03 June 2023, Saturday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Bronz Çağı

İçindekiler
  1. Bronz Çağı nedir?
  2. Bronz Çağı tarihi
  3. Bronz Çağı dışında
  4. Bronz Çağı ticareti

Bronz Çağı nedir?

Bronz Çağı veya Tunç Çağı, bronzun, ilk yazının ve kentsel medeniyetin diğer erken özelliklerinin kullanılmasıyla karakterize edilen bir dönemdir. Bronz Çağı, modern zamanlarda Christian Jürgensen Thomsen tarafından antik toplumların sınıflandırılması ve incelenmesi için önerildiği üzere, Taş-Bronz-Demir çağları sisteminin ikinci ana dönemidir.

Kendi bakırını eriten ve kalay, arsenik veya diğer metallerle alaşım yapan veya başka üretim alanlarından gelen bronzun ticaretini yapan antik bir medeniyetin, Bronz Çağı'nda yer aldığı kabul edilir. Bakır-kalay cevherleri nadirdir. MÖ üçüncü bin yılda bronz ticaretine başlamadan önce Batı Asya'da kalay bronzları yoktu. Dünya genelinde, Bronz Çağı genellikle Neolitik Çağ'dan sonra gelirken, Kalkolitik Çağ da geçiş dönemi niteliğindedir. Demir Çağı genellikle Bronz Çağı'nın ardından gelse de, bazı bölgelerde (Sahra altı Afrika gibi) Demir Çağı doğruca Neolitik Çağ'a girmiştir.

Bronz Çağı kültürleri ilk yazıyı geliştirmelerinde farklılık gösteriyordu. Arkeolojik kanıtlara göre, Mezopotamya (çivi yazısı) ve Mısır (hiyeroglif yazısı) kültürleri, ilk yaşayabilir yazı sistemlerini geliştirdiler.

Bronz Çağı tarihi

Bronz teknolojisinin başlatılmasının ve geliştirilmesinin yeri ve zamanı evrensel olarak eş zamanlı olmasa da, genel dönem, bronzun yaygın kullanımı ile karakterize edilir. İnsan yapımı kalay bronz teknolojisi, grup üretim tekniklerini gerektirir. Kalay, kazarak çıkarılmalıdır (esas olarak kalay cevheri kasiteriti olarak) ve ayrı ayrı ergitilmelidir. Daha sonra, bronz alaşımı yapmak için ergimiş bakıra eklenmelidir. Bronz Çağı, metallerin yaygın olarak kullanıldığı ve ticaret ağlarının geliştiği bir dönemdir. 2013 yılına ait bir rapor, en eski kalay alaşımlı bronzun, Pločnik'teki (Sırbistan) bir Vinča kültürü yerleşim yerinde bulunduğunu ve MÖ 5. bin yılın ortalarına tarihlendiğini ileri sürmektedir. Ancak bu medeniyet, geleneksel olarak Bronz Çağı'nın bir parçası sayılmamaktadır. Bulunan örneğin tarihlemesi tartışmalıdır.

Yakın Doğu'da Bronz Çağı

Antik Yakın Doğu'daki Bronz Çağı, MÖ 4. bin yılda Sümer yükselişi ile başladı. Antik Yakın Doğu'daki kültürler (genellikle "medeniyetin beşikleri" nden biri olarak adlandırılırlar), yıl boyunca yoğun tarım yapıyorlardı. Bir yazı sistemi geliştirdiler, çömlekçi tekerleğini icat ettiler, merkezi bir yönetim, kanunlar ve imparatorluklar oluşturdular ve sosyal tabakalaşmayı, köleliği ve organize savaşı başlattılar. Bölgedeki toplumlar, astronomi ve matematiğin temellerini attılar.

Çağ alt bölümleri

Antik Yakın Doğu Bronz Çağı şu şekilde bölünebilir:

Mezopotamya'da Bronz Çağı

Mezopotamya'da Mezopotamya Bronz Çağı, yaklaşık olarak  MÖ 2900'de başladı ve Kassite dönemiyle sona erdi (yaklaşık olarak MÖ 1500 - MÖ 1155). Erken, Orta ve Geç Bronz Çağı'na olağan üçlü küme kullanılmaz. Bunun yerine, öncelikle sanat tarihi özelliklerine ve tarihsel özelliklere dayanan bir ayırma daha yaygındır.

Antik Yakın Doğu'nun şehirlerinde on binlerce insan barınıyordu. Orta Tunç (Bronz) Çağı'ndaki Ur ve Geç Tunç Çağı'ndaki Babil, benzer şekilde geniş nüfuslara sahiptiler. Babil'in en eski bahsi, MÖ 23. yüzyılda Akad'lı Sargon döneminden kalma bir tablette görülüyor. Amorit hanedanı MÖ 19. yüzyılda Babil şehir devletini kurdu. 100 yıl sonra, kısa bir süre için diğer şehir devletlerinin yönetimini aldı ve Eski Babil Dönemi olarak da bilinen ilk Babil imparatorluğunu kurdu. Babil, resmi kullanım için yazılı Semitik (Samilere ait) Akad dilini kabul etti. O zamandan sonra, Sümer dili artık konuşulmadı, fakat dini amaçlarla kullanımı devam etti. Akad ve Sümer gelenekleri Babil kültürünün daha sonraki dönemlerinde büyük bir rol oynamıştır ve bölge, dış yönetim altındayken bile, Bronz ve Erken Demir Çağı boyunca önemli bir kültür merkezi olmayı sürdürmüştür.

