03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Destan

İçindekiler
  1. Epik şiir veya destan nedir?
  2. Epik kelimesinin kökeni
  3. Sözlü destanlar veya dünya halk epikleri
  4. Destanların özellikleri
  5. Destanların formatı
  6. Dünya destanları
  7. Diğer destanlar

Epik şiir veya destan nedir?

Destansı şiirler veya diğer adıyla epik şiirler uzun, hikaye formunda yazılan, bir kültüre veya ulusa ait kahramanlık başarıları ve olaylarını konu alan şiir türüdür. Milman Parry ve Albert Lord, batı edebiyatının temelini oluşturan, Homeros destanlarının sözlü gelenekten geldiğini savunur. Neredeyse batının tüm destanları (Virgil'in Aeneis ve Dante'nin İlahi Komedyası dahil) Homeros'un yazdığı destanların günümüze ulaşan geleneğinin bir devamı olarak kabul edilir. Klasik destanlar altılı dize ölçüsünde yazılır ve fiziksel (Homeros'un Odesa romanındaki ana karakter Odysseus gibi) veya zihinsel (Homeros'un İlyada romanındaki ana karakter Aşil gibi) ya da her ikisini konu alan bir yolculuğu anlatır. Destanlar aynı zamanda kültürel normları vurgulayarak, özellikle kahramanlıkla ilgili yakıştırmalar ve tanımlamaları betimler.

Destanın başka bir türü, romantik veya mitolojik bir temaya sahip kısa bir anlatı şiiri olan epiliyon'dur (çoğulu epillia). "Küçük destan" anlamına gelen terim 19. yüzyılda kullanılmaya başlamıştır. Temel olarak, Helenistik dönem ve neoterik dönem Roma şairleri; kısmen de olsa Rönesans dönemi İngiliz (Özellikle Ovid'ten etkilenen) şairler tarafından, altılı dize ölçüsünde yazılan kısa destanlardır. Klasik dönem kısa destanlarının muhtemelen en popüler örneği 'Cautullus 64' tür.

Destansı şiirlerin en ünlü örneklerinden bazıları, Antik Yunan edebiyatından İlyada ve Odesa, Virgil'in Aeneis'i, eski Hint Ramayana, Ramcharitmanas ve Mahabharata destanları, Dante'nin İlahi Komedyası, Portekizce 'Os Lusíadas' ve John Milton'un Kayıp Cenneti'dir.

Epik kelimesinin kökeni

Eski Yunanca 'kelime, hikaye, şiir anlamına gelen 'ἔπος, epos' teriminin sıfatı 'ἐπικός, epikos' türevi, Latince 'epicus'; epos Yunancadan Latinceye geçen 'ἔπος, epos' kelimesinden ya da 'epopee' Antik Yunanca  'ἐποποιία' kelimesinin yeni-Latince kaynaklı Fransızca versiyonudur.

Sözlü destanlar veya dünya halk epikleri

İlk destanlar yazı öncesi toplulukların sözlü şiir geleneklerinin ürünüdür. Bu geleneklerde şiir, yalnızca ağızdan ağıza dolaşarak sonraki nesillere ulaşır.

20. yüzyılın başlarında, Balkanların yaşayan sözlü destan gelenekleri üzerine yaptıkları araştırmada, Milman Parry ve Albert Lord bu destanlarda paratactic (yan yana dizeler) bir ölçünün kullanılmış olduğunu ortaya koymuştur. Destanların ölçü ve önem derecesi birbirine eşit, kısa bölümlerden olduğunu dile getirirler. Bu durum ozanın her bir bölümü sırasıyla aklında tutup, tüm destanı ezberlemesini kolaylaştırmıştır. Parry ve Lord aynı zamanda Homeros'un destanlarının yazıya çok büyük bir olasılıkla sözlü kaynaklardan aktarıldığını belirtmiştir.

