaktadır. Bu yayın normal olarak 1968'de yayınlanan önceki baskıyla (SNA68 olarak anılır) ayırmak için SNA93 olarak adlandırılır.

SNA93, ulusal hesapların ölçümü için bir dizi kural ve prosedür sunmaktadır. Standartlar, yerel istatistiksel ihtiyaç ve koşullarda farklılıklara izin vermek için esnek olacak şekilde tasarlanmıştır.

Ulusal ölçüm

Özel sektör kuruluşlarının, normal olarak, gerekli bilgileri (özellikle de hükümetlerin harcamaları ve üretimleri hakkındaki bilgileri) alamaması nedeniyle, her ülke içinde GSYİH ulusal devlet istatistik ajansı tarafından ölçülür.

Nominal GSYİH ve GSYİH'ya yapılan düzeltmeler

Yukarıdaki denklemler tarafından verilen ham GSYH rakamına nominal, tarihsel veya güncel GSYİH denir. GSYİH rakamlarını bir yıldan diğer yıla karşılaştırdığınızda, para değerindeki değişikliklerin - yani enflasyon veya deflasyon etkileri - telafi edilmesi gerekir. Yıllık karşılaştırmaları daha anlamlı hale getirmek için, GSYİH'nın ölçüldüğü yıldaki para değeri ile bir taban yıldaki para değeri arasındaki oran ile çarpılabilir.

Örneğin, bir ülkenin 1990'daki GSYİH'sı 100 milyon dolar ve 2000'deki GSYİH'sı 300 milyon dolardı. Ayrıca enflasyonun o dönemde para biriminin değerini yarıya düşürdüğünü varsayalım. 2000 yılında GSYİH'sını 1990'daki GSYİH'yla anlamlı bir şekilde karşılaştırmak için, 2000 yılında GSYİH'sını yarıya indirerek 1990'ı bir taban yıl olarak görebiliriz. Sonuç olarak, 2000 yılında GSYİH, 1990 para birimi cinsinden 300 milyon × 0,5 = 150 milyon dolara eşit olacaktır. Ham GSYİH verisinden anlaşılacağı üzere, ülkenin GSYİH'nın o dönemde yüzde 200 değil, gerçekçi olarak yüzde 50 arttığını göreceğiz. Bu şekilde para değerindeki değişiklikler için ayarlanan GSYİH'ye reel ya da sabit GSYİH denir.

GSYİH'yi bu şekilde sabit değerlere dönüştürmek için kullanılan faktöre GSYİH deflatörü denir. Hane halkı tüketim malları fiyatlarındaki enflasyonu veya deflasyonu ölçen tüketici fiyat endeksinin aksine, GSYİH deflatörü, bir ekonomideki (ekonomi, yatırım malları ve devlet hizmetleri dahil olmak üzere) yurt içinde üretilen malların ve hizmetlerin fiyatlarını ve hane halkı tüketim mallarının fiyatlarını ölçer.

Sabit GSYİH rakamları, bir ülkenin üretiminin bir önceki yıla göre ne kadar arttığını (büyüme oranı negatifse düştüğünü) gösteren bir GSYİH büyüme oranını hesaplamamızı sağlar.

Yıllık reel GSYİH büyüme oranı = (n yılında reel GSYİH) - (n-1 yılında reel GSYİH)] / (n-1 yılında reel GSYİH)

Hesaplanması arzu edilen bir diğer şey nüfus artışıdır. Bir ülkenin GSYİH'sı belli bir sürede ikiye katlansa da, nüfusu üç katına çıkarsa, GSYİH'daki artış, ülke sakinleri için yaşam standardının arttığı anlamına gelmez; ülkedeki ortalama vatandaş daha önce olduğundan daha az üretir hale gelir. Kişi başına düşen GSYİH, nüfus artışını açıklayan bir ölçümdür.

Sınır ötesi karşılaştırma ve satın alma gücü paritesi

Farklı ülkelerdeki GSYİH düzeyleri, ulusal para birimindeki değerlerini, geçerli döviz kuruna veya satın alma gücü paritesi döviz kuru oranına göre dönüştürerek karşılaştırılabilir.