İran Yaylası'nda Bronz Çağı

Elam, Mezopotamya'nın doğusunda bulunan antik bir uygarlıktı. Eski Elam döneminde (Orta Tunç Çağı), Elam, İran platosunda Anshan merkezli  krallıklardan oluşuyordu ve MÖ 2. bin yılın ortalarından itibaren ise merkezi, Huzistan ovalarındaki Susa oldu. Elam kültürü, Kut İmparatorluğunda ve özellikle de onu meydana getiren Ahameniş İmparatorluğu'nda çok önemli bir rol oynamıştır.

Amu Derya (Oxus) uygarlığı, yaklaşık olarak MÖ 2300 ila MÖ 1700 arasına tarihlenen bir Orta Asya Bronz Çağı kültürüdür. Merkezi, Amu Derya (Oxus) nehrinin üst tarafında idi. Erken Tunç Çağı'nda Kopet Dağı vahaları kültürü ve Altın Tepe, proto-kentsel bir toplum geliştirdi. Bu, Namazga Tepe'deki IV. seviyeye tekabül eder. O zaman bile Altın Tepe büyük bir merkezdi. Çömlekçilik, tekerlek çevrilerek yapılıyordu. Üzüm yetiştiriliyordu. Bu kent gelişimi seviyesine yaklaşık olarak MÖ 2300'de Orta Tunç Çağı'nda ulaşıldı. Bu, Namazga Tepe'deki V. seviyeyle aynı döneme denk geliyordu. Bu Bronz Çağı kültürüne, Baktria-Margiana Arkeolojik Kompleksi (BMAC) adı verilir.

İndus Vadisi Uygarlığı'nınkine benzer Kulli kültürü,  MÖ 2500-2000 dolaylarında güney Belucistan (Gedrosya)'da yer alıyordu. Tarım, bu halkın ekonomik dayanağıydı. Birkaç yerde, son derece gelişmiş bir su yönetimi sisteminin kanıtları olan barajlar bulundu. 

Konar Sandal, 2001 yılında el konulan eski eser koleksiyonuna dayanılarak MÖ 3. bin yıl kültürü olduğu varsayılan "Jiroft kültürü" ile ilişkilidir.

Anadolu'da Bronz Çağı

Hitit İmparatorluğu MÖ 18. yüzyıldan itibaren Kuzey Anadolu'daki Hattuşa'da kuruldu. MÖ 14. yüzyılda Hitit Krallığı; Orta Anadolu'yu, Ugarit'e kadar güneybatı Suriye'yi ve Üst Mezopotamya'yı kapsayan bir bölgede yükselmiştir. MÖ 1180'den sonra, Levant (Doğu Akdeniz ülkeleri)'ın ortasındaki genel kargaşanın, Deniz Halklarının ani gelişiyle ilişkili olduğu öne sürüldü. Bu sırada krallık, bağımsız "Yeni Hitit" şehir devletlerine bölündü; bunların bazıları MÖ 8. yüzyıla kadar ayakta kaldı.

MÖ 2. bin yılın ikinci yarısında, Batı Anadolu'daki Arzawa, muhtemelen Güney Anadolu'daki Türk Göller Bölgesi'nden Ege kıyısına kadar uzanan bir kuşakta yer alıyordu. Arzawa, Orta ve Yeni Hitit Krallığı'nın batı komşusuydu (bazen rakibi ve bazen de bir vasalıydı).

Assuwa ligi, bir devletler konfederasyonu idi ve batı Anadolu'da, MÖ 1400'lü yıllarda I. Tudhaliya emrindeki Hititler tarafından yenilgiye uğratılmıştı. Arzawa genellikle kuzeyinde yer alan ve hakkında daha az şey bilinen Assuwa ile ilişkilendirilmiştir. Arzawa muhtemelen Assuwa'nın sınır komşusuydu. Arzawa, Assuwa için alternatif bir terim olabilir (en azından bazı dönemlerde).

Levant'da Bronz Çağı

Modern bilimlerde Bronz Çağı Levant'ının kronolojisi, Erken Bronz Çağı'na karşılık gelen Erken/Proto Suriye; Orta Tunç Çağı'na karşılık gelen Eski Suriye ve Geç Tunç Çağı'na karşılık gelen Orta Suriye şeklinde bölünür. Neo-Suriye terimi, Erken Demir Çağı'nı işaret etmek için kullanılır.

Eski Suriye, ilk krallık olan Eblait ve ikinci krallık olan Nagar ve Mariote tarafından yönetildi. Akadlar, Levant'ın geniş bölgelerini fethettiler ve onları, MÖ 2000 ila MÖ 1600 dolaylarında Mari, Yamhad, Qatna ve Asur'da ortaya çıkan Amorit krallıkları izledi. MÖ 15. yüzyıldan itibaren Amurru terimi genellikle, Asi Nehri üzerindeki Kadeş'e kadar Kenan'ın kuzeyinde uzanan bölge için kullanılır.

Mısır ile Ugarit arasındaki bilinen en eski temas (ve Ugarit uygarlığının ilk kesin tarihlemesi), MÖ 1971 ila MÖ 1956 yılları arasındaki Orta Krallık Firavunu I. Senusret ile tanımlanan bir akik boncuktan gelmektedir. Mısır firavunları III. Senusret ve  III. Amenemhet dönemlerinden kalma bir stela (kitabeli dikili taş) ve bir heykel de bulunmuştur. Bununla birlikte, bu anıtların tam olarak ne zaman Ugarit'e vardığı bilinmemektedir. Yaklaşık olarak MÖ 1350'de Ugarit'ten gelen ve I. Ammittamru ve onun kraliçesi II. Niqmaddu tarafından yazılan Amarna mektuplarındaki mesajlar keşfedildi. MÖ 16. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Ugarit; Mısır ve Kıbrıs (Alashiya olarak adlandırılıyordu) ile sürekli temas halinde kaldı.