Destan: Bir ulus veya ırk için büyük önem arz eden, toplum nezdinde üst mertebede olan karakterlerin maceralarını konu alıp tarihteki bir kahraman ile organik bağın kurulduğu, uzun öykü türünde yazılan şiirdir.

Destanların özellikleri

Önemli bir olayla başlar.

Birçok ülke, dünya veya evreni kapsayan geniş bir alana yayılır.

Bir ilham perisinin duasıyla başlar (epik çağrı).

Başlangıçta konu belirtilir.

Sıfat ve lakaplar içerir.

Epik katalog olarak adlandırılan uzun listeler içerir.

Uzun ve resmi konuşmalara yer verir.

İnsan ilişkilerine ilahların müdahalesini gösterir.

Uygarlık değerlerini temsil eden kahramanları içerir.

Genellikle, trajik kahramanın yeraltı dünyasına veya cehenneme indiği görülür.

Kahraman genellikle döngüsel bir yolculuğa çıkar ya da maceraya atılır. Yolculuğunda onu yenmeye çalışan düşmanlarla yüzleşir ve yolculuğu ile önemli ölçüde değişim geçirerek eve döner. Destan kahramanı kişisel özelliklerini sergiler, kahramanlık yapar ve destanın ortaya çıktığı topluluk tarafından değer verilen bazı ahlaki faziletlerini ön plana çıkarır. Birçok destan kahramanı, farklı yerel kültür efsanelerinde farklı isimlerle tekrar ortaya çıkar.

Destanlara özgü gelenekler:

Öngörü: Destanın konusu veya sebebi belirtilerek açılır. Bir istek (Homeros'un İlyada eserinde bir ilham perisinden Aşil'in öfkesini icra etmesini istemesi gibi) durum (Roland'ın şarkısındaki,  Şarlman İspanya'da örneğindeki gibi) veya öneri (Milton'un 'Tanrının insanlığa ihsanda bulunması' benzetmesindeki gibi) formlarına bürünebilir.

Yardım çağrısı: Yazar, Zeus'un dokuz kızından biri olan bir ilham perisini yardıma çağırır. Şair, büyük bir kahramanın öyküsünü anlatmak için ilham perisine dua eder ve kendisine ilahi esin kaynağı vermesini ister. (Bu gelenek, Avrupa Klasik kültüründen etkilenen kültürlerle sınırlıdır; Örneğin Gılgamış Destanı veya Bhagavata Purana Destanında bu ögelere rastlanmaz.)

Olayların ortası (Medias res) : "Anlatı" bir olayın ortasında, kahramanın ilk mertebesinde başlar. Genelde geriye dönük olarak hikayenin geçmişi anlatılır.

İsim listesi: İsim listeleri ve soy ağacına değinilir. Nesneler, yerler ve insanlara dair bu uzun listeler, destanı sınırlarından kurtarıp daha geniş, evrensel bir bağlama koyar. Ozan genellikle dinleyicilerin atalarına saygı gösterir.

Sııfatlar: Yaygın tekrar ve basmakalıp sözlerin kullanımı vardır. Örneğin, Homeros'un "pembe parmaklı şafak" ve "şarap koyusu deniz" terimleri gibi.

Okur-yazar toplumlarda şairler bazen epik biçimi kopyalamışlardır. Günümüze kadar gelebilen Avrupa'nın en eski örnekleri Rodos'lu Apollonius'un Argonautika'sı ve Virgil'in Aeneis'i olmakla beraber her ikisi de Homeros'un tarzını ve ana fikrini yansıtır. Diğer bariz örnekler arasında Nonnus'un Dionysiaca (Diyonisyak) ve Tulsidas'ın Sri Ramacharitmanas'ı gösterilebilir.