 • Cari döviz kuru, uluslararası döviz piyasasındaki döviz kurudur.
 • Satın alma gücü paritesi döviz kuru, seçilen bir standarda (genellikle Birleşik Devletler doları) göre bir para biriminin satın alma gücü paritesine (PPP) dayalı döviz kurudur. Bu, karşılaştırmalı (ve teorik) bir döviz kuru olup, bu oranın doğrudan gerçekleştirilebilmesinin tek yolu, bir TÜFE sepetinin tamamını bir ülkede satmak, nakiti cari piyasa oranına çevirmek ve daha sonra aynı sepeti diğer ülkede yeniden satmaktır (dönüştürülmüş nakit ile). Ülkeden ülkeye giderken, fiyatların sepet içinde dağılımı değişir; Balassa-Samuelson etkisiyle, gayri safi milli hasılası yüksek ülkelerde, genellikle, ticareti olmayan alımlar, sepetin toplam maliyetinin daha büyük bir bölümünü içerir.

Ülkelerin sıralaması, hangi yöntemin kullanıldığına bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

 • Cari kur yöntemi, malların ve hizmetlerin değerini küresel döviz kurlarını kullanarak dönüştürür. Bu yöntem, bir ülkenin uluslararası satın alma gücü hakkında iyi göstergeler sunabilir. Örneğin, yüksek teknoloji ürünü yabancı silahları satın almak için GSYİH'nın %10'u harcanmışsa, silahlar uluslararası pazarda satılan bir ticaret ürünü olduğundan, satın alınan silahların sayısı tamamen geçerli döviz kuru ile yönetilmektedir. Yüksek teknoloji ürünü mallar için uluslararası fiyattan farklı 'yerel' bir fiyat yoktur. GSYİH dönüşümünün Satın Alma Gücü Paritesi yöntemi, ticarete açık olmayan mallar ve hizmetler için daha uygundur. Yukarıdaki örnekte, yüksek teknoloji silahları üretilecekse, miktarları nominal GSYİH yerine GSYİH (Satın Alma Gücü Paritesi) tarafından yönetilecektir.

Satın alma gücü paritesi yöntemi, yüksek ve düşük gelirli (GSYİH) ülkeler arasındaki GSYİH farkını cari döviz kuru yöntemine kıyasla azaltır. Bu bulguya Penn etkisi adı verilir.

Yaşam standardı ve GSYİH: Servet dağılımı ve dışsallıklar

Kişi başına düşen GSYİH genellikle yaşam standartlarının bir göstergesi olarak kullanılmaktadır.

Kişi başına düşen GSYİH'nın en büyük avantajı, yaşam standartlarının bir göstergesi olarak, sıklıkla, geniş çapta ve sürekli olarak ölçülmesidir. Çoğu ülke, üçer aylık dönemler halinde GSYİH ile ilgili bilgi sağladığı için, eğilimlerin hızlı bir şekilde görülebilmesine olanak tanır. GSYİH'nın bazı ölçümlerinin dünyadaki hemen hemen her ülke için uygun olması ve ülkeler arası karşılaştırmalara izin vermesi nedeniyle geniş çapta ölçülür. GSYİH'nın teknik tanımının ülkeler arasında nispeten tutarlıdır, bu nedenle tutarlı bir şekilde ölçülebilir.

GSYİH, yaşam standardını etkileyen birkaç faktörü içermemektedir. Özellikle şu hususları hesaba katmamaktadır:

 • Dışsallıklar - Ekonomik büyüme, GSYİH'da doğrudan ölçülmeyen negatif dışsallıklarda artışa neden olabilir. Sanayi üretiminin artması GSYİH'yi artırabilir, ancak oluşan kirlilik hesaba katılmaz.
 • Pazar dışı işlemler - GSYİH, hane halkı üretimi, mal ve hizmet takası ve gönüllü veya ücretsiz hizmetler gibi piyasadan sağlanmayan faaliyetleri kapsamamaktadır.
 • Parasal olmayan ekonomi - GSYİH, hiçbir para kullanılmayan ekonomileri yok saymakta, bu da yanlış veya anormal olarak düşük GSYİH rakamlarına neden olmaktadır. Örneğin, gayriresmi olarak gerçekleşen büyük ticaret işlemlerine sahip ülkelerde, yerel ekonominin bazı bölümleri kolayca kaydedilemez. Takas, para kullanımından daha yaygın olabilir, hatta hizmetlere kadar uzanır.
 • Kalite geliştirmeleri ve yeni ürünlerin dahil edilmesi- kalite geliştirmeleri ve yeni ürünlerin sisteme tam olarak uyarlanamaması sebebiyle, GSYİH gerçek ekonomik büyümeyi göz ardı eder. Örneğin, bugünkü bilgisayarlar geçmişten gelen bilgisayarlara kıyasla daha ucuz ve daha pahalı olsa da, GSYİH, parasal değeri hesaplayarak onlara aynı ürün muamelesi yapmaktadır. Yeni ürünlerin tanıtımını da doğru bir şekilde ölçmek zordur ve yaşam standardını artırabileceği halde GSYİH'ye yansımaz. Örneğin, 1900 yılındaki en zengin kişi bile, bugün ortalama bir tüketicinin satın alabilecek antibiyotikler ve cep telefonları gibi standart ürünleri satın alamadı, çünkü bu tür modern kolaylıklar o zaman mevcut değildi.
 • Büyümenin sürdürülebilirliği - GSYİH, ekonomik tarihi faaliyetin bir ölçümüdür ve bir projeksiyon olması gerekmez.
 • Servet dağılımı - GSYİH, çeşitli demografik grupların gelirlerindeki farklılıkları hesaba katmaz. 