Mitanni, yaklaşık olarak MÖ 1500 ila MÖ 1300'den itibaren kuzey Suriye'de ve güneydoğu Anadolu'da kurulmuş bir devletti. Ağırlıklı olarak Hurrilerden oluşan bir nüfusu yöneten Ari dili konuşan Hintli bir sınıfının kurduğu Mitanni, Hititlilerin, Mezopotamya'da bir vakum gücü meydana getiren Kassite Babili'ni yok etmesinin ardından bölgesel bir güç haline geldi. Mitanni krallığının ilk dönemlerinde en önemli rakibi Thutmosids yönetimindeki Mısır'dı. Bununla birlikte, Hitit imparatorluğu'nun yükselişiyle, Mitanni ve Mısır, Hitit hakimiyeti tehdidine karşı karşılıklı çıkarlarını korumak üzere bir ittifak kurdular. Mitanni, MÖ 14. yüzyılda iktidarının zirvesindeyken, arkeologların Habur Nehri'nin suları üzerinde olduğunu saptadıkları başkent Washukanni'de yer alan karakollara sahipti. Sonunda, Mitanni, Hitit'e ve daha sonra Asur saldırılarına yenik düştü ve Orta Asur İmparatorluğu'nun bir vilayeti haline geldi.

İsrailliler, kabile dönemlerinde ve monarşik dönemde (MÖ 15. yy - MÖ 6. yy) Kenan'ın bir bölümünde yaşayan, eski bir Sami dili konuşan Antik Yakın Doğu'nun bir halkıydılar. Monarşinin düşüşünden sonra bu bölgede daha az sayıda insan yaşadı. İsrail adı ilk olarak MÖ 1209 dolaylarında, Geç Tunç Çağı'nın sonu ve Demir Çağı'nın başlangıcında, Mısır Firavunu Merneptah tarafından diktirilen Merneptah Stel'i (dikili taş) üzerinde görülmektedir.

Aramiler, Geç Tunç Çağı'nda ve erken Demir Çağı'nda modern Suriye'den (İncil'de Aram olarak geçer) kaynaklanan yarı göçebe ve pastoral (kırsal hayvancılık yapan) bir Kuzeybatı Sami halkıydı. Büyük gruplar, yerli Akad (Asur ve Babil) nüfusa karıştıkları Mezopotamya'ya göç ettiler. Aramiler hiçbir zaman birleşik bir imparatorluğa sahip olmadılar. Yakın Doğu'nun dört bir yanındaki bağımsız krallıklara bölündüler. Bronz Çağı'nın çöküşünden sonra, siyasi nüfuzları, bir dizi Suriye-Hitit devleti ile sınırlıydı. Bu devletler, MÖ 8. yüzyılda tamamen Yeni Asur İmparatorluğu tarafından ele geçirildiler. 

Orta Asya'da Bronz çağı

Seima-Türbino Fenomeni

Günümüzdeki Güney Rusya ve Orta Moğolistan'da yer alan Altay Dağları, Seima-Turbino Fenomeni olarak adlandırılan bir kültürel muammanın kökeni olarak tespit edilmiştir. MÖ 2000'li yıllarda bu bölgedeki iklim değişikliğinin ve bunun ardından gelen ekolojik, ekonomik ve politik değişikliklerin, batıda Kuzeydoğu Avrupa'ya doğru, doğuda Çin'e doğru, güneyde ise Vietnam ve Tayland'a doğru 4.000 millik bir sınıra kadar hızlı ve kitlesel bir göçe sebep olduğu tahmin edilmektedir. Bu göç yalnızca beş ila altı kuşakta gerçekleşti ve batıda Finlandiya'dan, aynı metal işleme teknolojisini kullanan ve bazı bölgelerde at yetiştiriciliği ve biniciliği yapan doğudaki Tayland'a kadar götürdü. Aynı göçlerin Avrupa ve Asya'da Uralca dil grubunu yaygınlaştırdığı da tahmin ediliyor: Macarca, Fince ve Estonyaca da dahil olmak üzere bu gruptan 39 dil hala yaşıyor. Bununla birlikte, Güney Sibirya ve Kazakistan (Andronovo ufku) bölgelerinde yapılan son genetik testler, batı bölgelerinde bronz teknolojisi oldukça uzun süredir bilindiği için, daha çok, bu teknolojinin Hint-Avrupa göçleri yoluyla doğuya yayıldığını desteklemektedir.

Doğu Asya'da Bronz çağı

Çin'de Bronz Çağı

Tarihçiler, Çin'deki "Bronz Çağı" tarihleri konusunda fikir birliğine varamamışlardır. Zorluk, "Bronz Çağı" teriminden geliyor. Çünkü bu terim tarihte bronz aletlerin, taş aletlerin yerini aldığı dönemi işaret etmek için kullanılmaktadır ve daha sonra onların yerini de demir olanlar almıştır. Yeni Çağ'ın araçlarıyla birlikte, önceki çağın aletleri artık kullanılmaz olmuştur. Bununla birlikte, Çin'de, Tunç Çağı için kesin bir tarih kümesi oluşturma girişiminde bulunmak iki faktör sebebiyle karmaşıktır:

  1. Demir ergitme teknolojisinin gelişi ve
  2. Bronz nesnelerin var olmaya devam etmesi.

En erken bronz eserler, Majiayao kültürü yerleşim yerinde (MÖ 3100 ve MÖ 2700 yılları arasında) bulunmuştur ve bundan sonra topluluk, Bronz Çağ'a doğru gittikçe büyümüştür.