Destanların formatı

Destanlarda çağlar boyunca birçok nazım biçimi kullanılmıştır, fakat her dilin edebiyatında bir tarz ön plana çıkmış veya birkaç tarzla sınırlı kalınmıştır. Antik Yunan ve Latin destanlar altılı dize ölçüsünde yazılmıştır. Eski İngilizce, Almanca ve Nors (kuzey Almanya dili) dillerinde uyaksız aliterasyon ölçüsü kullanılmıştır. Uzun İtalyan, İspanyol ve Portekiz destanları üçer veya sekizer mısralık ölçülerle yazılmıştır. 14 yüzyıldan itibaren İngiliz destanları kahramanlık beyitleri ve 'rhyme royal' (kraliyet uyaklı) yedili mısra ölçüsünde yazılmış, bununla beraber 16. yüzyılda Spencer dörtlüğü olarak adlandırılan dokuz mısralı şiir ölçüsü de kullanılmaya başlanmıştır. Fransız alexandrini (metrik sistemli mısra), Fransa literatüründe kahramanlık mısrası olarak kullanılmaktadır fakat önceki dönemlerde  on heceli ölçüte öncelik verilmiştir.

Dünya destanları

Bu liste ulusal destanlar ve dünya halklarının destanları bağlamında karşılaştırılabilir.

Eski destanlar (500'e kadar) 

MÖ 20. - 10. yüzyıl

Gılgamış destanı (Mezopotamya mitolojisi)

Atrahasis (Mezopotamya mitolojisi)

Enuma Elish (Babil mitolojisi)

Keret Efsanesi (Ugarit mitolojisi)

Kumarbi'nin Döngüsü (Hurri mitolojisi)

MÖ 8. yüzyıldan MS 3. yüzyıla

Veda Vyasa'ya atfedilen Mahābhārata, (Hint mitolojisi)

Valmiki'ye atfedilen Rammiye (Hint mitolojisi)

MÖ 8. yüzyıldan 6. yüzyıla

Homeros'a atfedilen İlyada (Yunan mitolojisi)

Homeros'a atfedilen Odesa (Yunan mitolojisi)

Hesiodos'a atfedilen Eserler ve Günler (Yunan mitolojisi)

Hesiodos'a atfedilen Teogoni (Yunan mitolojisi)

Hesiodos'a atfedilen Kadının Kataloğu (Yunan mitolojisi)

Hadesod'a atfedilen Herakles kalkanı (Yunan mitolojisi)

Epik halkası olarak adlandırılan Cypria, Aethiopis, Little Iliad (Küçük İlyada), Iliupersis, Nostoi ve Telegony (bazı kısımları günümüze ulaşmıştır).

Theba dönemine ait Oedipodea, Thebaid, Epigoni ve Alcmeonis (bazı kısımları günümüze ulaşmıştır).

Hesiod'a atfedilen bir dizi antik çağ destanı (günümüze bazı kısımları kalan) : Aegimius (aynı zamanda Milet'li Cercops'a da atfedilir), Astronomi, Perithous'un nesli, Idae Daktilleri (neredeyse tümü kayıp), Megala Erga, Megalai Ehoiai, Melampodia ve Ceyx'in Düğünü.

Homeros veya Samos'lu Creophylus'una atfedilen Oechalia'nın Zaptı adlı antik dönem destanı (bazı kısımları günümüze ulaşmıştır).

Antik dönemde Homeros'a atfedilen Phocais (bazı kısımları günümüze ulaşmıştır).

Korint'li Eumelus'a atfedilen Titanomahia (bazı kısımları günümüze ulaşmıştır).

Danais (erken dönem şairlerinden biri tarafından yazılmıştır ve Aeschylus'un Danaid tetralojisinin esin kaynağıdır), Minyas ve Naupactia (neredeyse tümü kayıp).