Kişi başına düşen GSYİH'nin bir yaşam standardı olarak gösterilmesi, bu faktörlerle dolaylı olarak ele alınması ile ilişkilendirilebilir. Sonuç olarak, yaşam standardı olarak kişi başına düşen GSYİH, kullanılmaya devam eden bir ölçüm şeklidir; çünkü çoğu insan, bunun ne olduğu konusunda bir fikre sahiptir ve mutluluk, yaşam kalitesi, refah gibi konularda niceliksel ölçütler getirmenin zor olduğunu bilir.

Sınırlamalar ve eleştiriler

İlk kapsamlı ulusal gelir tedbirlerini geliştiren ekonomist olan Simon Kuznets, 1934'te ABD Kongresi'ne hazırladığı ilk raporunda "Ulusal Gelir Ölçümlerinin Kullanımı ve Kötüye Kullanımı" başlıklı bir bölümde şunları söyledi:

İnsan zihninin değerli kapasitesi, karmaşık bir durumu basit bir karakterizasyonda basitleştirmek için, belirtilen ölçütler açısından kontrol edilmediğinde tehlikeli hale gelir. Özellikle niceliksel ölçümlerde, sonucun kesinliği, çoğunlukla yanıltarak, ölçülen cismin ana hatlarındaki hassasiyet ve sadeliği düşündürür. Ulusal gelirin ölçülmesi, bu tür bir illüzyona ve kötüye kullanıma açıktır; zira bu, bir argüman etkinliğinin aşırı basitleştirmeye bağlı olduğu, zıt toplumsal grupların çatışmasının merkezi olan konuları ele alıyor.

Gelir ölçümleri ekonomik refah açısından yorumlandığında, üretkenlik endeksi olarak milli gelir tahminleri üzerindeki tüm bu nitelikler de önemlidir. Fakat ikinci durumda, toplam rakamların ve piyasa değerlerinin altına girmek isteyen herkese ek zorluklar çıkacaktır. Ekonomik refah, gelirin kişisel dağılımı bilinmedikçe yeterince ölçülemez. Hiçbir gelir ölçümü, gelirin ters yönünü, yani gelir kazanımına giren emeğin yoğunluğunu ve hoşnutsuzluğunu tahmin etmeyi taahhüt etmez. Bu nedenle, bir ulusun refahı, yukarıda tanımlandığı gibi milli gelir ölçümünden çıkarılamaz.

1962'de Kuznets şunları söyledi:

Büyümenin niceliği ve kalitesi, maliyetler ile geri dönüşler ve kısa ve uzun vade arasındaki ayrımlar akılda tutulmalıdır. Daha fazla büyümenin amaçları, ne açıdan büyüme ve ne için büyüme olduğuna göre sınıflandırılmalı.

İngiltere'nin Doğal Sermaye Komitesi, 2013 yılında İngiltere Hükümeti'ne verdiği tavsiyede GSYİH'nın eksikliklerini vurguladı ve GSYİH'nın "hisse senetlerine değil akışlara odaklandığına" işaret etti. ''Bunun sonucunda bir ekonominin varlıklarının düşüşe geçebileceği, ve aynı zamanda, tükenmekte olan varlıkların gelecekteki büyüme üzerinde kontrol görevi olduğu bir noktaya geleceği kadar yüksek GSYİH büyümesini kaydedin"dedi. Ayrıca: "Kayıtlı GSYİH büyümesinin sürdürülebilir büyümeyi aştığını açıkça görüyoruz. Bunun için daha geniş kapsamlı refah önlemleri gerekli ve şu anda ölçülmekte olan ulusal hesaplamalara göre verilen kısa vadeli kararlar uzun vadede pahalıya mal olabilir" dedi.

Çoğu çevreci, GSYİH'nın, çevreye verilen zararı hesaba katmadığı için toplumsal ilerlemenin zayıf bir ölçüsü olduğunu savunuyor.