Çin'de bronz metalurjisi, bazı tarihçilerin Shang hanedanının hüküm sürdüğü tarihler aralığına girdiğini savunduğu Erlitou (Erh-li-t'ou) döneminden kaynaklanıyordu. Diğer tarihçiler, Erlitou yerleşim yerlerinin önceki Xia (Hsia) hanedanına ait olduğuna inanıyorlar. ABD Ulusal Sanat Galerisi, Çin Bronz Çağı'nı Erlitou kültürüyle başlayan ve Batı Zhou hakimiyetinin parçalanmasıyla ansızın biten yaklaşık olarak MÖ 2000 ile MÖ 771 arasındaki dönem olarak tanımlar. Bu, özlü bir referans çerçevesi oluşturmasına rağmen, aynı zamanda bronzun Çin metalurjisi ve kültüründe devam eden önemini gözden kaçırmaktadır. Bu, Mezopotamya'da bronzun keşfinden çok daha sonra olduğu için, bronz teknolojisi, Çin'de bağımsız olarak keşfedilmek yerine ithal edilmiş olabilir. Çin'de bronz işlemenin dış etkiden ayrı olarak geliştiğine inanmak için sebep var olsa da, Xinjiang'daki Europoid mumyalarının keşfi, bu teknolojinin muhtemel bir güzergahla Batı'dan buraya geçtiğini akla getirmektedir.

Sarı Nehir Vadisi'ndeki Shang Hanedanlığı, Xia Hanedanlığından sonra iktidara geldi. Shang Hanedanlığı hakkında bazı doğrudan bilgiler, bronz eserler üzerindeki Shang dönemi yazıtlarından gelirken, çoğu, kahinlerin kullandıkları kemiklerden (kaplumbağa kabukları, sığır kürek kemikleri veya diğer kemikler) gelir. Bu kemiklerin üzerinde, kaydedilmiş ilk Çin harflerinin ana yapısını oluşturan glifler (oyma kabartmalı şekiller) yer almaktadır.

Demir, Zhou Hanedanlığında bulunmuş, ancak asgari düzeyde kullanılmıştır. MÖ 6. yüzyıldan kalma Çin literatürü, demir ergitme bilgisini doğrular; ancak yine de bronz, bundan sonraki bir süre için arkeolojik ve tarihsel kayıtlarda önem taşır. Tarihçi W.C. White, demirin Zhou hanedanının bitiminden önceki herhangi bir dönemde (MÖ 256) bronzun yerini almadığını ve daha sonraki Han döneminde veya MÖ 221 yılına kadar, metal kapların çoğunun bronz olanlardan oluştuğunu iddia etmektedir. 

Çin bronz eserleri, genelde mızrak uçları, keser başları gibi faydalı aletleri ya da araçların ve silahların yanı sıra, gündelik aletlerin değerli materyallerindeki daha ayrıntılı versiyonları olan ritüel bronzlarıdır. Örnekler, Çince'de dings olarak bilinen çok sayıda büyük kurban ritüeli tripodudur. Başka birçok farklı şekil vardır. Günümüze ulaşan tanımlanmış Çin ritüel bronzları, çoğunlukla stilize hayvan yüzleri içeren taotie motifi ile son derece süslü olma eğilimindedirler. Bunlar üç ana motif türü olarak ortaya çıkarlar: İblisler, sembolik hayvanlar ve soyut semboller. Birçok büyük bronz da, erken Çin yazısının günümüze ulaşan yapısını oluşturan dökme yazılar taşır ve bunlar, tarihçilere ve arkeologlara, Çin tarihini, özellikle de Zhou Hanedanlığı dönemini (MÖ 1046 - MÖ 256) birleştirmelerinde yardımcı olmuştur.

Batı Zhou Hanedanlığı bronzları, çoğunlukla değişen tabaka ve muhtemelen sosyal sınıfa ait insanların meydana getirdiği mevcut metinlerde bulunmayan büyük tarih bölümlerini belgelemektedir. Ayrıca, dökme bronz yazılar, el yazmalarının sahip olmadığı bir kalıcılığa sahiptirler ve tarihsel kayda katkıda bulunurlar. Bu yazılar, yaygın olarak dört kısma daha ayrılabilir: Tarih ve yere referans anılan etkinliğin adlandırılması, zanaatkara bronz karşılığında verilen armağanların listesi ve ithaf. Bu kapların sağladığı göreceli referans noktaları, tarihçilerin, kapların çoğunu Batı Zhou döneminin belirli bir zaman dilimi içerisine yerleştirmelerini sağladı ve böylece kapların evrimini ve üzerlerinde betimlenen olguları izleyebiliyorlardı.

Kore'de Bronz Çağı

Yarımadada Bronz Çağı'nın başlangıcı, MÖ 1000 ila MÖ 800 dolaylarıdır. Kore Bronz Çağı kültürü, Liaoning ve Mançurya'dan kaynaklanmasına rağmen, özellikle ritüel nesnelerinde benzersiz tipoloji ve üsluplar sergilemektedir.

Mumun çömlek dönemi, Korece adını, dönemin tamamı boyunca, özellikle MÖ 850 - MÖ 550 yıllarında seramik topluluğunun büyük bir bölümünü oluşturan, bezemesiz veya sade pişirme ve saklama kaplarından almıştır. Mumun dönemi, hem Kore yarımadasındaki hem de Japon adalarındaki yoğun tarımın ve kompleks toplumların kökeni olarak bilinir.