MÖ 3. yüzyıl

 Rodos'lu Apollonius'un Argonautika destanı

MÖ 1. yüzyıl

Lucretius'un Evrenin Yapısı (Latin Edebiyatı, Epikür akımı)

Virgil'in Georgics eseri

Virgil'in Aelius eseri (Roma mitolojisi)

MS 1. yüzyıl

Astronomica - Marcus Manilius

Ovid tarafından yazılan Dönüşümler (Yunan ve Roma mitolojisi)

Pharsalia - Lucan  (Roma tarihi)

Punica - Silius Italicus (Roma tarihi)

Statius - Thebaid ve Achilleid (Roma şairi, Yunan mitolojisi)

2. yüzyıl 

Buddhacarita: Aśvaghoṣa (Hint destan şiiri)

2. ila 5. yüzyıl 

Tamil Edebiyatının Beş Büyük Destanı: Cilappatikāram, Manimekalai, Cīvaka Cintāmaṇi, Valayapathi, Kundalakēci

3. - 4. yüzyıl 

Posthomerica - İzmir'li Quintus 

4. yüzyıl 

Kumārasambhava - Kālidāsa (Hint destanı)

Kālidāsa - Raghuvaṃśa (Hint destanı)

5. yüzyıl 

Argonautica Orphica - Anonim

Nonnus tarafından Dionysiaca

Mahavamsa, Pali'de yazılmış

Ortaçağ destanları (500-1500) 

7. yüzyıl 

Táin Bó Cúailnge (Eski İrlandaca)

Bhaṭṭikāvya - Sanskritçe dalkavukluk destanı ve Pāṇini'nin Aṣṭādhyāyī'si

Mhabharata'da bir bölüm esas alınarak Bharavi tarafından yazılan Sanskrit destan Kiratarjuniya 

Mahashharata'daki bir başka bölümden alınan Magha'nın Shishupala Vadha adlı Sanskritçe destanı 

8-10. Yüzyıl 

Beowulf (Eski İngilizce)

Waltharius'da geçen hikayenin eski İngilizce versiyonu Waldere (aşağıda), kısa bir bölümü günümüze ulaşmıştır

Sasun'un Hafribeni (Ermeni)

Bhagavata Purana (Sanskritçe) "Lordun Hikayeleri", önceki kaynaklara dayanır

Hildebrand'ın Hali ve Muspilli (Eski Güney Almancası, 870 ler)

Kakawin Ramayana, Ramayana'nın cava versiyonu (870 ler)

Şehname (Pers edebiyatı; tarih öncesi çağlardan Sasani İmparatorluğun çöküşünü konu alan, Firdevsi tarafından yazılan Fars efsanesi ve tarihi)

Akitanya'lı Walter hakkında, St. Gall'den Ekkehard tarafından yazılan Waltharius (Latince)

Edda Destanı (belirli bir yazarı yok; Kuzey Germen halklarının sözlü geleneği)

Vikramarjuna Vijaya ve Ādi purāṇa (941 ler), Adikavi Pampa'nın Kannada şiirleri

Ajitha Purana ve Gadaayuddha (993 ve 999 arası), Ranna'nın Kannada şiirleri

Neelakesi (Tamil Jain destanı)

11. yüzyıl 

Taghribat Bani Hilal (Arapça); Bkz. Arapça epik edebiyat

Ruodlieb (Latin), bir Alman yazar tarafından

Digenis Akritas (Yunanca); Bizans İmparatorluğu'nun bir kahramanı hakkında

Kral Gesar destanı (Tibetçe)

Rodrigo Díaz de Vivar hakkında ilgili ilk şiir olan Carmen Campidoctoris

Borzu Nama, 'Amid Abu'l' Ala '' Ata b. Yaqub Kateb Razi ("Şehname" benzeri bir ana karakteri ve tarzı olan Fars destanı)

Faramarz Nama ("Şehname" benzeri bir ana karakteri ve tarzı olan Fars destanı)

12. yüzyıl 

Roland'ın Şarkısı (Eski Fransız)

Shota Rustaveli'nin Panter Postlu Şövalye destanı (Gürcüce)

Alexandreis - Châtillon'lu Walter (Latince)

De bello Troiano ve Kayıp Antiocheis - Exeter Joseph

Carmen de Prodicione Guenonis, Roland'ın Şarkısı'nın Latince'deki hikayesinin versiyonu