1989'da önde gelen ekolojik ekonomist ve istikrarlı devlet teorisyeni Herman Daly ve teolog John B. Cobb, sosyo-ekonomik ilerlemenin daha geçerli bir ölçümü olarak sundukları Sürdürülebilir Ekonomik Refah Endeksi'ni (ISEW) geliştirdiler; yenilenemez kaynakların tüketimi ve çevrenin bozulması gibi faktörleri ön plana aldılar.

GSYİH'nın yüksek veya yükselen seviyesinin, genellikle bir ülkede artan ekonomik ve sosyal ilerlemeyle ilişki halinde olmasına rağmen, birtakım akademisyenler bu durumun pek çok örnekte geçerli olmadığını vurgulamıştır. Örneğin, Jean Drèze ve Amartya Sen, özellikle sağlık ve eğitim gibi alanlarda GSYİH artışının veya GSYİH büyümesinin her zaman daha yüksek bir yaşam standardına yol açmadığına dikkat çekti. GSYİH ile birlikte gelişmesi gereken bir diğer önemli alan politik özgürlüktür. Çin'de GSYİH büyümesi güçlü olduğu halde, siyasi özgürlüklerin ağır bir şekilde kısıtlandığı dikkatleri çekmektedir.

GSYİH, bir ülkenin sakinleri arasındaki gelir dağılımını hesaba katmaz, çünkü GSYİH yalnızca bir toplam ölçümüdür. Bir ekonomi son derece gelişmiş olabilir, hızla büyüyebilir ancak aynı zamanda zengin ve fakirler arasında geniş bir boşluk barındırıyor olabilir. Bu eşitsizlikler sıklıkla ırk, etnik köken, cinsiyet, din veya diğer azınlık statülerinde ortaya çıkar. Gelir dağılımı üst sınıfa doğru eğilim gösterdiğinde, yoksul vatandaşlar ülkedeki zenginlik ve gelir düzeyinden doğrudan yararlanamazlar. Bu durum da yanıltıcı bir refah algısına neden olur. Kişi başına düşen GSYİH ölçümleri bile, eşitsizlik yüksekse aynı dezavantaja sahip olabilir. Örneğin; ırkçılık döneminde, Güney Afrika kişi başına düşen GSYİH'ya göre yüksek bir sırada yer alsa da bu muazzam zenginlik ve gelirin faydaları ülke arasında eşit olarak paylaşılmıyordu.

GSYİH, hanenin ve diğer ödenmemiş çalışmaların değerini hesaba katmaz. Martha Nussbaum da dahil olmak üzere bazıları, hane halkı emeği büyük bir değere satın alınacak mal ve hizmetlerin ikamesi olduğundan, bu değerin GSYİH'nin ölçümüne dahil edilmesi gerektiğini savunuyor. Muhafazakâr tahminler altında bile, Avustralya'da ücretsiz emeğin değeri, ülkenin GSYİH'sının %50'sinden fazlası olarak hesaplandı. Daha sonraki bir çalışmada bu değer Kanada'da yaklaşık %15'lik bir düşüklük (muhafazakâr tahminler kullanıldığında) ve Birleşik Krallık'ta yaklaşık %70'lik bir oran (daha liberal tahminler kullanılıyor) tespit edildi. Birleşik Devletler için, kullanılan metodolojiye bağlı olarak, değerin alt sınırda yaklaşık %20 ile üst sınırda yaklaşık %50 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Birçok kamu politikası, GSYİH hesaplamaları ve ilgili ulusal hesaplamalarla şekillendirildiğinden, GSYİH hesaplamasında ücretsiz emeğin dahil edilmemesi kamu politikasında çarpıklıklar yaratabilir. Bazı ekonomistler kamu politikalarının oluşturulma biçiminde değişiklikler yapılması gerektiğini vurgulamış ve uygulamaya geçirmişlerdir.

Ekonomik ve sosyal ilerlemenin kapsamlı ölçümü olarak GSYİH'yi kullanmanın, bu ve diğer kısıtlamaları karşısında, alternatif yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu alternatiflerden biri, 1980'lerde geliştirilen ve bir ülke içinde toplanan toplam zenginlik yerine, bir ülkedeki kişilerin sahip olduğu işlevsel yeteneklere odaklanan yetenek yaklaşımıdır. Bu yetenekler, kişinin ulaşabileceği işlevlerden oluşur.

GSYİH'ya göre ülkeler listesi

Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları

Ülkelerin Kişi Başı GSYİH'sı (nominal)

Ülkelerin GSYİH'sı (SAGP'ye göre)