Güney Kore Yarımadası'nın Orta Mumun çanak çömlek dönemi kültürü, Liaoning tarzı bronz hançerlerin ve diğer bronz eserlerin, Yarımadanın Güneyinin iç bölgesine dek değiş tokuş edildiği bir dönemin sonunda (yaklaşık olarak MÖ 900 - MÖ 700), bronz üretimini aşamalı olarak benimsedi (yaklaşık olarak MÖ 700 - MÖ 600). Bronz hançerler, bunları kullanan ve Igeum-dong yerleşim bölgesi gibi güney kıyı merkezlerinde yüksek statülü megalit mezarlarda onlarla birlikte gömülen şahsiyetlere prestij ve itibar verirdi. Bronz, törenlerde ve cenaze kurbanlarında MÖ 100'e kadar önemli bir unsurdu.

Güney Asya'da Bronz çağı

Indus Vadisi'de Bronz Çağı

Hint alt kıtasındaki Bronz Çağı, MÖ 3300 yıllarında İndus Vadisi uygarlığının başlangıcıyla başladı. Indus Vadisi sakinleri olan Haraplar, metalurjide yeni teknikler geliştirdiler ve bakır, bronz, kurşun ve kalay ürettiler. Hint Bronz Çağı'nı, Demir Çağı Vedik Dönemi izlemiştir. MÖ 1900'den MÖ 1400'e tarihlenen Geç Harappan kültürü, Bronz Çağı'ndan Demir Çağı'na geçişle çakışır. Dolayısıyla bu geçişi doğru bir şekilde tarihlemek zordur.

Güneydoğu Asya'da Bronz çağı

Neolitik Çağ'dan kalma, Dong Son davulları adı verilen ilk bronz davullar, Vietnam ve Güney Çin'in Kızıl Nehir Delta bölgelerinden ve çevresinden çıkarılmıştır. Bunlar, Vietnam'ın tarih öncesi Doğu Son Kültürü'yle ilgilidirler. Tayland, Ban Chiang'daki (Güneydoğu Asya) bronz eserlerin, MÖ 2100 yılına ait olduğu keşfedilmiştir. Bununla birlikte, Ban Chiang'daki insan ve domuz kemiklerini tarihleyen radyokarbona göre, bazı bilim adamları Bronz Çağı'nın Ban Çang'daki başlangıcının 2. bin yılın sonlarında olduğunu öne sürmektedirler. Burma, Nyaunggan'daki bronz aletler, seramik ve taş eserleriyle birlikte çıkarılmıştır. Tarihleme, şu anda daha da geniştir (MÖ 3500 - MÖ 500). Charles Higham tarafından kazılan Ban Non Wat, 640'dan fazla mezarın bulunduğu zengin bir yerleşim yeriydi. Bu mezarlardan, toplumsal değerin onlara bağlı olabileceği birçok kompleks bronz madde toplanmıştır.

Bununla birlikte, Ban Chiang, Güneydoğu Asya konusunda metalurjinin en net kanıtına sahip olarak, en kapsamlı şekilde belgelendirilen yerleşim yeridir. MÖ 3. bin yılın sonlarından MS 1. bin yılın başları gibi sert bir tarih aralığında tarihlenen bu yerleşim, tek başına, mezar seramiği (MÖ 2100 - MS 1700 yılları arasında), bronz parçalar, bakır bilezik parçaları ve çok daha fazlası olmak üzere çeşitli eserlere sahiptir. Bununla birlikte, bu yer hakkında ilginç olan, sadece eserlerin yaşı değil, bu teknolojinin en baştan beri yerinde döküm yapıldığını düşündürmesidir. Yerinde döküm, Bronzun, ilk kez, tamamen geliştirildiği Güneydoğu Asya'ya sokulduğu teorisini destekliyor ve bu da, Bronz'un aslında farklı bir ülkeden gelen yenilik olduğunu gösteriyor. Bazı bilim adamları, bakır bazlı metalurjinin, MÖ 1.000 civarında Güneydoğu Asya'ya, kuzeybatı ve orta Çin'den, Guangdong vilayeti ve Yunnan vilayeti gibi güney ve güneybatı bölgeleri yoluyla yayılmış olduğuna inanıyorlar.

Kuzey Vietnam'daki arkeolojik araştırmalar, metalurjinin gelişimini takiben bulaşıcı hastalık oranlarında bir artış olduğunu işaret etmektedir. Erken ve orta Bronz Çağı'na tarihlenen bölgelerdeki iskelet parçaları, daha önceki dönemlerdeki yerleşim yerlerine göre lezyonların daha büyük bir kısmını açıklamaktadır. Bunun birkaç olası anlamı vardır: Birincisi, artan nüfus yoğunluğu ve arazi temizleme/işleme nedeniyle bakteri ve/veya mantar patojenleriyle artan temastır. Diğeri, tarımın sebep olduğu diyetteki değişiklikler nedeniyle Metal çağında azalmış bağışıklık düzeyleridir. Sonuncusu, Da But döneminde, metal döneminde daha öldürücü bir forma dönüşen bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkmış olabilir. Arkeoloji, Bronz Çağı metalurjisinin Güneydoğu Asya'da, toplumsal dağılımın ana eyaletlerden heterarşik bir ağa kaydığı diğer bölgelerdeki gibi sosyal tabakalaşma ve savaşta önemli bir katalizör olmayabileceğini önermektedir. Ban Lum Khao, Ban Na Di, Non Nok Tha, Khok Phanom Di ve Nong Nor gibi yerleşim yerlerinin veri analizleri, araştırmacıların yerleşik hiyerarşinin olmadığı sonucuna varmalarına yol açtı.