Architrenius - Hauville'li John, Latince hiciv

Eboli'li Peter tarafından yazılan Liber ad honorem Augusti, Sicilya'nın Kutsal Roma İmparatoru VI.Henry tarafından fethini anlatan öykü (Latince)

Igor'un Serüveni Masalı ve Bylinalar (11-19. Yüzyıllar)

Naishadha Charita - Sriharsha

Benoît de Sainte-Maure tarafından yazaılan Roman de Troie, Ortaçağda Troya Savaşı'nın tekrar anlatılışı

Almeria Şiirleri (Latince)

Wace'den Roman de Brut ve Roman de Rou, Normandiye kayıtları

Almanca konuşan anonim bir  yazar tarafından yazılan Eupolemius

Hakim Īrānšāh b. Abi'l Khayr'a atfedilen Bahman Nama ve Kush Nama adlı eserler

Banu Goshasp Nama

Kambar tarafından Ramayana'dan esinlenerek yazılan Ramambaram

13. yüzyıl

Nibelungenlied (Orta Yüksek Almanca)

Kudrun (Orta Yüksek Almanca)

Brut Layamon (Erken Orta İngilizce)

Chanson de la Croisade Albigeoise ("Albigens Haçlı Seferi Şarkısı", Occitanca)

Antar (Arapça)

Sirat el-Zahir Baibars (Arapça); Bkz. Arapça epik edebiyat

Osman'ın Rüyası (Osmanlıca)

Sundiata destanı

El Cantar de Mio Cid, Reconquista'nın İspanyol destanı (Eski İspanyol)

Johannes de Garlandia'nın De Triumphis ecclesiae (Latin)

William Rennes'den Gesta Regum Britanniae (Latin)

Van den vos Reynaerde (Orta Hollandaca)

Poeme de Fernán González, San Pedro de Arlanza'nın keşişi tarafından yazılan Cantar de gesta; 1250-1266 (Eski İspanyolca)

Yi Seung-hyu tarafından yazılan "Jewang ungi (Uyaklı Saray günlükleri", 1287 Kore)

Basava purana tarafından yazılan Palkuriki Somanatha (Teluguca)

14. yüzyıl 

Dante Alighieri'nin İlahi Komedisi

İsimsiz bir din adamı tarafından yazılan Cursor Mundi'ye (yaklaşık 1.300)

Petrarca tarafından yazılan Afrika (Latince)

Heike Masalı, Japon destansı savaş hikayesi

John Barbour tarafından yazılan Brus (İskoçça) 

La Spagna, Sostegno di Zanobi'ye atfedilir (1350-1360)

Mocedades de Rodrigo (yaklaşık 1136)

Kudüs'ün kuşatılması (1370-1380 arası, Orta İngilizce)

Hamdollah Mostowfi tarafından yazılan Zafarnamah

15. yüzyıl 

Matteo Maria Boiardo tarafından yazılan Orlando innamorato (1495)

Shmuel-Bukh ( Samuel İncilli'ne dayanan Eski Yiddiş şövalye masalı)

Mlokhim-Bukh (Eski Yiddiş destanı, Kutsal Krallar Kitabına dayanan epik şiir)

Dede Korkut Hikayeleri

Luigi Pulci'nin sahte kahramanlık unsurları içeren Morgante eseri (1485)

Blind Harry'nin Wallace'ı (İskoç Şövalyeleri Şiiri)

John Lydgate tarafından yazılan Truva Kitabı kitap (Orta İngilizce)

Tipik Theodoric, Hugdietrich, Wolfdietrich ve Ortnit dönemlerine ait unsurlar içeren, 15. ve 16. yüzyıl, Heldenbuch el yazmaları.