Avrupa'da Bronz çağı

Ege'de Bronz Çağı

Ege Bronz Çağı, MÖ 3200'de, medeniyetler çok geniş kapsamlı bir ticaret ağı kurduklarında başladı. Bu ağ, kalay ve odun kömürünü, bakır madeninin çıkarıldığı ve bronz üretmek üzere kalayla karıştırıldığı Kıbrıs'a ithal etti. Daha sonra bronz objeler çok geniş çapta ihraç edildi ve ticareti destekledi. Bazı Akdeniz bronz eserlerine yapılan kalay izotop analizi, bunların Büyük Britanya'dan kaynaklanmış olabileceğini göstermektedir.

O zamanlar denizcilik bilgisi oldukça gelişmişti ve kronometrenin keşfinin boylamın tam olarak belirlenmesini sağladığı 1730 yılıyla birlikte denizcilik becerisi (muhtemelen Polinezyalı denizciler hariç) zirvesine ulaştı.

Girit adasındaki Knossos kentinde yer alan Minos uygarlığı, Bronz Çağı ticaretini koordine etmiş ve savunmuş görünmektedir. İliryalıların köklerinin de Erken Tunç Çağı'a dayandığı düşünülmektedir. Antik İmparatorluklar, temel gıdaların aksine lüks mallara değer vererek açlığa neden olmuşlardır.

Orta Avrupa'da Bronz Çağı

Orta Avrupa'da, erken Tunç Çağı Unetice kültürü (MÖ 1800 - MÖ 1600), Straubing, Adlerberg ve Hatvan kültürleri gibi çok sayıda küçük grubu kapsar. Bir tanesi Leubingen'de yer alan ve içinde altından yapılmış mezar armağanları bulunan mezar gibi çok zengin bazı mezarlar, Unetice kültüründe zaten var olan toplumsal tabakalaşmanın arttığına işaret ediyor. Sonuç olarak, bu döneme ait mezarlıklar nadir ve küçük boyutludurlar. Unetice kültürünü, Orta Tunç Çağı (MÖ 1600 - MÖ 1200) Tümülüs kültürü izler. Bu mezar kültürü, tepecikler içine defnetme ile  karakterize edilir. Doğu Macar Körös kollarında, erken Bronz Çağı, önce Mako kültürünün ortaya çıktığını, bunu Otomani ve Gyulavarsand kültürlerinin izlediğini gördü.

Geç Tunç Çağı Urnfield kültürü (MÖ 1300 - MÖ 700) kremasyon (ölü yakma) mezarlarıyla karakterize edilir. Doğu Almanya ve Polonya'da (MÖ 1300 - MÖ 500) bu sırada Demir Çağı'na devam eden Lusat kültürü buna dahildir. Orta Avrupa Bronz Çağı'nı, Demir Çağı Hallstatt kültürü (MÖ 700 - MÖ 450) takip eder.

Önemli yerleşim yerleri şunları kapsar:

  • Biskupin (Polonya)
  • Nebra (Almanya
  • Vráble (Slovakya) 
  • Zug-Sumpf, Zug, İsviçre 

Orta Avrupa'daki Tunç Çağı, tarih öncesi arkeoloğu Alman Paul Reinecke'nin kronolojik şemasında tanımlanmıştır. Reinecke, Bronz A1 (Bz A1) dönemini (MÖ 2300 - MÖ 2000 yılları arası: Üçgen hançerler, düz baltalar, taştan yapılmış bileklikler, çakmaktaşından yapılmış ok başları) ve Bronz A2 (Bz A2) dönemini (MÖ 1950 - MÖ 1700 arası: Metal kabzalı hançerler, flanşlı baltalar, baltalı kargı, küre biçiminde delikli başları olan pimler, birbirine bağlı bilezikler) ve Hallstatt A ve B (Ha A ve B) evrelerini tanımladı.

Güney Avrupa'da Bronz Çağı

Apenin kültürü (İtalyan Bronz Çağı da denir), Orta ve Güney İtalya'nın Kalkolitik ve Bronz Çağları boyunca uzanan bir teknoloji kompleksidir. Camuni, Demir Çağı'nda, Val Camonica'da (şimdiki kuzey Lombardiya'da) yaşayan, kökenleri kesin olarak bilinmeyen (Yaşlı Pliny'e göre onlar Euganei'ydiler; Strabo'ya göre Rahet'lilerdi) antik bir halktır. Bununla birlikte, avcı, çoban ve çiftçi grupların Neolitik Çağ'dan beri bölgede yaşadıkları bilinmektedir.

Sardinya ve Korsika'da bulunan Nuragik uygarlığı dönemi, erken Tunç Çağı'ndan (MÖ 18. yüzyıl), adaların çoktan Romalılaştırıldığı MS 2. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu uygarlık, adını, dolmenleri (taş gömütler) ve menhirleri (taş anıtlar) inşa eden daha önceki megalitik kültürden geliştirilmiş karakteristik nuragik kulelerden alıyor. Nuraghe kuleleri, ittifakla, Avrupa'nın en iyi korunmuş ve en büyük megalitik kalıntıları olarak kabul ediliyorlar. Etkili kullanımı hala tartışılıyor: Bazı bilim adamları onları anıtsal mezarlar olarak; bazıları Devlerin Evleri olarak; başkaları da kaleler, metal füzyonu için fırınlar, hapishaneler veya güneş kültleri için tapınaklar olarak değerlendirdi. MÖ 3. bin yılın sonlarında Sardinya, Sicilya'ya, Sicilyalı "Cava dei Servi" nin dolmeninde tespit edildiği gibi, mezarlık olarak kullanılan üç taşlı veya çokgen biçimli küçük dolmenler inşa eden bir kültür ihraç etti. Nuragic kültürü, bu bölgeden Malta adasına ve Akdeniz havzasının diğer ülkelerine ulaştı.