Gerçek yazarları bilinmeyen Ibong Adarna

Modern destanlar (1500'den itibaren) 

16. yüzyıl 

Judita: Marko Marulić (1501)

Orlando Furioso - Ludovico Ariosto (1516)

Marco Girolamo Vida tarafından yazılan Christiad (1535)

Luís de Camões tarafından yazılan Os Lusíadas (yaklaşık 1572)

L'Amadigi - Bernardo Tasso (1560)

La Araucana, - Alonso de Ercilla y Zúñiga (1569-1589)

La Gerusalemme liberata - Torquato Tasso (1575)

Ramacharitamanasa (Ramayana dayanır) - Goswami Tulsidas (1577) 

Faerie Queene - Edmund Spenser (1596) 

Venus ve Adonis (1593) ve Lucrece (1594) - Shakespeare

17. yüzyıl 

La Argentina-  Martín del Barco Centenera (1602)

La Cleopatra - Girolamo Graziani (1632) 

Biag ni Lam-ang - Pedro Bucaneg (1640)

Il Conquisto di Granata - Girolamo Graziani (1650)

Dört Monarşinin Tam Özeti - Anne Bradstreet (1650) 

Miklós Zrínyi'nin yazdığı, Latince ünvanı Obsidionis Szigetianae olarak bilinen Szigeti veszedelem adlı Macar destanı (1651) 

William Davenant'ın Gondibert eseri (1651)

Kayıp Cennet (1667) ve Cennet'e kavuşmak (1671) - John Milton

18. yüzyıl

Keaulumok tarafından yazılan Kumulipo (1700), ilk kez 1889'da yayınlanan Antik Hawaii'nin kozmogonik soy ağacı

Voltaire'in eseri Henriade (1723)

Utendi wa Tambuka- Bwana Mwengo (1728)

La Pucelle d'Orléans - Voltaire (1756)

Kristijonas Donelaitis'in Mevsimleri (1765-1775)

O Uraguai, Basílio da Gama (1769)

Caoineadh Airt Uí Laoghaire - Eibhlín Dubh Ní Chonaill (1773)

Caramuru - Santa Rita Durão (1781)

Jeanne d'Arc - Robert Southey (1796) 

Hermann ve Dorothea - Johann Wolfgang von Goethe (1797)

19. yüzyıl 

Nguyễn Du'nun Kiều Masalı (yaklaşık 1.800)

Thalaba Destroyer - Robert Southey (1801)

Madoc - Robert Southey (1805)

Joel Barlow'un Columbiad'ı (1807)

Milton: William Blake'in Bir Şiiri (1804-1810)

Walter Scott'un Marmion'u (1808)

Childe Harold'un seyahatlerini anlatan Pilgrimage by Lord Byron (Lord'Byron'un Hac Yolculuğu)  (1812-1818)

Kraliçe Mab  - Percy Bysshe Shelley (1813)

Roderick Robert Southey'nin Gotların Sonu (1814)

Walter Scott'un Isles Lordu (1813)

Alastor veya Yalnızlık Ruhu - Percy Bysshe Shelley (1815)

Percy Bysshe Shelley'nin İslam'ın Baş kaldırışı (Laon ve Cyntha) (1817)

Harold The Dauntless, Walter Scott (1817) 

Endymion, John Keats (1818)

John Keats tarafından Hyperion (1818) ve Hyperion'un Düşüşü (1819)

Maraton Savaşı - Elizabeth Barrett Browning (1820)

Sunthorn Phu'nun Phra Aphai Mani'si (1821 veya 1823-1845)

Lord Byron tarafından yazılmış Don Juan (1824). Kendinden önceci epik türleriyle alay eden sahte kahramanlık destanı

Tamerlane - Edgar Allan Poe (1827)

Henrik Wergeland'ın Yaratılış, İnsan ve Mesih eseri (1829)

Aeschylus tarafından zincirlenen Prometheus, Elizabeth Barrett Browning tarafından tercüme edildi (1833)

Pan Tadeusz, Adam Mickiewicz (1834) 

Savica'daki Vaftiz (Krst pri Savici), France Prešeren (1836)

Laura'daki Florante, Francisco Balagtas'ın hicivi (1838)

John Fitchett'ın Kral Alfred eseri (Robert Roscoe tarafından tamamlanmış ve 1841-1842'de yayınlanmıştır)

János Vitéz, Sándor Petőfi (1845)

Smrt Smail-age Čengića - Ivan Mažuranić (1846)

János Arany tarafından yazılan "Toldi Üçlemesi" ;Toldi (1846), Toldi szerelme ("Toldi'nin Aşkı", 1879) ve Toldi estéje ("Toldi'nin Gecesi", 1848)

Henry Wadsworth Longfellow'ın Evangeline eseri (1847)

Dağ Çelengi - Petar II. Petrović-Njegoš (1847)

Johan Ludvig Runeberg'in Teign Stål Masalları (İlk bölüm 1848'de yayınlandı, ikinci bölüm 1860'da yayınlandı)

Kalevala - Elias Lönnrot (1849 Fin mitolojisi)

I-Juca-Pirama, Gonçalves Dias (1851)

Kalevipoeg, Friedrich Reinhold Kreutzwald (1853 Estonya mitolojisi)

William Wordsworth'in Prelude eseri

Walt Whitman'ın Benim Şarkım eseri (1855)

Henry Wadsworth Longfellow'ın Hiawatha Şarkısı eseri (1855)

Kral Olaf'ın Destanı (Henry Wadsworth Longfellow) (1856-1863)

Aurora - Leigh Elizabeth Barrett Browning (1857)

Michael Madhusudan Dutta'nın Meghnad Badh Kavya eseri (1861)

Terje Vigen - Henrik Ibsen (1862) 

La Légende des Siècles (Yüzyılın Efsanesi) Victor Hugo (1859-1877)

William Morris'in Yeryüzü Cenneti (1868-1870)

Ibonia, Madagaskar'ın sözlü destanı (ilk kopyası: 1870)

José Hernández'in Martín Fierro eseri (1872)

Kralın DüşleriAlfred Lord Tennyson (yaklaşık 1.874)

Clarel - Herman Melville (1876)

Volsung'un Sigurd Hikayesi ve William Morris'in Niblungs'un Düşüşü eserleri (1876)

L'Atlàntida - Jacint Verdaguer (1877)

Asya'nın Işığı - Edwin Arnold (1879)

Korkunç Gecelerin Kenti- James Thomson (1874'de bitmiş, 1880'de yayınlandı)

Tristram of Lyonesse, Algernon Charles Swinburne (1882) 

Robert Bridges'in Eros ve Psyche  (1885)

Victor Hugo tarafından yazılan La Fin de Satan (1855 ile 1860 yılları arasında yazılmış, 1886'da yayınlanmıştır)

Canigó - Jacint Verdaguer (1886)

Lāčplēsis ('Ayı Avcısı) - Andrejs Pumpurs (1888; Letonya Mitolojisi) 

Tabaré - Juan Zorrilla de San Martín (1888; Uruguay milli destanı)

William Butler Yeats'in Oisin'in Gezintileri eseri (1889)

Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu

Amir Arsalan, Muhammed Ali Naqıb el-Mamalek'in İran Kâkar Şahına anlattığı öykü

20. yüzyıl 

John Neihardt'ın İlahi Enchantment eseri (1900)

Gjergj Fishta'nın Lahuta e Malcís eseri (1902-1937 arası yazılmıştır)

Ural-batyr (Bashkirların sözlü geleneği, 1910'da Mukhamedsha Burangulov tarafından yazıya geçirilmiştir)

Beyaz Atın Hikayesi, GK Chesterton (1911) 

Fensando Pessoa'nın Mensagem eseri (1913-1934)

Ezra Pound'un Cantos'u (1915-1969'dan sonra)

Dorvyzhy, folklorik eserlere dayanan Udmurt milli destanı. Mikhail Khudiakov tarafından Rusça olarak derlendi (1920) 

JRr Tolkien'in Sigurd ve Gudrún Efsanesi (oluşturulma 1920-1939 ve yayınlama 2009)

Batı'nın Dönemi - John Neihardt (1921-1949)