Terramare, Keltlerin gelişinden önce şimdiki Pianura Padana'da (Kuzey İtalya) ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde yaşayan bir Hint-Avrupa uygarlığıdır. Bu uygarlığın halkı, ahşap sütunlu evlerin bulunduğu kare şeklindeki köylerde yaşıyordu. Bu köyler genellikle bir akarsuyun yakınında kuruldular ve birbirlerini dik açılarla kesen yollara sahiptiler. Bütün kompleks, müstahkem bir yerleşim özelliği gösteriyordu. Terramare, Pianura Padana'da (özellikle Modena ve Bologna arasındaki Panaro Nehri boyunca) ve Avrupa'nın geri kalanında yayılmıştı. Medeniyet MÖ 17. ve 13. yüzyıllar arasında Orta ve Geç Tunç Çağı'nda gelişmiştir.

Castellieri kültürü, Orta Tunç Çağı boyunca İstria'da gelişti. MÖ 15. yüzyıldan MÖ 3. yüzyıldaki Roma fethine kadar bin yıldan uzun sürdü. Adını, kültürü karakterize eden müstahkem ilçelerden (Castellieri, Friuli cjastelir) almaktadır.

Canegrate kültürü, Orta Tunç Çağı'ndan (MÖ 13. yüzyıl) şimdi batı Lombardiya, doğu Piedmont ve Ticino olan Pianura Padana'daki Demir Çağı'na kadar gelişti. Adını, 20. yüzyılda seramik ve metal nesnelerin yer aldığı yaklaşık elli mezarın bulunduğu Canegrate nahiyesinden alır. Canegrate kültürü, Alplerin kuzeybatı kesiminden göç etti ve İsviçre Alpleri geçitleri ve Ticino'dan Pianura Padana'ya indi.

Golasecca kültürü, Po ovasında Geç Bronz Çağı'ndan başlayarak gelişmiştir. Adını, 19. yüzyılın başında başrahip Giovanni Battista Giani'nin kazarak ilk bulgularını (seramik ve metal objelerin yer aldığı elli mezar) ortaya çıkardığı Ticino'nun yanındaki bir yer olan Golasecca'dan alır. Golasecca kültürünün MÖ 9. yüzyıl ile MÖ 4. yüzyıl arasına tarihlenen kalıntıları, Alpler'in güneyinde yer alan Po, Sesia ve Serio nehirleri arasındaki 20.000 kilometre karelik bir alanı kapsamaktadır. 

Batı Avrupa'da Bronz çağı

Kuzey Avrupa'da Bronz Çağı

Kuzey Avrupa'daki Bronz Çağı, MÖ 2. bin yıldan (Unetice kültürü, Urnfield kültürü, Tümülüs kültürü, Terramare kültürü, Lusat kültürü) MÖ 600'e kadar uzanmaktadır. Kuzey Bronz Çağı, yaklaşık olarak MÖ 1700 - MÖ 500'de Estonya'nın doğusuna kadar uzanan yerleşim yerlerine sahip hem bir İskandinav tarih öncesi dönemi hem de bir Tunç Çağı kültürü idi. Geç Neolitik kültüründen sonra gelen bu dönemin etnik ve dilsel benzerlikleri, yazılı kaynaklar var olmadığı için bilinmiyor. Bunu, Roma Öncesi Demir Çağı izlemektedir.

Kuzey Avrupa Bronz Çağı kültürleri, bu çağ için nispeten gecikmiş ve ticaret yoluyla var olmuş olsalar da, yerleşim yerleri; yün, ahşap ve ithal Orta Avrupa bronz ve altınından yapılmış zengin ve iyi korunmuş nesneler ortaya koymaktadır. Birçok kaya oyması, gemi tasvirlerine sahiptir ve taş gemiler olarak bilinen büyük taş mezar anıtları, deniz taşımacılığının önemli bir rol oynadığını düşündürür. Binlerce kaya oyması, muhtemelen çoğu savaş, balıkçılık ve ticaret için yapılmış ahşap kanoları temsil eden gemileri tasvir eder. Bunlar, neolitik döneme kadar uzanan bir geçmişe sahip olabilirler ve Hjortspring teknesiyle gösterildiği gibi, Roma Öncesi Demir Çağı'na devam edebilirler. Döneme ait çok sayıda höyük ve kaya oyma alanı bulunmaktadır. Sayısız bronz ve altın eşya bulunmuştur. Bronz Çağı boyunca İskandinav ülkelerinde hiçbir yazılı dil mevcut değildi. Kaya oymaları, tasvirli eserlerle kıyaslanarak tarihlendirilmiştir.

Kafkasya'da Bronz Çağı

Kuzey Kafkasya'daki Maykop kültürünün arsenikli bronz eserler, MÖ 4. bin yıl civarına tarihlenmiştir. Bu yenilik, arsenikli bronz teknolojisinin güney ve doğu Avrupa'da yayılması ile sonuçlandı.

Pontus-Hazar steplerinde Bronz Çağı

Yamna kültürünün MÖ 36. - 23. yüzyıla tarihlenen Güney Hata/Dinyester/Ural bölgesinin (Pontus bozkırı) Geç Bakır Çağı/Erken Bronz Çağı kültürüdür. Adı, İngilizce'de, Pit-Grave Culture (Çukur Mezar Kültürü) veya Ochre-Grave Culture (Okra Mezar Kültürü) olarak da bilinir. Yaklaşık olarak MÖ 2800-2200 Katakomb (yeraltı mezarı) kültürü, şu anki Ukrayna'da yaşayan çeşitli Erken Tunç Çağı kültürlerinden oluşmaktadır. Srubna kültürü, bir Geç Tunç Çağı (MÖ 18. - 12. yüzyıllar) kültürü idi. Bu kültür, Yamna ve Poltavka kültürünün halefidir.