Odyssey (1924-1938): Nikos Kazantzakis'in yazdığı antik Yunan eserinin bir devamı niteliğindedir

Dymer - CS Lewis (1926) 

Louis Zukofsky'nin "A" eseri (1927-1978'de düzenlenmiştir)

John Brown'ın Vücudu - Stephen Vincent Benét (1928)

Arthur'un Devrilmesi - JRR Tolkien'in (düzenleme 1930 - 1934, yayınlanma 2013)

Köprü - Hart Crane (1930)

Kamayani, Jaishankar Prasad (1936)

Canto General, Pablo Neruda (1938-1950)

William Carlos Williams'ın Paterson eseri (1940-1961 arası)

Chittadhar Hridaya'nın Sugata Saurabha eseri (1941-1945)

Öldürmek İçin Zafer - Hugh John Lofting (1942)

Rashmirathi (1952), Hunkar, Ramdhari Singh 'Dinkar'

Savitri, Aurobindo Ghose (1950)

Charles Olson'ın Maximus Şiirleri eseri (1950-1970)

Harry Martinson'ın Aniara eseri (1956'da düzenlendi)

Lawino'nun Şarkısı - Okot p'Bitek (1966)

H. Warner Munn'ın,  Joan'ın Sancağı eseri (1975)

Kristubhagavatam- PC Devassia (1976)

Sandover'da Değişen Işık - James Merrill (düzenleme 1976-1982)

Ayın 'Seni Seviyorum' dediği Savaş Alanı - Frank Stanford (1977'de yayınlandı)

İmparator Büyük Shaka, Mazisi Kunene (1979)

Húrin Çocukları ve Leithian'ın Aşkı - JR r Tolkien (1985'de yayınlandı)

Giannina Braschi'nin Düşler İmparatorluğu (1988)

Derek Walcott'un Omeros eseri (1990)

Arundhati, Jagadguru Rambhadracharya (1994)

AM Sharonov'un Mastorava eseri (1994)

Jan Křesadlo'nun Astronautilía Hvězdoplavba eseri (1995)

Fredy Neptune: Les Murray'ın nazım türünde bir romanı (1998)

21. yüzyıl 

Jagadguru Rambhadracharya'nın Sribhargavaraghaviyam (2002), Ashtavakra (2009) ve Gitaramayanam (2009-2010, 2011'de yayınlandı) eserleri.

Diğer destanlar

Gesta Berengarii imperatoris

Bamana Segu efsanesi, Bambana halkının sözlü destanı , 19. yüzyılda tamamlanmış ve 20. yüzyılda kaydedilmiştir

Karanlık Epik, ilkel Çin'in hikayeleri ve efsaneleri

Jangar destanı, Oirat halkının şiiri

Köroğlu destanı, çoğunlukla 18. yüzyılda yazılan Türk sözlü geleneği

Unutulan, Bulgaristanın epik efsanesi

Hikayat Seri Rama, Ramayana'nın Malezya versiyonu

Hinilawod, Panay adasındaki Filipin destanı

Khun Chang Khun Phaen, bir Tayland destanı

Klei Han Y Dam San, Vietnam destanı

Koti ve Chennayya ve Siri Destanı, Tulu şiirleri

Kutune Shirka, birçok çevirisi olan Ainu halkının kutsal yukar destanı.

Richard Wagner'in Parsifal'ı (opera, beste 1880-1882)

1703 ve 1814 versiyonlarının popüler olduğu Filipin dini destanı Pasyón

Tayland'ın Ramayana kaynaklı ulusal destanı Ramakien

Der Ring des Nibelungen, Richard Wagner (opera, bestelenme tarihi 1848-1874)

Bir Jain rahibesi Siribhoovalaya; Kumudendu Muni'nin yazdığı, çok dilli bir edebiyatın eşsiz eseri

Sundiata, Mali destanı

Yadegar-e Zariran (Orta Farsça)

Ramayana'nın Burma versiyonu Yama Zatdaw.