Amerika'da Bronz çağı

Güney Amerika Moche uygarlığı, bronz ergitme işlemini bağımsız olarak keşfedip geliştirdi. Bronz teknolojisi, İnkalar tarafından daha da geliştirildi ve her ikisi de yararlı nesneler ve heykel için kullanıldı. Daha sonra Batı Meksika'da sınırlı bronz ergitmenin ortaya çıkması ya bu bölgenin And kültürleriyle teması olduğunu ya da teknolojinin bağımsız olarak keşfedildiğini düşündürmektedir. Kuzeybatı Arjantin'in Calchaquí halkı, Bronz teknolojisine sahipti.

Bronz Çağı dışında

Japonya

Jōmon dönemi MÖ 300 yılına kadar sürmüştür ve bu dönemin sonlarına doğru Japon takımadalarına bronz ve demir eş zamanlı olarak sokulmuştur. Bronz ve demir ergitme teknikleri, Kore yarımadası ve Çin anakarasından göç ve ticaret yoluyla Japon takımadalarına yayılmıştır. Demir, ağırlıklı olarak tarımsal amaçlı olarak ve diğer aletler için kullanılırken, ritüel ve tören eşyaları çoğunlukla bronzdan yapılmıştır. Eskiden, bilimsel teoriler, bronz ve demiri kullanan Yamato halkının, Jōmon halkı ve torunlarını fethedip asimile etmelerinin yanı sıra, onları doğu ve kuzeye doğru iterek yavaş yavaş Japon adalarına yayıldığını ileri sürmekteydi. Bugünkü arkeoloji, etnik kategoriler de dahil olmak üzere "Jōmon-Yayoi geçişinin" daha karmaşık bir resmini öne sürmektedir.

Afrika

Kuzey Afrika, Avrupa Bronz Çağı kültürlerinden bir dereceye kadar etkilenmiş olsa da (örneğin, Çan bardağı geleneğinin izleri Fas'ta bulunur), uzun zaman boyunca, Afrika'nın Fenikelilerce sömürgeleştirilmesine kadar (yaklaşık olarak MÖ 1100) kendi metalurji geleneklerine sahip olmadığına ve Neolitik yaşam biçimine bağlı kaldığına inanılmaktaydı. Etkisi Nil'in menzili dışında Afrika'yı yaygın olarak kapsamayan Eski Mısır uygarlığı, Afrika'nın tüm eski kültürleri ile ilgili olarak bu kuralın yegane istisnası olarak düşünülüyordu. Bununla birlikte, son zamanlarda, bu görüşlere aykırı görünen bazı keşifler yapılmıştır.

MÖ 1500'lü yıllarda yaşayan Doğu Nijer'in Termit bölgesinin eski sakinlerinin, bugün Batı Afrika'daki ve dünyadaki ilk demir ergiten halk olduğu düşünülmektedir. Demir ve bakır işleme, daha sonra güneyde Nijerya'ya doğru yayılmaya devam etti; daha sonra kıtanın başka bir yerine taşındı ve MS 200 civarında Güney Afrika'ya ulaştı. Demirin yaygın kullanımı, demiri kullanan ve Bantu dilini konuşan tarım topluluklarında devrim yaptı. Bu topluluklar, savanın (geniş çayırların) geniş alanlarında tarım yaptıkları için, karşılaştıkları, kayadan yapılmış aletler kullanan avcı-toplayıcı toplulukları başka yerlere sürdüler ya da içlerine aldılar. Bantu dilini konuşan bu teknolojik açıdan üstün topluluklar, Güney Afrika'ya yayıldılar ve aletler ve silahlar için büyük, endüstriyel miktarlarda demir üreterek varlıklı ve güçlü hale geldiler.

Bronz Çağı ticareti

Ticaret, Eski Bronz Çağı uygarlıklarının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Eski Mezopotamya ve Mısır'da bulunan İndus Vadisi Uygarlığına ait eserlerle, bu uygarlıkların birbirleriyle sadece temas halinde olmadıkları, aynı zamanda birbirleriyle ticaret de yaptıkları açıktır. İlk uzak mesafeli ticaret, neredeyse sadece lüks ürünler, baharatlar, tekstil ve değerli metaller ile sınırlıydı. Bu, bu ürünlerin bol miktarda bulunduğu şehirleri son derece zengin hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda tarihte ilk kez kültürlerin birbirine karışmasına yol açtı.

Ticaret yolları sadece kara üzerinde değildi; aynı zamanda su üzerinden geçen ticaret yolları da vardı. İlk ve en geniş ticaret yolları, Nil, Dicle ve Fırat gibi ırmakların üzerindeydi. Bu nehirler, kıyılarındaki şehirlerin büyümesine yol açmıştı. Daha sonraki bir zamanda develerin evcilleştirilmesi, İndus Vadisi ile Akdeniz'i birbirine bağlayan kara üzerindeki ticaret yollarının teşvik edilmesine yardımcı oldu. Uzak yerlere yapılan ticaret yolculuğunda kullanılan deve katarlarına kervan deniyordu. Bu durum, her yerde çok sayıda kasabanın ve kervan mola yerlerinin ortaya çıkmasına yol açtı.